Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Αγαπημένοι μου αναγνώστες μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών
Ολοκληρώσαμε την  Declinatio Tertia την  Τρίτη  Κλίση  των ουσιαστικών στη Λατινική Γραμματική.Πριν προχωρήσουμε  σήμερα Τρίτη 28 Μαϊου 2013 στην Τέταρτη Κλίση.
 Μην ξεχάσουμε να προσθέσουμε  μερικές γενικότητες στους τύπους των ονομάτων της τρίτης κλίσεως. Όχι με την έννοια της αοριστολογίας.Γνώσεις που είναι κοινές,είναι όμοιες για όλα τα ουσιαστικά.
Βρίσκονται ουσιαστικά που δεν σχηματίζουν ενικό αριθμό.Αυτά ονομάζονται στην Λατινική Γραμματική Pluralia Tantum.
Τα συναντάμε μόνο με την μορφή του Πληθυντικού.
Αυτά είναι τα
moenia-moenium =τα τείχη.Είναι ουδέτερο και στην Ελληνική και στην Λατινική Γλώσσα.
penates-penatium=οι Eφέσιοι  θεοί.Είναι γένους αρσενικού και στις δύο γλώσσες.
Samnites-Samnitium=οι Σαμνίτες.Το συναντάμε στην Αιτιατική  Πληθυντικού σε - es  και σε -is
Στο σχολικό βιβλίο  δίδεται μόνο  ο πληθυντικός αριθμός
Στο Λατινοελληνικό λεξικό του Στέφανου Κουμανούδη  δίδεται και ο Ενικός αριθμός  Sannis-Sannitatis.
Στο βιβλίο της Λατινικής γραμματικής  το σχολικό το συναντάμε και με την μορφή του ενικού Sanis-Sanitatis. Το
opes-opium=οι στρατιωυικές δυνάμεις. Στα Λατινικά είναι θηλυκό.Στα Ελληνικά είναι αρσενικό.
Στο σχολικό βιβλίο δίδεται μόνο στον Πληθυντικό
Έχουμε  και τα ελλειπτικά ουσιαστικά  όπως το
forte=τυχαία.Είναι επίρρημα  και προέρχεται από το ουσιαστικό fors-fortis.
Περνάμε τώρα στην Τ έ τ α ρ τ η   Κ λ ί σ η  των ουσιαστικών την Declinatio Quarta στα Λατινικά.Η Τέταρτη Κλίση  π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι  ονόματα και από τα τρία γένη.Τα α ρ σ ε ν ι κ ά και τα θ η λ υ κ ά λήγουν σε -us με γενική  σε -us και ο υ δ έ τ ε ρ α  σε-u  με γενική σε us και με χαρακτήρα του θέματος σε  u.

Σαν π α ρ ά δ ε ι γ μ α  της Τ έ τ α ρ τ η ς  Κ λ ί σ η ς   χρησιμοποιούμε  τα ουσιαστικά  fructus=καρπός με θέμα fructu-  αρσενικού  γένους και στις δύο  γλώσσες
cornu=κέρας με θέμα cornu-. γένος ουδέτερο  και στις δύο  γλώσσες.

                                    Singularis
Nominativus        fruct-us             corn-u
Genetivus            fruct-us             corn-us
Dativus                fruct-ui             corn-u
Accusativus         fruct-um           corn-u
Vocativus            fruct-us             corn-u
Ablativus            fruct-u               corn-u

                                     Pluralis
Nominativus       fruct-us            corn-ua
Genetivus           fruct-uum         corn-uum
Dativus              fruct-ibus          corn-ibus
Accusativus       fruct-us             corn-ua
Vocativus          fruct-us              corn-ua
Ablativus          fruct-ibus            corn-ibus

Όμοια με το fructus κλίνονται τα
acus=βελόνα γενική acus  γένος θηλυκό.Mη ξεχνάμε ότι η λέξη εκφέρεται πάντοτε με τη γενική της.
exercitus=στρατός γενική exercitus  γένος αρσενικό
equitatus=ιππικό  γενική  equitatus  γένος  αρσενικό στα Λατινικά. Στα Ελληνικά γένος ουδέτερο
impetus=έφοδος  γενική impetus  γένος  αρσενικό στα Λατινικά.Στα Ελληνικά γένος θηλυκό τριτόκλιτο με γενική της ε φ ό δ ο υ.
manus=χέρι  γένος  θηλυκό στα Λατινικά. Στα Ελληνικά γένος ουδέτερο
peditatu= πεζικό  γένος ουδέτερο και στις δύο γλώσσες. Είναι και στην πρακτική εφαρμογή  ουδέτερο γένος,αφού το επανδρώνουν  άνδρες και γυναίκες
Όμοια με το cornu κλίνονται  τα
genu=το γόνατο γένος ουδέτερο  και στις δύο γλώσσες
veru=ο οβολός γένος ουδέτερο στα Λατινικά.Στα Ελληνικά γένος αρσενικό

Και στην Τ έ τ α ρ τ η  Κ λ ί σ η  βρίσκουμε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό  σ χ η μ α τ ι σ μ ό  σε μερικές πτώσεις,όπως
 τη Δοτική του Ενικού
σε  ουσιαστικά που λήγουν σε -us όπως το ουδέτερο  senatus=η σύγκλητος με συναίρεση  του -ui σε -u.
Την Αφαιρετική και την Δοτική του Πληθυντικού.
σχηματίζουν σε -ubus αντί  -ibus τα ονόματα  artus γενική artus = άρθρο,η  άρθρωση και στον πληθυντικό τα μέλη του σώματος..Η Δοτική και Αφαιρετική  artubus αντί artibus. Στον πληθυντικό artus-us= τα μέλη του σώματος.
tribus-us=τριτύς=η φυλή γένους θηλυκού και στις δύο γλώσσες,η δοτική   και η αφαιρετική  tribubus
Tα   ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  lacus-us=λίμνη  γένους αρσενικού στα Λατινικά
portus=λιμάνι γενική portus γένος αρσενικό στα Λατινικά.Στα Ελληνικά γένος ουδέτερο.
Έχουν δύο διαφορετικές μορφές  στις πτώσεις  δοτική  και   αφαιρετική
lacibus και  lacubus
portibus και portubus
To  όνομα  domus-us=οικία  δανείζεται μερικές πτώσεις από την β' κλίση.
Στην γ ε ν ι κ ή  του  ε ν ι κ ο ύ  είναι domus και domi. Στην γενική του πληθυντικού είναι domorum και domuum.
            Singularis                                Pluralis
Nominativus     domus                       domus
Genetivus         domi  και domus        domorum και domuum
Dativus             domui                       domibus
Accusativus      domum                     domos
Vocativus          domus                      domos
Ablativus          domo                       domibus

Από την Δ ε ύ τ ε ρ η   κ λ ί σ η  είναι οι πτώσεις της γενικής ενικού domi και πληθυντικού domorum.

Η γενική του ενικού domi  συναντάται και ως επίρρημα  domi= οίκοι=στο σπίτι.

Από τα ονόματα της Τ έ τ α ρ τ η ς   Κ λ ί σ η ς  που λήγουν σε -us είναι  θ η λ υ κ ά μόνο τα
acus -us=βελόνη
domus-us=ο οίκος
idus-uum =αι ειδοί .Στον πληθυντικό μόνο
manus-us=το χέρι
porticus-us=στοά
tribus-us=τριττύς

Προχωράμε στην  Π έ μ π τ η   κ λ ί σ η την Declinatio Quinta της Λατινικής Γραμματικής.
Η Πέμπτη κλίση περιλαμβάνει α ρ σ ε ν ι κ ά   και   θ η λ υ κ ά   ονόματα μόνο.που λήγουν σε -es γενική  -ei.
Ο χαρακτήρας του θέματος  είναι -e.

Σαν  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α  χρησιμοποιούμε  τα ουσιαστικά
dies= ημέρα θέμα -die
res=πράγμα θέμα -re
species=όψη θέμα - specie

                                   Singularis                                         Pluralis
Nominativus       dies         res        species              dies           res         species
Genetivus           diei         rei         speciei               dierum      rerum       δεν υπάρχει
Dativus               diei        rei         speciei               diebus      rebus         δεν υπάρχει
Αccusativus        diem      rem       speciem              dies         res             species
Vocativus           dies        res        species                dies        res              species
Ablativus            die         re          specie                 diebus     rebus         δεν υπάρχει

Από τα ονόματα της Π έ μ π τ η ς  Κ λ ί σ ε ω ς
Σχηματίζουν τον Π λ η θ υ ν τ ι κ ό  α ρ ι θ μ ό  σε όλες τις πτώσεις  μόνο το dies=ημέρα και το res =πράγμα.Τα άλλα ουσιαστικά από τον πληθυντικό έχουν μόνο ονομαστική-nominativus, αιτιατική-accusativus  και κλητική-vocativus ή δεν έχουν καθόλου πληθυντικό.
Α ρ σ ε ν ι κ ό είναι μερικές φορές  το dies =ημέρα    και πάντοτε  το meridies = μεσημβρία
Το dies είναι θηλυκό, =προθεσμία ή χρόνος
longa dies=μακρός χρόνος
certa dies=ορισμένη προθεσμία

Τo  μάθήμα  με τις κλίσεις των ονομάτων και στις πέντε κλίσεις της Λατινικής γραμματικής όλοκληρώθηκε. Σας ευχόμαστε  καλή  μελέτη.

Καλή Επιτυχία


Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Αγαπημένοι μου αναγνώστες  μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών.
Συνεχίζουμε  σήμερα Δευτέρα  27 Μαϊου 2013  τις θεωρητικές συζητήσεις μας  πάνω στο θέμα που ονομάζεται  Λατινική Γραμματική.Βρισκόμαστε στην Τρίτη Κλίση την Declinatio Tertia των ονομάτων και προχωρούμε για να αποδείξουμε και να  επιβεβαιώσουμε  ακαδημαϊκά και εμπράκτως την γνωστή φράση   una faccia  una razza με τα Τ ρ ι τ ό κ λ ι τ α  της Λ α τ ι ν ι κ ή ς  Γ λ ώ σ σ α ς  που  π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  από τα Τ ρ ι τ ό κ λ ι τ α της Αρ χ α ί α ς  Ελ λ η ν ι κ ή ς.
Τα κύρια ονόματα ή τα προσηγορικά της Τρίτης Κλίσης της Λατινικής Γλώσσας που προέρχονται από τα Τριτόκλιτα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας,κλίνονται σε όλες τις πτώσεις,όπως τα τριτόκλιτα της Λατινικής
Plato=ο Πλάτων
Ονομαστική        Nominativus        Plato
Γενική                 Genetivus            Platon-is
Δοτική                 Dativus               Platon-i
Αιτιατική             Accusativus        Platon-em
Κλητική              Vocativus            Plato
Αφαιρετική         Ablativus             Platon-e

Από τα ονόματα αυτής της κατηγορίας αρκετά σχηματίζουν μερικές πτώσεις  όμοιες με τια αντίστοιχες πτώσεις της Ελληνικής.
           Singularis
Νominativus
   aer=ο αήρ=ο αέρας
    aether= ο αιθήρ= αιθέρας  
 Marathon= ο Μαραθών
        Cyclops=ο Κύκλωψ
Accusativus
   aer-a=αέρα
ether-a =αιθέρα
  Marathon-a = Μαραθώνα
   Cyclopa= Κύκλωπα

             Pluralis
Nominativus     Cyclopes =  Κύκλωπες
Accusativus      Cyclop-as=Κύκλωπας

