Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Μάθημα Γραμματικής
Πώς κλίνονται οι Δεικτικές Αντωνυμίες
Η Δεικτική Αντωνυμία  αυτός,αυτή,αυτό

                             Ενικός αριθμός
                     αρσενικό            θηλυκό           Ουδέτερο
Ονομαστικη     αυτός             αυτή               αυτό
Γενική              αυτού             αυτής              αυτού     
Αιτιατική          αυτόν            αυτή(ν)               αυτό

                         Πληθυντικός αριθμός
                    αρσενικό              θηλυκό             ουδέτερο
Ονομαστική     αυτοί                 αυτές                αυτά
Γενική              αυτών                αυτών               αυτών
Αιτιατική          αυτούς               αυτές               αυτά

Η Δεικτική Αντωνυμία (ε)τούτος,(ε)τούτη,(ε)τούτο

                                    Ενικός αριθμός
                          αρσενικό             θηλυκό            ουδέτερο
Ονομαστική     (ε )τούτος             (ε)τούτη         (ε)τούτο
Γενική             (ε)τούτου               (ε)τούτης        (ε)τούτου
Αιτιατική         (ε)τούτο(ν)             (ε)τούτη         (ε)τούτο

                                      Πληθυντικός
                         αρσενικό                   θηλυκό           ουδέτερο
Ονομαστική     ετούτοι                      ετούτες            ετούτα
Γενική              ετούτων                     ετούτων            ετούτων                                                    
Αιτιατική           ετούτους                    ετούτες             ετούτα 

Η Δεικτική Αντωνυμία εκείνος,εκείνη,εκείνο

                                             Ενικός αριθμός
                     Αρσενικό Γένος             Θηλυκό Γένος          Ουδέτερο Γένος
Ονομαστική         εκείνος                          εκείνη                   εκείνο
Γενική                   εκείνου                         εκείνης                  εκείνου
Αιτιατική                 εκείνο                          εκείνη(ν)                εκείνο  

                                          Πληθυντικός
                      Αρσενικό                        Θηλυκό                  Ουδέτερο
Ονομαστκή      εκείνοι                           εκείνες                    εκείνα
Γενική                εκείνων                        εκείνων                  εκείνων
Αιτιατική           εκείνους                        εκείνες                  εκείνα

Η Δεικτική Αντωνυμία τέτοιος,τέτοια,τέτοιο

                                 Ενικός αριθμός
                       αρσενικό                    Θηλυκό                     Ουδέτερο
Ονομαστκή    τέτοιος                      τέτοια                      τέτοιο
Γενιή              τέτοιου                      τέτοιας                    τέτοιου
Αιτιατική         τέτοιο                       τέτοια(ν)                 τέτοιο 

                                         Πληθυντικός
                   Αρσενικό               Θηλυκό                 Ουδέτερο
Ονομαστική  τέτοιοι              τέτοιες                      τέτοια
Γενική           τέτοιων            τέτοιων                      τέτοιων
Αιτιατική       τέτοιους           τέτοιες                       τέτοια

Η Δεικτική Αντωνυμία  τόσος,τόση,τόσο
               
                                     Ενικός ατιθμός
                    Αρσενικό             Θηλυκό             Ουδέτερο
Ονομαστική     τόσος               τόση                    τόσο
Γενική              τόσου               τόσης                  τόσου
Αιτιατική          τόσο                τόση                    τόσο


                                      Πληθυντικός
                     Αρσενικό        Θηλυκό            Ουδέτερο
Ονομαστική    τόσοι             τόσες                 τόσα
Γενική             τόσων           τόσων                τόσων
Αιτιατική        τόσους           τόσες                 τόσα                
Μάθημα Γραμματικής
Πριν συνεχίσουμε το μάθημα της Γραμματικής με την Κλίση των Επιθέτων  να συμπληρώσουμε ό,τι παραλείψαμε από το μάθημα  Δεικτικές Αντωνυμίες.Δεικτικές  ονομάζονται οι Αντωνυμίες που χρησιμοποιούμε ,όταν θέλουμε να δείξουμε ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα. Χρησιμοποιούμε την αντωνυμία αυτός-αυτή-αυτό για κοντινά πρόσωπα ή πράγματα και την αντωνυμία εκείνος-εκείνη-εκείνο για μακρινά πρόσωπα ή πράγματα.Αυτά τα εκθέσαμε στο  ορισμένο μάθημα.Εδώ θα ξεχωρίσουμε τη λέξη δεικτικός με έψιλον γιώτα από την ομόηχη  λέξη δηκτικός-ή -ό με ήτα =αυτός που προκαλεί οργή,θυμό.Είναι δηκτικός στις παρατηρήσεις του,λέμε.Ομόηχες λέγονται οι λέξεις που έχουν τον ίδιο ήχο στο διάβασμα,διαφέρουν στην ορθογραφία δηκτικός-ή-ό=αυτός που δαγκώνει,αυτός που σε κάνει να πονάς, να  θυμώνεις.Υπάρχει και ένα άλλο επίθετο ο δεκτικός-η δεκτική- το δεκτικό= ο επιδέξιος,=αυτός που μπορεί εύκολα να δεχτεί κάτι, ο επιδεκτικός.Λέμε δεκτικός ή επιδεκτικός  μάθησης ή δεκτικός στη μάθηση.Να πούμε και το επίθετο επιδεικτικός = αυτός που θέλει να κάνει επίδειξη,αυτός που θέλει να εντυπωσιάσει.

Η Κλίση των Επιθέτων
Τα Επίθετα σε -ος,-η,-ο,όπως  ο καλός,η καλή,το καλό - ο όμορφος,η όμορφη,το όμορφο.
                                                               Ενικός
Ονομαστική     ο καλός                            η καλή                       το  καλό
Γενική             του καλού                        της καλής                   του καλού
Αιτιατική          τον καλό                        την καλή                     το καλό
                                καλέ