Καλή Επιτυχία

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013


Το Ποίημα του Σαββατόβραδου

Στο πιάτο
Το μεγάλο κεφάλι από τον μπροστάρι
ψημένο στο φούρνο με μπαχάρι.
Αρχίζει η ιστορία να ρολάρει.
Το  ρήμα  μεγαλόπρεπο,
δίπλα το αντικείμενο  γεμάτο
ενέργεια,
το υποκείμενο σε όλο  το πάθος.
Πίσω ο μεσολαβητής,
το δαιμόνιο μωρό της
Αφροδίτης, με τα πολεμικά
τα σύνεργα επ ώμου.
Το  κατηγορούμενο και
 ο επιθετικός
προσδιορισμός, στην οδό
των  χαμένων εραστών.
Ξαφνικά  το αντικείμενο,
από  άλλη πρόταση,
έκοψε τη φάση, η δράση και
η φράση έμειναν  ατελείωτες.
Πώς η πρόταση να σχηματιστεί
και  να προσαρτηθεί στο λόγο
αν λείπουν τα επί μέρους
στοιχεία.
Αγαπημένοι μου αναγνώστες μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών
Την αγάπη μου για τα Λατινικά μου ενεφύσησε ο γλυκός μου ο πατερούλης ένα καλοκαίρι διακοπών,που περιμέναμε να επιβιβαστούμε στο υπεραστικό λεωφορείο.Πηγαίναμε βόλτα στις γειτονικές πόλεις από το χωριό όπου παραθερίζαμε,στην Κρήτη.
Πολύ "κάψα"  έλεγε.Η κρητική διάλεκτος χρησιμοποιεί πολλές αρχαϊκές  λέξεις και κάψα=ζέστη.
Εξέφραζε την αγάπη του για την Λατινική γλώσσα λέγοντας  με στόμφο τις αγαπημένες προτάσεις Regina rosas amat= H Βασίλισσα αγαπά τα τριαντάφυλλα.Agricola silvam et umbram silvarum amat= Ο γεωργός αγαπά τα δάση και την σκιά των δασών.Hannibal ante portas=Ο Αννίβας προ των πυλών.Karthago delenta est= Η Καρχηδόνα είναι ανάγκη να καταστραφεί. Το delenta είναι το Γερουνδιακό,που μιλήσαμε γι αυτό στα πρώτα μαθήματα. Είναι η Παθητική Μετοχή Μέλλοντος του ρήματος  της  β'συζυγίας  deleo-delevi-deletum-delere(με προφορά  ντελέρε )=καταστρέφω.Έτσι περνούσε η ώρα ευχάριστα μέχρι να έρθει το υπεραστικό να επιβιβαστούμε.Δε σας κρύβω πως ήταν ημέρες νηστείας του 15 αύγουστου με αυστηρή νηστεία που μας επέβαλαν οι γιαγιάδες,που ακολουθούσα κι εγώ από αυτήν την τρυφερή μου ηλικία,δεν βρισκόμουν ακόμα στην ηλικία των teens,των εφήβων.H εφηβική ηλικία  αρχίζει από την ηλικία των 13 ετών thirteen έως την ηλικία  των 19 ετών nineteen.Πηγαίναμε στην πόλη να γευτούμε κρυφά  μια πάστα η ένα παγωτό.Ωραίες καλoκαιρινές παιδικές αναμνήσεις.
Ας αρχίσουμε όμως το μάθημα μας σήμερα Παρασκευή 24 Μαϊου 2013.
Βρισκόμαστε στην Declinatio Tertia την Τρίτη Κλίση των ουσιαστικών και προχωρούμε να μελετήσουμε τις ιδιοτροπίες της Τρίτης Κλίσης.
 Σ τ ο  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό   σ χ η μ α τ ι σ μ ό     μ ε ρ ι κ ώ ν   π τ ώ σ ε ω ν.
1) Ο διαφορετικός σχηματισμός στην Αιτιατική του Ενικού σχηματίζεται σε  -im αντί  σε -em

a) στα ισοσύλλαβα  ονόματα τα προσηγορικά.Προσηγορικά στη γραμματική λέγονται όλα τα ομοειδή ονόματα.Αυτά είναι τα
                               Accusativus  Singularis
febris=πυρετός           febrim
puppis=πρύμνη          puppim
sitis-δίψα                    sitim
securis=τσεκούρι       securim    
turris=πύργος             turrim           
tussis=βήχας              tussim

b) Τα ισοσύλλαβα σε  -is ονόματα πόλεων και ποταμών.
                                        Accusativus   Singularis
Albis-Άλβις                     Αlbim                   
Neapolis=Νεάπολις        Neapolim
Tiberis=Τίβερης              Tiberim


2) Aυτά που λήγουν στην Α ι τ ι α τ ι κ ή του Εν ι κ ο ύ   σε  -im  έχουν την Α φ α ι ρ ε τ ι κ ή   του  Εν ι κ ο ύ  σε  -i
febris - febri
puppis-puppi
Albis-Albi και τα λοιπά

Πολλές φορές στην Α φ α ι ρ ε τ ι κ ή   του  Ε ν ι κ ο ύ  έχουν -i  αντί -e  και τα ονόματα
civis=πολίτης      civi
ignis(α)=φωτιά    igni
imber=βροχή      imbri
navis=πλοίο        navi

Στο  ignis ο τύπος της Αφαιρετικής του Ενικού  igni  είναι ο κανονικός στη φράση  ferro et igni=με φωτιά και σίδερο

b) Τα ονόματα μηνών σε -is  ή  -er
                                             Aφαιρετική    Ενικού
Aprilis                                    Αprili
November και τα λοιπά         Novembri

Τα προσηγορικά ονόματα  σε -is  που ήταν πρώτα  επίθετα
                                                 Αφαιρετική Ενικού
aequalis=ομήλικος                    aequali
annalis=το χρονικό (liber)          annali
natalis= η γενέθλιος ( dies)        natali
Atheniensis=Αθηναίος               Atheniensi

Τα κύρια ονόματα που ήταν επίθετα σχηματίζουν την Αφαιρετική του Ενικού σε -e
                        Αφαιρετική του Ενικού
Juvernalis         Juvernale
Celer               Celere
Felix                Felice

c) Τα ουδέτερα που λήγουν σε  -e  και  -al
animal
calcar=πτερνιστήριο
mare
Σχηματίζουν  την Αφαιρετική  του Ενικού σε
animali
calcari
mari

3) Όσα  ουδέτερα τριτόκλιτα λήγουν σε -e  -al -ar έχουν την ο ν ο μ α σ τ ι κ ή   την α ι τ ι α τ ι κ ή  και κ λ η τ ι κ ή   του  π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ   σε -ia
animal      animal-ia
cal-car      calcar-ia
mare         mar-ia
Ο σχηματισμός σε - ia  της ονομαστικής του πληθυντικού  στα ουδέτερα  είναι κανονικός  γιατί το θέμα τους  έχει τον χαρακτήρα -i

4) Έχουν την Γ ε ν ι κ ή   του  Π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ   σε -ium αντί  σε um
A) Tα ισοσύλλαβα  ή φωνηεντόληκτα με χαρακτήρα -i
civis - civium
collis - collium
navis - navium
aedes - aedium
nubes - nubium  και τα λοιπά
Eξαιρούνται τα
canis - canum = σκύλος
juvenis - juvenum =νεανίας
sedes - sedum= έδρα

B) Aπό τα περιττοσύλλαβα ή συμφωνόληκτα
a) Όσα έχουν θέμα  που τελειώνει σε δύο ή περισσότερα σύμφωνα

arx θέμα  arc--
nox  θέμα  noct-
oss γενική oss-is θέμα oss =οστούν
urbs θέμα urb-
pons θέμα pont-
Σχηματίζουν την Γενική του Πληθυντικού  σε -ium

arc-ium
noct-ium
οss-ium
urb-ium
pont-ium
Εξαιρούνται τα τρία ονόματα τα συγγενικά
mater θέμα matr-    Γενική Πληθυντικού   matr-um
pater θέμα patr-   Γενική Πληθυντικού    patr-um
frater θέμα fratr -   Γενική  Πληθυντικού    fratr-um

b) Τα ονόματα
dos γενική dot-is=προίκα             Γενική Πληθυντικού   dot-ium
fraus γενική fraudis= η απάτη       Γενική Πληθυντικού    fraud-ium
lis γενική lit-is= φιλονικία            Γενική Πληθυντικού     lit-ium
mus γενική  mur-is= ποντικός      Γενική Πληθυντικού    mur-ium
nix γενική niv-is= χιόνι                 Γενική  Πληθυντικού   niv-ium
vires μόνο πληθυντικό = δύναμη      Γενική Πληθυντικού   vir-ium
Τα εθνικά σε -as  -atis και -is -itis
Arpinas - Arpinates=οι κάτοικοι του Αρπίνου    Γενική  Πληθυντικού   Arpinar-ium
Samnis - Samnites=οι Σαμνίτες      Γενική Πληθυντικού    Samnit-ium
Τα ονόματα
nostras=ημεδαπός     Γενική Πληθυντικού     nostrat-ium
vestras= υμεδαπός    Γενική  Πληθυντικού    vestrat-ium
optimates  μόνο στον πληθυντικό=οι αριστείς     Γενική  Πληθυντικού    optimat-ium
penates  μόνο στον πληθυντικό =οι πατρώοι θεοί      Γενική  Πληθυντικού    penat-ium

5) Όσα αρσενικά  και θηλυκά ονόματα σχηματίζουν την γενική  του πληθυντικού σε  -ium  συνήθως σχηματίζουν και την αιτιατική πληθυντικού σε -is αντί σε -es
civis - civis =πολίτες
hostis -hostis = εχθρούς
pars - partis = μερίδες

Μία σημείωση
Τα ισοσύλλαβα ή φωνηεντόκλιτα  τριτόκλιτα ονόματα  σχηματίζουν την Γενική του Πληθυντικού  σε -ium  επειδή το θέμα τους από πρώτα έχει το χαρακτήρα -i
civis θέμα civi-  Γενική  Πληθυντικού    civ-ium
sedes θέμα sedi   Γενική  Πληθυντικού  sed-ium
Από τα περιττοσύλλαβα ή συμφωνόληκτα ονόματα  μερικά σχηματίζουν κανονικά  ρην Γενική Πληθυντικού σε -ium,επειδή και αυτά ήταν την αρχή φωνηεντόληκτα με χαρακτήρα  -i
όπως το ars=τέχνη
pars=μέρος
gens= έθνος  και  άλλα. Η ονομαστική ενικού ήταν στην αρχή  aes γενική art-is
pars  γενική  part-is
gens  γενική  gent-is
Tα άλλα συμφωνόληκτα  που σχηματίζουν αυτή την πτώση  σε -ium την σχηματίζουν κατ αναλογίαν προς τα προηγούμενα
arx- arc-ium
urbs - urb-ium
pons- pont-ium
fraus- fraud-ium  και τα λοιπά.
Σας κούρασα σήμερα όμως έχετε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο  μπροστά σας να τα μελετήσετε και να τα υποτάξετε όπως σας αξίζει και όπως αξίζει και στο μάθημα της Λατινικής Γραμματικής.
Σας Εύχομαι  Καλό Διάβασμα

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Αγαπημένοι μου αναγνώστες μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών.
Σήμερα Τετάρτη  22 Μαϊου 2013 συνεχίζουμε με τα Τριτόκλιτα ονόματα της Λατινικής Γραμματικής.
Πριν συνεχίσουμε την καταγραφή  των τριτοκλίτων ονομάτων που παρουσιάζουν σε μερικές πτώσεις τους έναν διαφορετικό σχηματισμό, να ασχοληθούμε πρώτα με τα Α ν ώ μ α λ α  Ο ν ό μ α τ α   της Τρ ί τ η ς   Κ λ ί σ η ς.
Ανώμαλα ονόματα,όταν λέμε στην Γραμματική, εννοούμε τα Ουσιαστικά  που ξεφεύγουν από τους συμβατικούς κανόνες που διέπουν την κλίση αυτών των ονομάτων
 Από  παιδί  διασκέδαζα πολύ,με το ρήμα Οράω-Ορώ = βλέπω, και με όλα τα ρήματα που σχημάτιζαν με διαφορετικό τρόπο τους  χρόνους στις φωνές,την Ενεργητική Φωνή,την Μέση και Παθητική Φωνή.

Ενεργητική Φωνή                        Μέση  και  Παθητική   Φωνή
Ενεστώς            οράω-ορώ              ορώμαι                       
Παρατατικός:     εώρων                    εωρώμην
Μέλλων            όψομαι                    οφθήσομαι
Αόριστος β'      είδον                        ειδόμην και Παθητικός Αόριστος:  ώφθην
Παρακείμενος  εόρακα και               εόραμαι   και    
                          όπωπα                     ώμμαι                          
Υπερσυντέλικος=εωράκειν              εωράμην  και  ώμμην        
Πολύ μου άρεσαν  αυτά τα ρήματα,που μελετούσα συνεχώς.
Το ίδιο ζωηρό ενδιαφέρον επεδείκνυα και στα Λατινικά
Ας έλθουμε όμως στα Λατινικά σήμερα  και στην ενασχόληση μας με τα Ανώμαλα Ονόματα της Τρίτης Κλίσης της Declinatio Tertia.

1) bos-bov-is=το βόδι. Eίναι διπλόθεμο με θέμα bo- και bov-.
       Singularis                       Pluralis
Nominativus     bos                bov-es
Genetivus         bov-is            bo-um
Dativus            bov-i              bobus ή bubus
Accusativus     bov-em          bos
Vocativus        bos                 bos
Ablativus        bov-e              bobus ή bubus

2)caro-carnis= κρέας  είναι θηλυκό διπλόθεμο με θέμα caro- και carn-
       Singularis                        Pluralis
Νominativus    caro                carn-es
Genetivus        carn-is             carn-ium
Dativus           carn-i               carn-ibus
Accusativus    carn-em           carnes
Vocativus       caro                 carnes
Ablativus       carn-e               carn-ibus

3) iter-itineris=πορεία  είναι ουδέτερο διπλόθεμο με θέμα iter- και itiner-
    Singularis                         Pluralis
Nominativus    iter                 itinera       
Genetivus        itiner-is           itiner-um           
Dativus           itiner-i               itiner-ibus
Accusativus    iter                  itinera
Vocativus       iter                  itinera
Ablativus       itiner-e             itiner-ibus

       Singularis                           Pluralis
4) Juppiter=  ο Δίας,ο Ζεύς       O Δίας είναι ένας και μοναδικός
Nominativus    Juppiter             δεν έχει  Πληθυντικό.
Genetivus        Jov-is
Dativus           Jov-i
Accusativus    Jov-em
Vocativus       Juppiter
Ablativus       Jov-e

5) senex-senis=ο γέροντας είναι διπλόθεμο με θέμα senec-( το x= c+s)
  και sen-
       Singularis                      Pluralis
Nominativus     senex            sen-es
Genetivus         sen-is            sen-um
Dativus            sen-i              sen-ibus
Accusativus     senex             sen-es
Vocativus        senex              sen-es
Ablativus        sene                ssen-ibus

6) vis= δύναμη
     Singularis                       Pluralis
Nominativus  vis                 vir-es
Genetivus--------               vir-ium 
Dativus----------               vir-ibus
Accusativus  vim                vir-es
Vocativus     vis                  vir-es
Ablativus      vi                   vir-ibus

Καλό Διάβασμα

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Aγαπημένοι μου αναγνώστες μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών
Σήμερα Δευτέρα 20 Μαϊου 2013 συνεχίζουμε την Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας.
Βρισκόμαστε στην Declinatio Tertia την Τρίτη Κλίση των Ουσιαστικών.Σήμερα η μελέτη μας αναφέρεται στα Ο υ δ έ τ ε ρ α  Ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  Σ υ μ φ ω ν ό λ η κ τ α   ή Φ ω ν η ε ν τ ό λ η κ τ α. Μ ο ν ό θ ε μ α    ή    Δ ι π λ ό θ ε μ α.
Όπως είναι το ουσιαστικό aequor-ris=πέλαγος είναι Συμφωνόληκτο και  μονόθεμο με θέμα aequor-
Το nomen -is=όνομα είναι Συμφωνόληκτο και Διπλόθεμο με θέμα nomen- και  nomin-
To ουσιαστικό opus-is= έργο.Είναι Συμφωνόληκτο και Διπλόθεμο με θέμα opus- και  oper-
Το mare-is =θάλασσα είναι Φωνηεντόληκτο και Διπλόθεμο με θέμα mare- και  mari-
Προχωρούμε στην κλίση των Ουδετέρων Ουσιαστικών  της Τρίτης Κλίσης Declinatio Tertia.
                                    Ενικός    Singularis
Ονομαστική    Νominativus      aequor        nomen        opus       mare
Γενική             Genetivus          aequor-is    nomin-is     oper-is    mar-is
Δοτική            Dativus              aequor-i     nomin-i       oper-i      mar-i
Αιτιατική        Accusativus       aequor        nomen        opus        mare
Κλητική         Vocativus           aequor        nomen        opus        mare
Αφαιρετική     Ablativus           aequor-e     nomine       opere      mar-i

                                  Πληθυντικός     Pluralis
Ονομαστική     Nominativus     aequor-a         nomin-a          oper-a       mar-ia
Γενική              Genetivus         aequor-um      nomin-um       oper-um     mar-ium
Δοτική              Dativus            aequor-ibus    nomin-ibus      oper-ibus    mar-ibus
Αιτιατική          Accusativus      aequor-a        nomin-a          oper-a        mar-ia
Κλητική           Vocativus          aequor-a        nomin-a          oper-a        mar-ia
Αφαιρετική       Ablativus          aequor-ibus    nomin-ibus     oper-ibus    mar-ibus

Όπως το aequor-is όμοια κλίνονται και τα ουδέτερα ουσιαστικά
aes-aeris=χαλκός
fulgur-fulguris=αστραπή
οs-oris=στόμα
ius-iuris=δίκαιο
uber-uberis=μαστός και άλλα

Όπως το nomen-nominis κλίνονται τα
caput-capitis=κεφαλή
certamen-certaminis=αγώνας
flumen-fluminis=ποταμός και άλλα

Όπως  το opus-operis  κλίνονται  τα
corpus-oris=σώμα
onus-oneris=φορτίο
robus-roboris= δρύϊνο ξύλο και άλλα

Όπως το mare-maris  κλίνονται τα
animal-animalis=ζώο
exemplar-exemplaris=παράδειγμα
par-paris= ζευγάρι και άλλα.

Εύχομαι Καλό Διάβασμα

 - Στην Ν.Υόρκη  το 1935 συνέθεσε τις όπερες.....
-Άννα,μου επιτρέπεις να συνεχίσω εγώ,είπε ο Ερρίκος
-Στην Ν.Υόρκη  συνέθεσε τις όπερες......
-Street scenes
Σκηνές του δρόμου,είπε η Άννα.
-Και την μουσική κωμωδία  " Η γιορτή του Κνίκερμπρόκερ"  Knickerbrocher Holiday.Αυτά τα δύο μουσικά τεμάχια  μου  δώρισε ένας πελάτης μου.Μου μένουν δύο για να συμπληρώσω την συλλογή μου.Είναι οι δίσκοι που ζήτησα από την κόρη μου  να ψάξει να βρει,είπε ο Ερρίκος.
-Συγγνώμη κύριε Ερρίκο,είπε η Άννα,ξεχάσατε  την όπερα Lost in the stars.
-Ναι! Άννα μου,ευχαριστώ.
Ο Δημήτρης γύρισε προς την Άννα της τσίμπησε το μάγουλο χαϊδευτικά και έκπληκτος την ρώτησε.Πες μου Αννούλα πώς τα γνωρίζεις εσύ αυτά.Βέβαια σπούδασες μουσική αλλά όμως πώς τα θυμάσαι και πού γνωρίζεις εσύ τον Βέϊλ.
-Είναι παγκοσμίου φήμης,Δημήτρη μου, έχει συνθέσει ποικίλα μουσικά έργα, την φήμη του όμως την οφείλει στα έργα του που συνέθεσε στο Βερολίνο.-
-Αυτά τα έργα του διακρίνονται για την δηκτικότητα τους και για το στυλ ψευδοτζάζ που χρησιμοποιεί, έχει και μία ωραία σύζυγο,είπε ο Ερρίκος.-
-Ονομάζεται  Λόρα Λένυα,είπε η Άννα,είναι αυτή η πολλή σημαντική γυναίκα η οποία αμέσως μετά από τον πόλεμο  βοήθησε να διαδοθούν τα έργα του αντρός της.
-Ναι! Αννούλα μου,αλλά πώς τα θυμάσαι?
Ε! Δημήτρη μου,θέλει και ρώτημα?Στις προφορικές εξετάσεις μου στο Ωδείο Αθηνών τον περασμένο Ιούνιο με ρώτησαν για τον Κούρτ Βέϊλ.Ήταν στην εξεταστέα ύλη,Δημήτρη μου.
-Ώστε έτσι εξηγείται,είπε ο Δημήτρης και της γέμισε τα μάγουλα με φιλιά.
-Ελάτε το τραπέζι είναι έτοιμο,τα φρούτα είναι καθαρά,πλυμένα με άφθονο νερό,είπε η Νίνα χαρούμενη που θα τους έβλεπε και πάλι συγκεντρωμένους στο τραπέζι να συζητούν και να γεύονται τα γλυκά φρούτα.Να συζητούν ευχάριστα  πράγματα,να διαφωνούν και να διαπληκτίζονται ,να γελούν,να φωνάζουν και να ηρεμούν.Άκουγε από την κουζίνα και χαιρότανε,διασκέδαζε πολύ με όλα αυτά που συνέβαιναν στο σπίτι.Τα έλεγε στον άνδρα της,τον Τόμας,που χαιρότανε να την βλέπει χαρούμενη,την Νίνα του,την γυναίκα του,την μοναδική σύντροφο της βασανισμένης  ζωής του.
Ήρθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με αγωνία και πολύ φόβο σε μια χώρα,όπου οι φλόγες του πολέμου γύρω τους  σιγόκαιαν τα πάντα. Ο ερχομός του νέου  ζευγαριού από την Ελλάδα,της Άννας και του Δημήτρη,γέμισε την καρδιά τους αγάπη,αισιοδοξία,ελπίδα και μεγάλη χαρά.
-Ελάτε περάστε στο τραπέζι,είπε η Νίνα. Τι ποτό θέλετε να σας σερβίρω με τα φρούτα.
-Εγώ θέλω μπύρα,είπε ο Ερρίκος.Κι εγώ θέλω μπύρα,είπε η Helga.
-Εσείς Δημήτρη? τι θα πιείτε? Άννα με τι ποτό θέλεις να συνοδεύσεις το αρωματικό πράσινο μήλο σου?
-Ω!ευχαριστώ,Νίνα μου,δεν θα πάρω ή μάλλον δεν θα πιώ.Ούτε κι εγώ,είπε ο Δημήτρης,ευχαριστώ,Νίνα.Μετά τον κινηματογράφο πήγαμε σε μια μπυραρία,όπου καταναλώσαμε αρκετή  ποσότητα μπύρας,είπε ο Δημήτρης με συστολή.
-Γιατί ντρέπεσαι,Δημήτρη,είπε η Helga.Η μπύρα δεν είναι ποτό απαγορευμένο στους νέους.Η περιεκτικότητα της σε οινόπνευμα είναι ελάχιστη και η μαγιά που περιλαμβάνεται στα συστατικά της κάνει καλό στο δέρμα. Σε λογικές ποσότητες πάντα.
-Ναι!Helga μου,ασφαλώς,είπε η Άννα,σε λογικές ποσότητες γιατί αλλιώς θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.Την αφυδάτωση στο δέρμα την ξηρασία και την τραχύτητα.
-Εμένα μου αρέσει πολύ,είπε η Helga,την καταναλώνω χωρίς δισταγμό και φόβο για το δέρμα μου.Τα καλυντικά που χρησιμοποιώ μου ενυδατώνουν την επιδερμίδα μου  κι έτσι δεν έχω πρόβλημα.
-Καταναλώνεις,Helga μου αρκετή μπύρα?
-Ναι! Άννα μου,αρκετή! ε! δεν είμαι και μικρή!
-Είσαι μικρή,είσαι μικρή κορίτσι μου,είπε ο Ερρίκος τρομαγμένος, που έβλεπε την Helga να καταναλώνει τόση μπύρα,μονορούφι, και να μην επιτρέπει σε κανέναν να την σταματήσει.
Αλληλοκοιτάχτηκαν ο Δημήτρης με την Άννα και ο Ερρίκος ρώτησε τι συμβαίνει.
Η Άννα σαν γιατρίνα απεφάνθη ότι η Helga έχει συναισθηματική φόρτιση μετά από το τηλεφώνημα της Σημέτας.
Πάμε για ύπνο,είπε ο Ερρίκος.
-Ναι! αυτό είναι το πιο σωστό,είπε ο Δημήτρης.
-Καληνύχτα,είπε η Άννα,αύριο πρωϊ μας περιμένουν στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διαιτολογίας
-Το διαιτολόγιο της μαμάς μου,είπε η Helga,μισομεθυσμένη.


Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Χριστός Ανέστη
Σήμερα Κυριακή  19 Μαϊου 2013 η Εκκλησία μας τιμά τις Μυροφόρες.
Είναι οι 7  τολμηρές γυναίκες που  πήγαν την επόμενη ημέρα να αλείψουν  το σώμα του νεκρού Ιησού με  αρώματα και μύρα.Οι μυροφόρες  τόλμησαν  ενώ την ίδια στιγμή οι μαθητές του,από τον φόβο των Ιουδαίων, κρύφτηκαν.
Οι πληροφορίες για τις Μυροφόρες προέρχονται από τον Όσιο Δαμασκηνό τον Στουδίτη.
Αναφέρει ότι πρώτη ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή.Είναι η γυναίκα που πήγε στην Ρώμη και κατήγγειλε στον Αυτοκράτορα Τιβέριο  την άδικη σταύρωση του Χριστού μετά την καταδίκη του από τους αρχιερείς και τον Πόντιο Πιλάτο,τους οποίους ο Τιβέριος θανάτωσε.
Δεύτερη ήταν η Σαλώμη  η κόρη του Ιωσήφ του Μνήστορος,η οποία αργότερα παντρεύτηκε τον μικρότερο γιο του Ζεβεδαίου(θυμήθηκα την ερώτηση που μας έκαναν τα μεγαλύτερα παιδιά στο Δημοτικό σχολείο: Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιόν είχανε πατέρα.Πολλά παιδιά δεν καταλάβαιναν τον αστεϊσμό και αναρρωτιόντουσαν αλήθεια ποιόν είχαν πατέρα τα παιδιά του Ζεβεδαίου; Ο μεγάλος μαθητής δείχνοντας την εξυπνάδα του έλεγε: Τον Zεβεδαίο ! και οι μικροί μαθητές έμεναν με ανοιχτό στόμα από την έκπληξη).
Η τρίτη Μυροφόρα ήταν η Ιωάννα η γυναίκα του Χουζά,ο οποίος ήταν επίτροπος και οικονόμος του Ηρώδη.
Η τέταρτη ήταν η Μαρία η αδελφή του Λάζαρου. ήταν εκείνη που άλλειψε με μύρο τον Χριστό,όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
Η πέμπτη η αδελφή της Μαρίας η  Μάρθα  και αδελφή του Λάζαρου,η οποία υπηρετούσε τον Χριστό με πολύ προθυμία.
Η έκτη η Μαρία την οποίαν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζει αδελφή της Θεοτόκου
 και έβδομη η Σωσσάνα.
Βεβαίως υπάρχουν και άλλες μυροφόρες,
Είναι  οι  βοηθοί των Μυροφόρων.
Οι Ευαγγελιστές
δεν αναφέρουν  τα ονόματα τους,
οι υπηρεσίες  που προσέφεραν ήταν βοηθητικές και κατά συνέπειαν όχι πολύ σημαντικές.

Και του χρόνου με υγεία
Το Ποίημα του Σαββατόβραδου

"Πόσο με πονούν οι άνθρωποι
πόσο με θλίβει το κενό τους".


Το κενό της ψυχής τους ή του λόγου τους.
Λείπει η δύναμη της ψυχής τους και
 ο λόγος τους  δίχως νόημα, δίχως ηθικό και
πνευματικό περιεχόμενο.
Η διαφορά αντιλήψεων και απόψεων.
Διαφορά στις γνώμες και στις πεποιθήσεις.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Αγαπημένοι μου αναγνώστες μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών.
Σήμερα είναι Παρασκευή 17 Μαϊου 2013 με την θερμοκρασία να πλησιάζει τους 30 βαθμούς,βρίσκεται στους 26 και με έναν ουρανό λίγο  συννεφιασμένο, που μας προδιαθέτει απρόσκοπτα, χωρίς ζέστη και ιδρώτες,να συνεχίσουμε την ενασχόληση μας με την κλίση των ουσιαστικών της Τρίτης Κλίσης της Declinatio Tertia της Λατινικής Γραμματικής.Σήμερα  συνεχίζουμε με τα   ι σ ο σ ύ λ λ α β α   μ ο ν ό θ ε μ α   ή   δ ι π λ ό θ ε μ α.Όπως είναι το τριτόκλιτο ουσιαστικό civis γενική  civis = πολίτης, είναι μονόθεμο,θ. civi- και το διπλόθεμο nubes γενική  nubes=νεφέλη με θέματα nube- και  nubi-.
                        Ενικός   Singularis
Ονομαστική      Noninativus       civis        nubes
Γενική               Genetivus          civis        nubis
Δοτική               Dativus             civi         nubi
Αιτιατική           Accusativus       civem     nubem
Κλητική            Vocativus           civis       nubes
Αφαιρετική       Ablativus            cive       nube

                        Πληθυντικός   Pluralis
Ονομαστική    Nominativus       cives              nubes
Γενική             Genetivus           civi-um          nubi-um
Δοτική             Dativus              civ-ibus          nubibus
Αιτιατική         Accusativus        cives ή civ-is   nubes ή  nub-is
Κλητική          Vocativus            cives               nubes
Αφαιρετική      Ablativus            civibus            nubibus

Όπως το civis γενική civis  κλίνονται τα ουσιαστικά
avis(θ)-πτηνό
navis=πλοίο
collis=λόφος
fascis(α)=δέσμη
hostis=εχθρός
orbis=κύκλος
mensis=μήνας
unguis=νύχι
piscis= ψάρι
vallis=κοιλάδα
κ.ά. και άλλα.
Όπως το nubes γενική nubis κλίνονται τα ουσιαστικά
aedes γενική aed-is (θ)=ναός
sedes γενική sed-is= έδρα
Το ουσιαστικό sedes= έδρα εξαιρείται από τον κανόνα που θέλει την γ ε ν ι κ ή   του  π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ σε -ium.
Την γ ε ν ι κ ή  του π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ   σε -ium  έχουν τα ισοσύλλαβα  civis-civium
collis-collium
navis-navium
aedes-aedium
nubes-nubium
Εξαιρούνται από τον κανόνα τα ουσιαστικά  canis=σκύλος  γενική πληθυντικού canum
iuvenis=νεανίας  γενική πληθυντικού iuvenum
sedes=έδρα  γενική πληθυντικού  sedum.

Ευχόμαστε Καλό Διάβασμα


Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Αγαπημένοι μου αναγνώστες μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών
Σήμερα είναι Πέμπτη 16 Μαϊου 2013  μία ωραία Ανοιξιάτικη ημέρα μεσαίας θερμοκρασίας.Ο ουρανός έχει λίγα σύννεφα καθόλου υγρασία  και ζέστη ανθεκτική. Συνεχίζουμε την γραμματική της Λατινικής γλώσσας με  ασχολία βασική σήμερα  την κλίση των λέξεων αρσενικού και θηλυκού  γένους της Τρίτης κλίσης της Declinatio Tertia. Προχωρούμε  στην κλιση των ουσιαστικών.
                                Ενικός αριθμός    Singularis
Ονομαστική  Nominativus    dux        pastor       homo        urbs
Γενική           Genetivus       ducis      pastoris     hominis     urbis
Δοτική          Dativus           duci        pastori      homini       urbi
Αιτιατική      Accusativus    ducem    pastorem   hominem   urbem
Kλητική        Vocativus       dux        pastor       homo        urbs
Αφαιρετική    Ablativus       duce      pastore     homine      urbe

                              Πληθυντικός  αριθμός     Pluralis
Ονομαστική Nominativus   duces      pastores    homines      urbes
Γενική          Genetivus       ducum     pastorum   hominum    urbium
Δοτική         Dativus           ducibus   pastoribus   hominibus   urbibus
Αιτιατική     Accusativus     duces     pastores      homines      urbes
Κλητική      Vocativus         duces     pastores      homines      urbes
Aφαιρετική  Ablativus        ducibus   pastoribus   hominibus   urbibus

Η λέξη dux-ducis=ηγεμόνας  είναι αρσενικού γένους,είναι ακατάληκτο,δεν έχει κατάληξη  στην ενική ονομαστική  περιττοσύλλαβο,συμφωνόληκτο με ένα μόνο θέμα,duc-
Η λέξη pastor-pastoris= βοσκός  είναι αρσενικού γένους,ακατάληκτο, περιττοσύλλαβο συμφωνόληκτο με ένα μόνο θέμα,  pastor-
Η λέξη homo-hominis= άνθρωπος  είναι αρσενικού γένους  περιττοσύλλαβο ακατάληκτο και διπλόθεμο,θέματα homo-  και homin-
Η λέξη  urbs-urbis=η πόλη  είναι γένους θηλυκού,καταληκτικό,περιττοσύλλαβο, συμφωνόληκτο,με ένα μόνο θέμα,urb-.
Ένα ακόμα παράδειγμα.Η λέξη puppis-puppis(θ)= η πρύμνη είναι καταληκτικό έχει s στην ενική ονομαστική. Το ουσιαστικό consul-cobsulis(α)=ύπατος δεν έχει s στην ενική ονομαστική,είναι ακατάληκτο.Το ουσιαστικό orator-oratoris(α)=ο ρήτορας δεν έχει s στην ενική ονομαστική,είναι ακατάληκτο.
Όμοια με τα συμβατικά της τρίτης κλισης ονόματα  κλίνονται και τα ουσιαστικά,Αρσενικού και Θηλυκού γένους.Τα αρσενικού γένους τα σημειώνουμε με ένα μικρό άλφα και τα θηλυκού γένους με ένα μικρό θήτα. 
lapis-lapidis(α)=πέτρα,lepus-leporis(α)=ο λαγός,lex-legis(θ)=ο νόμος,lux-lucis(θ)= το φως
miles-militis(α)= στρατιώτης, mulier-mulieris(θ)=η γυναίκα
orator-oratori(α)s=ρήτορας,uxor-uxoris(θ)= η σύζυγος,lex-legis(θ)= ο νόμος
pes-pedis(α)=πόδι,princeps-principis= ο πρώτος,pons-pontis(α)= η γέφυρα
arbor-arboris(θ)=το δένδρο,orator-oratoris(α)=o ρήτορας,οrdo-ordinis(θ)= η τάξη,mos-moris (α)= το ήθος
flos-floris(α)= το άνθος,tellus-telluris(θ)=η γη,pulvis -pulveris(α)= η σκόνη, rex-regis(α)= ο βασιλιάς,judex-judicis(α)= δικαστής,uxor-uxoris(θ)=η σύζυγος,arbor-arboris(θ)= το δένδρο
sermo-sermonis(α)= ο λόγος, arx-arcis(θ)= ακρόπολη,tibicen-tibicinis= ο αυλητής(κλίνεται όπως το urbs-urbis),virgo-virginis(θ)= παρθένος,virtus-virtutis (θ)= αρετή,pons-pontis (α) = η γέφυρα και άλλα.Όμοια κλίνεται και το nix  γενική  ni-vis(θ)= χιόνι με γενική πληθυντικού nivium και θέμα ningu-
Σημειώνουμε ότι:
Tα ονόματα  pater-patris(α)= πατέρας,mater-matris= μητέρα,frater-fratris(α)=αδελφός,αυτά τα ονόματα ονομάζονται συγγενικά.
Και τα ονόματα imber-imbris(α)= βροχή,uter-utris(α)= ασκί,venter-ventris(α)= κοιλιά,όπως και τα ονόματα των τεσσάρων μηνών September-Septembris,October,November,Decembre.
Όλα αυτά τα ακατάληκτα συμφωνόληκτα σε -er  ονόματα,  συγκόπτουν  το -e που βρίσκεται μπροστά από τον χαρακτήρα -r  σε όλες τις πτώσεις εκτός από την ονομαστική και την κλητική του ενικού και ονομάζονται συγκοπτόμενα.
Αυτός ο  ορισμός  επικρατεί και στα Αρχαία Ελληνικά στα συγκοπτόμενα τριτόκλιτα
Ονομαστική:  πάτερ παλαιότερα,μετά πατήρ
Γενική: πατρός
Κλητική: πάτερ
Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα με τις συνήθειες των Γραμματολόγων να ανακατώνουν διαφορετικά πράγματα που παρουσιάζουν ομοιότητες.
Καλό διάβασμα
   


  

Αηαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών
Σήμερα Τετάρτη 15 Μαϊου 2013 συνεχίζουμε  το μάθημα της γραμματικής στα Λατινικά με τα Ουσιαστικά της Τρίτης Κλίσης της Declinatio Tertia.
H Tρίτη Κλίση  περιλαμβάνει ονόματα ουσιαστικά και από τα τρία γένη Αρσενικά Θηλυκά και Ουδέτερα.Προχωρούμε στα χαρακτηριστικά της και στις ιδιομορφίες της .
Τα ουσιαστικά της Tρίτης κλίσης  στον Ενικό αριθμό στην Ονομαστική πτώση παρουσιάζουν ποικιλία μορφών. Όσα τελειώνουν σε ένα από τα φωνήεντα a,e,o  ονομάζονται φ ω ν η ε ν τ ό κ λ η τ α  και είναι  ι σ ο σ ύ λ λ α β α  και όσα  τελειώνουν  σε ένα από τα ληκτικά σύμφωνα n,s,r,x  ονομάζονται
σ υ μ φ ω ν ό λ η κ τ α  και είναι π ε ρ ι τ τ ο σ ύ λ λ α β α.Τα περιττοσύλλαβα  έχουν σε όλες τις πτώσεις μια συλλαβή παραπάνω  από τις συλλαβέςπου έχει η ονομαστική του ενικού.
Στην Γενική του Ενικού όλα τα ουσιαστικά έχουν κατάληξη σε -is urbs=η πόλη γενική urbis το ουδέτερο mare =η θάλασσα γενική maris.
Tα Τριτόκλιτα ονόματα ανάλογα με τον χαρακτήρα του θέματος τους,όπως και στην Αρχαία Ελληνική,είναι φ ω ν η ε ν τ ό λ η κ τ α με χαρακτήρα -i εκτός από τα ονόματα  grus=γερανός γενική gruis και sus=αγριόχοιρος γενική suis που έχουν χαρακτήρα -u.
Eίναι σ υ μ φ ω ν ό λ η κ τ α  με άφωνο χαρακτήρα b,p,s-g,d,t, με υγρό ή έρρινο χαρακτήρα  l,r,m,n ή συριστικό  s,v  trabs=δοκάρι γενική trabis, bos=βόδι γενική bovis,nix=χιόνι γενική ni-vis.
Όλα τα φωνηεντόληκτα  είναι ισοσύλλαβα εκτός από τα grus και sus.Ονομάζονται ισοσύλλαβα γιατί η οναμαστική και η γενική είναι όμοιες,έχουν  ίδιες συλλαβές civis=πολίτης γενική civis,sedes=έδρα γενική sedis.Όλα τα συμφωνόληκτα είναι περιττοσύλλαβα rex=βασιλιάς  γενική regis, lapis=λίθος γενική lapid-is.
Aπό τα Τριτόκλητα ονόματα  τα  α ρ σ ε ν ι κ ά και τα θ η λ υ κ ά  άλλα είναι κ α τ α λ η κ τ ι κ ά,έχουν στην ενική ονομαστική  την κατάληξη -s  και  άλλα είναι α κ α τ ά λ η κ τ α,δεν  έχουν καμία κατάληξη στην ενική ονομαστική.
dux( από το duc-s)=ηγεμόνας γενική duc-is
puppis=πρύμνη γενική pupp-is
consul= ύπατος γενική consul-is
orator=ρήτορας γενική orator-is.
Tα Ο υ δ έ τ ε ρ α έχουν τις ίδιες καταλήξεις με τα αρσενικά και τα θηλυκά μόνο στις πτώσεις γενική,δοτική,αφαιρετική,ενικού και πληθυντικού και είναι όλα  α κ α τ ά λ η κ τ α,δεν έχουν κατάληξη ουδεμία στην ονομαστική του ενικού
animal=ζώο γενική animal-is
mare=θάλασσα γενική mar-is.
Aπό τα Τριτόκλιτα ονόματα
 Άλλα ουσιαστικά είναι  μ ο ν ό θ ε μ α ,αυτό θέλει να πει ότι όλες οι πτώσεις σχηματίζονται από το ίδιο θέμα. dux από το duc-s γενική duc-is
lapis από το lapid-s γενική lapid-is
orator=ρήτορας γενική orator-is
Άλλα ουσιαστικά   είναι δ ι π λ ό θ ε μ α, αυτό θέλει να πει  ότι  σχηματίζονται από δύο θέματα.Ένα θέμα για την Ονομαστική και την Κλητική και άλλο θέμα για τις άλλες πτώσεις
miles από το milet-s=στρατιώτης γενική milit-is
homo=άνθρωπος γενική homin-is
corpus=σώμα γενική corpor-is.
Kαι μία σ η μ ε ί ω σ η
Όσα Τριτόκλητα ουσιαστικά  στην ενική ονομαστική λήγουν σε -s γενική -ris,από αυτά πολλά είναι διπλόθεμα φαινομενικά, κυρίως όμως αυτά  είναι μονόθεμα  σ ι γ μ ό λ η κ τ α.
Στα Ουσιαστικά αυτά  ο χαρακτήρας s ανάμεσα σε δύο φωνήεντα μετατράπηκε σε  r. Ένα παράδειγμα. mus=ποντικός γενική mur-is,την αρχή ήταν mus-is.
Αντιπαραβάλουμε το Αρχαίο Ελληνικό  μ υ ς-μ υ ό ς  από το μ υ σ ό ς
corpus=σώμα γενική corporis από το   corpus-corposis.
Ευχόμαστε εντατική καλή  μελέτη και προσεκτική.


Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Aγαπημένοι μου  μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών
Σήμερα Δευτέρα 13 Μαϊου 2013  ξαναρχίζουμε,μετά τις διακοπές του Πάσχα-Χρόνια Πολλά-  το μάθημα της Λατινικής Γταμματικής.Προχωρούμε στην κλίση των δευτερoκλίτων ουσιαστικών.
Όπως είπαμε η Δεύτερη κλίση  η Declinatio  Secunda δέχεται ονόματα και από τα τρία γένη.Ονόματα Αρσενικά-Θηλυκά και Ουδέτερα..Τα Αρσενικά και τα Θηλυκά λήγουν σε-us με γενική -i. ή σε -er με γενική  -i και Ουδέτερα που λήγουν σε -um με γενική -i.
Όμοια με την κλίση  του ουσιατικού dominus= κύριος, γενική domini .
κλίνονται  τα Αρσενικού γένους ουσιαστικά
  numerus-i=αριθμός
nuntius-i =άγγελος
praefectus-i=ο επιστάτης
ursus-i = η άρκτος
ventus-i =ο άνεμος
vicus-i= κώμη=μεγάλο χωριό
vulgus-i =όχλος
Τα Θηλυκά σε -us γενική -i
όπως είναι τα ονόματα των δέντρων
malus-i=η μηλιά
pirus-i=αχλαδιά
alvus-i= κοιλιά
Όπως κλίνονται τα δευτερόκλιτα οuσιαστικά σε er-γενική -i   puer-i=παιδί όμοια κλίνονται και τα ουσιαστικά
 gener-i=γαμπρός
socer-i=πεθερός
vesper-i =η εσπέρα
liberi= τα τέκνα.Το συναντάμε μόνο στον Πληθυντικό.
Κλίνεται όπως το puer-i  και το μοναδικό όνομα που λήγει σε - ir το vir-i= άνδρας.
Όπως το ager-i =ο αγρός κλίνονται τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά το liber-i=βιβλίο
caper-i= τράγος
culter-i =μαχαίρι
faber-i = σιδηρουργός και άλλα παρόμοια
Τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά ουδετέρου γένους κλίνονται όπως κλίνεται το βασικό ουσιαστικό αυτού του γένους της δεύτερης κλίσης το
donum-i= το δώρο.Είναι ουδέτερο ουσιαστικό και στην Ελληνική γραμματική.
Με όμοιο τρόπο κλίνονται τα
bellum-i=πόλεμος
poelium-i = η μάχη
scutum-i = η ασπίδα
periculum-i =ο κίνδυνος
οppidum-i =η πόλη
temblum-i =ο ναός και άλλα παρόμοια
Ας προχωρήσουμε (το Ας είναι προτρεπτικό )  στην κλίση των  βασικών δευτεροκλίτων ουσιαστικών dominus-i
puer-i
ager-i
donum-i

              Singularis                                     Pluralis        
Nominativus      dominus                           domini
Genetivus          domini                             dominorum
Dativus             domino                            dominis
Accusativus     dominum                           dominos
Vocativus        domine                              domini
Ablativus        domino                              dominis  

            Singularis                                Pluralis
Nominativus       puer                           pueri
Genetivus           pueri                          puerorum
Dativus              puero                         pueris
Accusativus       puerum                      pueros
Vocativus          puer                           pueri
Ablativus          puero                         pueris

         Singularis                               Pluralis  
Nominativus   ager                            agri
Genetivus       agri                             agrorum
Dativus          agro                            agris
Accusativus   agrum                         agros
Vocativus      ager                            agri
Ablativus      agro                            agris

        Singularis                                     Pluralis
Nominativus    donum                 dona
Grnetivus        doni                     donorum
Dativus           dono                    donis
Accusativus    donum                  dona
Vocativus       donum                  dona
Ablativus        dono                    donis   

Εδώ τελειώσαμε το μάθημα μας σήμερα.
Ασχοληθήκαμε με τα δευτερόκλιτα ονόματα ή αν θέλετε με τα ουσιαστικά της Δεύτερης κλίσης της Declinatio Secunta.Ευχόμεθα Καλό Διάβασμα. και Καλή Επιτυχία στις προσπάθειες σας.
Αφοσιωμένοι στο  αντικείμενο σας,την Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας και χωρίς ενοχλήσεις   ασχοληθείτε μαζί της.Το αξίζει. Αξίζει και σε σας να επιδοθείτε   στην μελέτη της Λατινικής Γραμματικής,απροκάλυπτα και απροκατάληπτα χωρίς  επηρεασμούς  έξωθεν.
Καλό Διάβασμα

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Το Κυριακάτικο Μυθιστόρημα. Νόστιμη πολύ η σούπα σου Νίνα,να είσαι καλά, μας ζέστανες.
-Θέλετε,κύριε,να σας σερβίρω και δεύτερο πιάτο?
-Όχι,κορίτσι μου, μπορώ να σερβιριστώ,αν θέλω, μόνος μου.Εδώ μπροστά μου είναι η σουπιέρα, όμως δεν θέλω άλλο φαγητό,ευχαριστώ.
-Μπορώ τότε να πάρω τα σερβίτσια?
-Και βέβαια μπορείς.Εμείς να περάσουμε στο καθιστικό κι εσύ με την ησυχία σου.
-Πριν αρχίσω να μαζεύω  τα  πιατικά να σας προσφέρω φρούτο?
-Ναι! κορίτσι μου,ευχαρίστως,ένα φρούτο μπορούμε να το γευτούμε με ευχαρίστηση.
-Τι φρούτο θέλετε να σας προσφέρω,κύριε?
-Ό,τι βρίσκεται στην κουζίνα,Νίνα μου, από τα εποχιακά.
-Μόνο εποχιακά έχουμε,κύριε. Εσεις Άννα,κύριε Δημήτρη,θέλετε?
-Ναι! Νίνα,θέλω κι εγώ ένα,προτιμώ ένα μήλο.
-Κι εγώ,είπε η Άννα,ένα πράσινο μήλο ευχαρίστως θα το γευόμουν.
-Ωραία,λοιπόν, πηγαίνω στην κουζίνα να σας φέρω τα φρούτα.
-Ερρίκο,είπε ο Δημήτρης,γιατί σε βλέπω  στεναχωρημένο.
-Δεν είναι τίποτα,Δημήτρη.Μίλησα στο τηλέφωνο με την Σημέτα της είχα ζητήσει να ψάξει και να βρει δύο μουσικούς δίσκους. του Κούρτ Βέϊλ.Έχω όλη την σειρά των δίσκων του.
Εδώ στο Μόναχο τους βρήκα σε ένα παλαιοπωλείο πριν από τον πόλεμο.
Ο Δημήτρης κοίταξε την Άννα.
-Ξέρω,Δημήτρη μου,θέλεις να μάθεις  περί τίνος πρόκειται.
-Ναι! Άννα μου,ποιός είναι ο Κούρτ Βέϊλ.
-Είναι ένας Γερμανός συνθέτης,Δημήτρη,είπε ο Ερρίκος.
-Και γιατί ζητάτε από την κόρη σας να βρει τους δίσκους του στην Αμερική.
-Δημήτρη μου,είπε η Άννα,ο συνθέτης μετά τις σπουδές του στο Βερολίνο εγκαταστάθηκε στην Νέα Υόρκη,όπου εργάστηκε συνθέτοντας για το θέατρο.Πριν μερικά χρόνια, το 1950, απεβίωσε εκεί,στην Νέα Υόρκη.
-Α! Έτσι εξηγείται,είπε ο Δημήτρης.
-Στις 3 του Απρίλη,είπε ο Ερρίκος,το θυμάμαι, το είδα στις εφημερίδες, εκείνες τις ημέρες  αφιέρωσαν στη μνήμη του.Τα πιο επιτυχημένα έργα του είναι...
-Να τα πω εγώ,είπε η Άννα.
-Είναι το Aufstieg  und fall der stadt Mahagonny.
- Η άνοδος και η παρακμή  της πόλεως Μαχαγκόνη
-Ενδιαφέρουσα συζήτηση,είπε ο Δημήτρης, νύσταξα πριν,αλλά τώρα σας παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον.
-Δημήτρη,είναι μια σατιρική όπερα που τα κείμενα της έγραψε ο Γερμανός συγγραφέας Μπέρλοτ Μπρέχτ. Απεβίωσε κι εκείνος  πριν μερικά χρόνια,τον Αύγουστο του 1956.
-Πώς λέτε  στην Ελλάδα,αγάπη μου,όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει?είπε η Helga.
-Ο Θεός να τον συγχωρέσει,είπε ο Ερρίκος.
-Ο Θεός να τους συγχωρέσει,είπε η Helga,που η ζωηρή συζήτηση την κρατούσε νηφάλια.
-Χαίρομαι,Helga,είπε η Άννα,χειρίζεσαι πολύ καλά τις πτώσεις στην Ελληνική γλώσσα.
Πράγματι,είπε ο Ερρίκος και έδωσε ένα φιλί στην αγαπημένη του γυναίκα.
-Ευχαριστώ πολύ!είπε η Helga,χαρούμενη.
-Συνεχίστε τώρα,είπε ο Δημήτρης με ανυπομονησία.
-Τι θέλεις να πληροφορηθείς,Δημήτρη μου,είπε η Άννα.
-Όλα,Άννα μου,είπε ο Δημήτρης,που αφορούν τους δημιουργούς και τα σχετικά με αυτήν την όπερα.
-Ο Μπέρλοτ Μπρέχτ έγραψε τα κείμενα και ο φίλος του  ο  Κούρτ Βέϊλ είναι ο συνθέτης αυτού του λιμπρέτου.
Ο Μπέρλοτ Μπέχτ άρχισε την συγγραφή αυτής της όπερας το 1927 και η μουσική επένδυση της από τον Βέϊλ ολοκληρώθηκε το 1929.
Η όπερα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 9 του Μάρτη στο νεοϊδρυμένο θέατρο της Λειψίας μετά ανέβηκε στο Βερολίνο και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις,στο Λονδίνο,στο Παρίσι, ακόμη και στην Αμερική,όπου ο Βέϊλ κατέφυγε διωγμένος από το 1935. Απαγορεύτηκε όμως η όπερα από τους Ναζί το 1933 μέχρι τώρα.
-Μέχρι τώρα? είπε ο Δημήτρης.
-Ναι! Δημήτρη, πριν μερικούς μήνες,πριν την αναχώρηση της Σημέτας,καθώς ερχόμουν από το γραφείο μου της Εργατικής Συνομοσπονδίας,περνώντας απέξω από ένα κατάστημα δίσκων άκουσα την μουσική του Βέϊλ από αυτό το έργο του. Μπήκα στο κατάστημα και ζήτησα τον δίσκο να τον αγοράσω αλλά μου είπαν δεν πωλείται είναι μόνο  για χρήση του καταστήματος.
Στην ερώτηση μου πού είναι δυνατόν να βρω τον δίσκο μου απάντησαν πιθανότατα στην Αμερική.
Γι αυτό επιφόρτησα την κόρη μου να ψάξει,να βρει τον δίσκο και να μου τον στείλει, μου είπε πριν λίγο στο τηλέφωνο ότι δεν ευκαίρησε ακόμα να κατέβει στα καταστήματα.
Πολύ αργεί το κοριτσάκι μου κι εγώ έχω τόση ανυπομονησία.
-Αγάπη μου,είχε πολύ δουλειά η Σημέτα μας όλον αυτόν τον καιρό.
Μου μιλούσε στο τηλέφωνο  για μια επίδειξη μόδας που η Λίντα προετοίμαζε τους καινούριους σπουδαστές της σχολής της του modeling να λάβουν μέρος, μια επίδειξη βραδυνών ενδυμάτων πολυτελείας γι αυτό το κοριτσάκι μας  δεν ασχολήθηκε με το ψάξιμο των δίσκων σου.
-Ω! δεν μου είπε,συγγνώμη.
-Καλά,Ερρίκο,δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι,είπε ο Δημήτρης,μόλις ευκαιρήσει δεν θα σε ξεχάσει.
-Ασφαλώς,είπε η Άννα.Όμως εγώ θα έλεγα αν πηγαίναμε στο κατάστημα να ακούσω κι εγώ την μουσική, θα σας έπαιζα στο πιάνο εν τω μεταξύ μέχρι η Σημέτα να σας στείλει τους δίσκους.
-Καλή ιδέα,είπε η Helga,μία από αυτές τις ημέρες να κατεβούμε στην αγορά.Έχω κι εγώ πολύ καιρό να περπατήσω στα καταστήματα.
-Ωραία!είπε ο Δημήτρης να έλθω κι εγώ.Να μια ευκαιρία,η Άννα  να μας κεράσει την πάστα.
-Ω! ναι,αφού έχασε το στοίχημα,που βάλατε για την Μάγδα,αν ήταν ή όχι,η πραγματική μητέρα της Ρόμης, στο φιλμ που είδατε απόψε.
Έτσι ο Ερρίκος ξαναβρήκε το κέφι του και η βραδιά πέρασε ευχάριστα με τις ερωτήσεις και το ενδιαφέρον του Δημήτρη για την όπερα Mahagonny.
-Πείτε μου τώρα είπε ο Δημήτρης πού οφείλεται η απαγόρευση της όπερας των Μπρεχτ-Βέϊλ.από τους Ναζί.
-Με βεβαιότητα δε μπορώ να σου πω,Δημήτρη.Το κύριο θέμα της είναι η αγάπη,η αληθινή αγάπη,η οποία εστιάζεται στην αγάπη του Jimmy,που είναι ένας από τους πρωταγωνιστές,προς την Jenny ένα κορίτσι ανεξάρτητο και ελεύθερο.
-Μια πόρνη θέλεις να πεις,είπε ο Δημήτρης.
- Ναι! Δημήτρη,μια πόρνη. Όλοι οι χαρακτήρες του έργου κινούνται μέσα σε ένα περιβάλλον που το αποτελούν εγκληματίες,πόρνες και όλοι αυτοί.
Η πόλη Μαχαγκόνη βρίσκεται κάπου στην Αμερική,κάπου στην Αλάσκα εκεί συγκεντρώνονται όλοι αυτοί οι απόκληροι της κοινωνίας.
Σε έναν πάμπλουτο  τόπο με αρκετό χρυσάφι προσπαθούν να βρούν την τύχη τους.
Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν ή επίκειται να συμβούν,όπως μια χιονοθύελα που περιμένουν και που την τελευταία στιγμή,ενώ προετοιμάζονται για την καταστροφή, η χιονοθύελα προσπερνά την πόλη που έτσι δεν καταστρέφεται.
-Αγάπη μου,είπε έκπληκτη η Helga,τι σου έκανε εντύπωση γιατί σε φορτίζει τόσο.
-Αγάπη μου,είπε ο Ερρίκος.Αυτή η όπερα είναι ένα έργο μουσικοχορευτικό.
Μου αρέσουν πολύ οι μελωδίες του και επί πλέον στην υπόθεση της ιστορίας ο συγγραφέας,ο Μπέρλοτ Μπρεχτ χρησιμοποιεί το εύρημα του Αρχαίου μας προγόνου του Ευριπίδη. Τον από μηχανής Θεό,που εφάρμοσε πρώτος ο Αισχύλος,  στο έργο του Πέρσες, με το μηχανικό κατασκεύασμα,την ξύλινη μηχανή,που ομοιάζει με γερανό με το οποίο κατεβαίνει ο Δίας από τον Όλυμπο και σώζει την κατάσταση.
Και ο Αριστοφάνης το χρησιμοποιεί,κύριε Ερρίκο,είπε η Άννα.
-Ναι! Άννα μου και ο Αριστοφάνης,ευχαριστώ.
Το ίδιο συμβαίνει από τον συγγραφέα και εδώ.
Παρουσιάζεται ο από μηχανής Θεός,ο σωτήρας, που  την τελευταία στιγμή σώζει την πόλη.
-Ω! έχει πολύ ενδιαφέρον,είπε η Helga, με το δίκιο σου ανυπομονείς, αγάπη μου.
-Ελπίζω η Σημέτα πολύ γρήγορα να μας στείλει τους δίσκους του Βέϊλ..
Ο Ερρίκος χαμήλωσε με ντροπή,σαν μαθητούδι, τα μάτια του πήρε το χέρι της γυναίκας του και το έφερε στα χείλη του,φίλησε τον καρπό και είπε με παρακλητικό ύφος: να υπενθυμίσεις στη Σημέτα,αγάπη μου.
Ναι! αγάπη μου,είπε η Helga,την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο θα της το ξαναειπώ.
-Ο Ερρίκος έχει πάθος με την μουσική είπε με κάποια αμηχανία η Helga  στην Άννα και τον Δημήτρη.
-Δεν είναι κακό,είπε ο Δημήτρης,όλοι κάποιο πάθος έχουμε,που μας ομορφαίνει την ζωή.
-Το πάθος με την μουσική είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείς να έχεις στην ζωή σου,είπε ο Δημήτρης.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013


Το  Ποίημα του  Σαββατόβραδου

Γιατί,μαμά,δε με αφήνεις
του Θεού ναγκαλιάσω τον ίσκιο
νανεβώ ως ταστέρια 
νακούσω των αγγέλων τον ήχο.

Γιατί,μαμά,δε με αφήνεις
να χαρώ τον ήλιο που είναι λαμπερός
και να διω τη σελήνη
το σκοτάδι να γεμίζει με φως.

Γιατί,μαμά,δε με αφήνεις
να διαβάσω του παππού τα βιβλία
με τους ήρωες μαζί να βαδίσω
για  να βρω τη δική μου πορεία.

Γιατί,μαμά,δε με αφήνεις
το απαλό σου το δέρμα ναγγίξω
του φιλιού σου τη γλύκα να γευτώ
και μεσα στης αγκαλιάς σου το οχύρωμα
να μπω να κρυφτώ.

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

                              Να τα Εκατοστίσουν
όλες και όλοι που έχουν Γενέθλιον ημέρα την Δευτέρα και
όλες και όλοι που έχουν Γενέθλιον ημερομηνία στις 6 του μηνός.
                    Να τα Εκατοστίσουν
όλες και όλοι που έχουν Γενέθλιο μήνα τον Μάϊο
                                     ΧΡΟΝΙΑ   ΠΟΛΛΑ
Σε όλες και όλους που εορτάζουν την ονομαστική τους εορτή τον μήνα Μάϊο

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Μια ωραία ευχή Πασχαλιάτικη  στα Βλάχικα.

Πάστι μπούνου κου χαράου σι σενετάπ  λα τους αρμένλι σι λα τούτε ντουνιάου
Καλό Πάσχα με υγεία και χαρά σε όλους τους Βλάχους και σε όλο τον κόσμο.
Βλάχικα   Πάστι  Μπούνου!
  Γαλλικά    Le Christ est ressuscite
   Τούρκικα      Iyi   Paskalyalar
Σουηδικά     Glad  Paska
Σουαχιλικά    Furaha  Pasaka
 Σλοβένικα   Vesele veli konokne praznice
Σερβικά    CpehaH Yckpc
Ρουμανικά      Paste Fericit
Πορτογαλικά     Feliz  Pascoa
Πολωνικά       Wesoluch   Swiat
 Ουκρανικά και Ρωσσικά    Xpncτoc Βοckpec
 Ουγγρικά      Unnepeket
    Boldog  Husveti
Ουαλλικά         Pask Hapus
 Ολλανδικά    Vrolijk Paseu
 Ιταλικά    Buona  Pasqua
Ισπανικά     Feliz Paskuas
        Μεγάλη Κυριακή 5 Μαϊου 2013

              ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ
                      H  ευχή Καλό Πάσχα σε πολλές γλώσσες.
                          Γερμανικά    Frohes    Osterfest
                                                 KΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ
 Η  Πασχαλινή περίοδος διαρκεί 40 ημέρες από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την  Πέμπτη της Αναλήψεως και μέχρι τότε ο καθιερωμένος χαιρετισμός όλες τις ώρες είναι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗκαι η ανταπόδωση του είναι ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ.
Η Πασχαλινή εβδομάδα που αρχίζει από σήμερα Κυριακή του Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή ή Λαμπρογιορτή.
Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Χριστού.
Οι χριστιανοί που δεν νήστεψαν όλες τις καθιερωμένες ημέρες της Σαρακοστής,οπωσδήποτε νηστεύουν αυστηρά την Μεγάλη Εβδομάδα.
Την Μεγάλη Τετάρτη και την Μεγάλη Παρασκευή  δεν επιτρέπεται να  μαγειρέψουν.
Τις ημέρες Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη,Μεγάλη Πέμπτη επιτρέπεται να μαγειρέψουν λαδερά φαγητά.
  "Βασιλιάδες" στο τραπέζι των ημερών της Μεγάλης Σαρακοστής,τα ανοιξιάτικα λαχανικά,οι αγκινάρες, ο αρακάς, τα κουκιά τα χλωρά, που γεύονται οι μεγάλοι,αν τα επιδέχεται ο οργανισμός τους και δεν λείπει το ένζυμο.
Τα φρέσκα φασολάκια, είναι το καλύτερο λαδερό φαγητό,που μπορούν να γευτούν χωρίς φόβο και τα παιδιά,όπως  τα γεμιστά με ρύζι χωρίς κιμά,τα γιαλαντζή ντολμαδάκια με φρέσκα αμπελόφυλλα,που είναι άφθονα αυτόν τον μήνα Μάϊο. ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
Τα ΛΑΔΕΡΑ   δεν έχουν χοληστερίνη  και είναι  διαιτητικά.
Στην  Μεγάλη Νηστεία προετοιμάζεται ο οργανισμός μας να δεχτεί τα γεμάτα χοληστερίνη Πασχαλινά εδέσματα με "άρχοντα" στο Πασχαλινό τραπέζι τον Οβελία,το ψητό αρνί στην σούβλα ή το γεμιστό αρνί στον ξυλόφουρνο της γιαγιάς.
ΚΑΛΗ ΛΑΜΠΡΗ 
Αγγλικά -Αμερικάνικα- Μαλτέζικα- Εσπεράντο    Happy Easter
Μεγάλο Σάββατο 4 Μαϊου 2013
Στα Εκκλησιαστικά μας δρώμενα, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας Των Παθών του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.
Στις Εκκλησίες μας  το πρωϊ του Μεγάλου Σαββάτου τελείται η θαυμάσια  λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, κατόπιν διαβάζονται οι Προφητείες για την Ανάσταση και ακούγεται ο πολύ γνωστός ύμνος "Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας". Επομένως να ευχηθούμε Και Του Χρόνου  για κάθε χρονιά που περνά και μεις είμαστε μέτοχοι και κοινωνοί  με πολλή αγάπη, με λατρεία για Εκείνον που σηκώνει τις αμαρτίες μας εδώ και πολλούς αιώνες, επί 2013 χρόνια.
Τον ευγνωμονούμε και τον Ευχαριστούμε μεγάλως Τον Θεάνθρωπον  και με πίστη στις  Εντολές Του πορευόμαστε, απομακρυσμένοι από ενοχές, ταυτισμένες με ανυπακοές και απειθάρχητα κελεύσματα.
Προς χάριν Του,που τόσο  οδυνηρά υπέφερε για να μας σώσει από την αδικία,από την αμαρτία,Αυτός ο Σωτήρας του κόσμου.
ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαϊου 2013.
Με κατανυκτική συγκίνηση παρακολουθούμε σήμερα την Αποκαθήλωση του Χριστού μας,η οποία αποτελεί και το τέλος των Παθών Του,το οποίο συντελέστηκε  πάνω στον Σταυρό του Μαρτυρίου Του εχθές Μεγάλη Πέμπτη  ημέρα κορύφωσης του Θείου δράματος.
Η Αποκαθήλωση είναι η καταβίβαση του σώματος του Ιησού από τον Σταυρό,προκειμένου να ενταφιαστεί.
Στην Αποκαθήλωση του  σώματος του Ιησού συνέτρεξαν δύο πρόσωπα ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία και ο Νικόδημος,οι οποίοι,όπως λένε τα Ευαγγέλια, ήταν Ιουδαίοι και  κρυφοί μαθητές του Κυρίου.
Ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία έλαβε την πρωτοβουλία να ζητήσει από τον Πόντιο Πιλάτο  την άδεια, να προχωρήσει στην Αποκαθήλωση του  Αγίου Σώματος του Ιησού.
Στις Εκκλησίες μας η τελετή της Αποκαθήλωσης  γίνεται το πρωϊ της Μεγάλης Παρασκευής και αποτελεί το κεντρικό σημείο  στον εσπερινό της  ίδιας ημέρας,όπου το ιερό σώμα του Χριστού τοποθετείται στον στολισμένο με ανοιξιάτικα λουλούδια Επιτάφιο,ακούγονται οι ωραίοι ύμνοι των Εγκωμίων και η τελετή συνεχίζεται με την περιφορά του Επιταφίου στη γειτονιά της Εκκλησίας μέχρι σε ένα σημείο της πόλης όπου συγκεντρώνονται όλοι οι Επιτάφιοι, ενώνουν τις υμνολογίες τους προς τον Κύριον ενώ οι πιστοί συγκρίνουν τον στολισμό των Επιταφίων και  οι ενορίτες ανταγωνίζονται,  ποιάς ενορίας ο Επιτάφιος είναι ο ωραιότερος.
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαϊου 2013

"Σήμερον  κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι
την γην  κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των
αγγέλλων βασιλεύς.
Ψευδήν πορφύραν περιβάλλεται,ο περιβάλλων
τον ουρανόν εν νεφέλλαις.
Ράπισμα κατεδέξατο,ο εν Ιορδάνη
 ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις πρωσηλώθη  ο νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη,ο υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν σου τα πάθη,Χριστέ.
Δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάστασιν."


Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαϊου 2013 η ημέρα είναι αφιερωμένη στην γυναίκα την αλείψασα τον Κύριον με μύρο. Στις Εκκλησίες τελείται το ιερό μυστήριο του Ευχέλαιου κατά το οποίο ευλογείται το έλαιο με επτά ευχές που ψέλνει ο ιερέας  προς καθαγιασμόν ψυχών και σωμάτων.
Το έλαιο του Ευχελαίου θεωρείται θεραπευτικό.
Η πρώτη μαρτυρία περί ευχελαίου  βρίσκεται στην Καθολική Επιστολή Ιακώβου.
Η συγγραφή της ακολουθίας του Ευχελαίου αποδίδεται στον άγιο Ιάκωβο τον αδελφόθεο,αυτό δεν είναι και μετά βεβαιότητος σίγουρο. Η πατρότητα της ακολουθίας του Ευχελαίου αποδίδεται στον Ιάκωβο γιατί γίνεται μνεία,συχνότατα, του ονόματος του στις  ευχές  και στα τροπάρια,που παρεμβάλονται προς τιμήν του.
Η ακολουθία του Ευχελαίου τελείται "εν εκκλησία ή εν οίκω".
Τα παλαιά λειτουργικά βιβλία περιέχουν ειδικές ευχές για την ευλογία του ελαίου ώστε να αποκτήσει ιαματικές ιδιότητες. Αυτές οι απλές ευχές εξελίχθηκαν με το πέρασμα των χρόνων σε μια ακολουθία ολοκληρωμένη,που ετελείτο στον ναό μαζί με την θεία λειτουργία,όπως όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας.
Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας,η ασθένεια η σωματική θεωρείται ως ο πικρός καρπός της αμαρτίας.Οποιαδήποτε ασθένεια θεωρείται ότι αναταράσσει  την αρμονική ισορροπία του σώματος και τα αίτια είναι πνευματικά και αφορούν  κυρίως την σχέση του ανθρώπου με τον Θεόν.
Στα Ιερά Κείμενα δεν παρουσιάζεται μόνο η σύνδεση της ασθένειας με την αμαρτία αλλά συγχρόνως αποδεικνύεται και ο τρόπος της θεραπείας,που είναι η ειλικρινής μετάνοια και η επιστροφή στον Θεό.
Οι  γιατροί ομολογούν πολύ συχνά,ότι παρίσταται ανάγκη να αντιμετωπίσουν κυρίως διάφορες ανίατες ασθένειες και άλλες ψυχικές ασθένειες,μέσω της Θείας Χάριτος,που  οδηγούν τον ασθενή στην μετάνοια και στην ανάκτηση μιας ειρηνικής επικοινωνίας με τον Θεόν.
Πολύ συχνά οι ασθένειες,οι  βαριές  σωματικές ασθένειες,θεραπεύονται με την επίκληση της Θείας βοήθειας με την παράλληλη χρησιμοποίηση της Ιατρικής Επιστήμης και των υπερφυσικών μέσων της θείας χάριτος με την βοήθεια των ιερών  μυστηρίων,όπως είναι το Ευχέλαιον 

Σήμερα Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2013 διανύουμε την δεύτερη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας των Παθών του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.
Στον Όρθρο της σημερινής ημέρας διαβάζεται στις Εκκλησίες,από  το Ευαγγέλιο του Ματθαίου,η καταδίκη των Φαρισαίων.Αι ρήσεις, που  αναφέρονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον είναι  γνωστές και τις επικαλούμεθα στην καθημερινότητα μας.Είναι οι παρακάτω αναγραφόμενες:
"Απόδοτε ουν, τα Καίσαρος,Καίσαρι και τα του Θεού,τω Θεώ".
"Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν".
"Ουαί ημίν Γραμματείς και Φαρισσαίοι υποκριταί, οι διυλίζοντες τον κώνωπα,την δε κάμηλον καταπίνοντες".
Την Μεγάλη Τρίτη διαβάζονται δύο παραβολές.Η μία είναι η παραβολή των δέκα παρθένων.Οι πέντε από αυτές τις δέκα παρθένες ήταν προνοητικές  και μαζί με τα λυχνάρια τους κρατούσαν και αρκετό λάδι.Οι πέντε ήταν "μωραί". Δεν είχαν προνοήσει να κρατούν περίσευμα λαδιού.Τα λυχνάρια τους έσβησαν και δεν έγιναν δεκτές στο γαμήλιο τραπέζι..Η Άλλη παραβολή,των ταλάντων, διδάσκει να είμαστε εργατικοί και να πολλαπλασιάσουμε  τα πνευματικά μας χαρίσματα.
Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης διαβάζεται ο Όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης.Είναι αφιερωμένος στην αμαρτωλή γυναίκα,όπως λέγει στο Ευαγγέλιο του ο Ευαγγελιστής Λουκάς,η οποία άλειψε με μύρο τα πόδια του Ιησού και συγχωρέθηκε από τις αμαρτίες της για την μετάνοια που έδειξε.
Την Μεγάλη Τρίτη το βράδυ ψάλλεται ένα από τα πιο γνωστα και αγαπημένα τροπάρια της θρησκευτικής υμνογραφίας.Το τροπάριο της Κασσιανής. Της υπέροχης αυτής Κωνσταντινοπολίτισσας, των Βυζαντινών χρόνων,ηγουμένης και ταλαντούχου ποιήτριας. Το οποίο αρχίζει με την πρόταση "Οι εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή".
Ακολουθεί η κορυφαία μετάφραση από τον εθνικό μας  ποιητή Κωστή Παλαμά.

        "Η εν πολλαίς αμαρτίαις"
Κύριε, γυναίκα αμαρτωλή πολλά
Πολλά θολά τα κρίματα μου.
Μα,ω! Κύριε,πώς η θεότης σου μιλά
μες την καρδιά μου.

Προτού σε κρύψει η εντάφια γη
Από την δροσαυγή λουλούδια επήρα
Κι απ της λατρείας την τρίσβαθη πηγή
Σου φέρνω μύρα

Οίστρος με σέρνει ακολασίας...Νυχτιά,
σκοτάδι αφέγγαρο,άναστρο με ζώνει,
το σκοτάδι της αμαρτίας ,φωτιά
Με καίει,με λιώνει.

Εσύ,που απ τα πέλαγα τα νερά
Τα υψώνεις νέφη,πάρετα, έρωτα μου
Κυλάνε, είναι ποτάμια φλογερά
Τα δάκρυα μου.

Γύρε σε με! Η ψυχή μου πώς πονεί
Δέξου με εσύ,που δέκτηκες και γείραν
Άφραστοι ως εδώ κάτου οι ουρανοί
και σάρκα επήραν.

Στα άχραντα σου τα πόδια,βασιλιά
Μου,εσύ,θα πέσω και θα στα φιλήσω
Και με της κεφαλής μου τα μαλλιά
Θα στα σφουγγίσω.

Τάκουσε η Εύα μες τα ποστερνό
της παράδεισος φως  να ντιχτυπάνε
Κι αλαφιασμένη κρύφτηκε...Πονώ
Σώσε,έλεος κάνε.

Ψυχοσώστα  οι αμαρτίες μου λαός,
τα ξεδιάλυτα ποιός θα ξεδιαλύσει
Αμέτρητό σου το έλεος ο Θεός
Άβυσσο η κρίση

Μετάφραση Κ.Παλαμάς


Παιδιά
Από την χθεσινή ημέρα,την Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013,ξεκίνησε η εβδομάδα των Παθών του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.Η Μεγάλη Δευτέρα είναι η γιορτή του Ιωσήφ του Παγκάλου,ο οποίος ήταν ένας από τους δώδεκα υιούς του,που είχε αποκτήσει από τις τέσσερεις γυναίκες του.Από την Λεία απέκτησε έξη υιούς,τον Ρουβή,τον Συμεών,τον Λευί,τον Ιούδα,τον Ισσάχαρ και τον Ζαβουλών.
Από την Βαλλά,που ήταν υπηρέτρια της γυναίκας του Ραχήλ και νύφη του,απέκτησε τον Δαν και τον Νεφθελίν.
Από την Ζελφά,που ήταν υπηρέτρια της Λεία,τον Γαδ και τον Ασήρ.
Από την Ραχήλ,τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν.
Όλα αυτά είναι πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης και ο κάθε ένας υιός του Ιακώβ είναι ο γενάρχης μιας φυλής.
Η Μεγάλη Δευτέρα,λοιπόν,είναι αφιερωμένη στον Ιωσήφ,  τον υιό του Ιακώβ,τον επονομαζόμενο Πάγκαλο, από την ομορφιά του σώματος αλλά και της ψυχής του. Η θρησκευτική ιστορία,που αναφέρεται στο πρόσωπο του μας λέγει,ότι ο Ιωσήφ ερρίφθηκε από τα ετεροθαλή αδέλφια του σε ένα βαθύ λάκκο.Εξαπάτησαν τον πατέρα τους δείχνοντας του τα ματωμένα ενδύματα του Ιωσήφ και λέγοντας του,ότι τον κατασπάραξε ένα θηρίο.Ο Ιακώβ δεν εξαπατήθηκε και τα αδέλφια του προέβησαν σε μια δεύτερη ενέργεια εις βάρος του.Τον ανέσυραν από τον λάκκο και τον πούλησαν σε έναν έμπορο,ο οποίος με την σειρά του τον πούλησε στον Αιγύπτιο αρχιμάγειρα του βασιλιά,τον Πετεφρή.Τον Ιακώβ,που όπως είπαμε ήταν πανέμορφος,τον ερωτεύθηκε η γυναίκα του Πετεφρή,η οποία για να τον εκδικηθεί,επειδή περιφρόνησε τον έρωτα της,συκοφάντησε τον Ιακώβ στον σύζυγον της,ο οποίος θύμωσε με αποτέλεσμα να  τον εγκλείσει  στην φυλακή. Η τύχη όμως ήταν με το μέρος του γιατί ο Φαραώ είδε ένα συμβολικό όνειρο και ζήτησε από τον Ιακώβ να  εξηγήσει τι σημαίνει.Ο Ιακώβ ερμήνευσε το όνειρο εξηγώντας στον Φαραώ,ότι η Αίγυπτος θα διήρχετο επτά χρόνια ευφορίας,που θα τα διαδέχονταν επτά χρόνια ξηρασίας και πείνας. Ο Φαραώ ενθουσιασμένος από την ερμηνεία του ονείρου,απελευθέρωσε τον Ιακώβ από τα δεσμά της φυλακής  χαρίζοντας του και εξουσίες,οι οποίες  του επέτρεπαν  να διευθετήσει τα οικονομικά και η χώρα να οδηγείται προς το καλύτερο.. Εδώ φάνηκε το μεγαλείο της ψυχής του Ιακώβ,ο οποίος όχι μόνο συγχώρησε τα αδέλφια του,αλλά προσκάλεσε όλους οικογενειακώς να εγκατασταθούν στην Αιγυπτιακή χώρα.
Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη και στην άκαρπον συκήν,την οποίαν ο Ιησούς καταράστηκε και αμέσως ξεράθηκε. Η παράδοση λέγει,ότι ο Ιησούς ένα πρωϊ περπατούσε με τους μαθητές του. Κάποια στιγμή πείνασε.Στο δρόμο συνάντησε μια συκιά,η οποία όμως δεν είχε καρπό,είχε μόνο φύλλα. Μέσα από τα φυλλώματα προσπάθησε να βρει καρπό να ξεπεινάσει.Δεν βρήκε.Καταράστηκε την συκιά,η οποία αμέσως ξηράνθηκε.
Από το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας  ψέλνονται οι ακολουθίες του Νυμφίου μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη.Ακούγεται το τροπάριο
"Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός,
και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα.
Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα.
Βλέπε ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθείς,
ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς και της Bασιλείας
έξω κλεισθείς. Αλλά ανάνηψον κράζουσα:
Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Θεός ημών,
μέσω της Θεοτόκου Eλέησον ημάς".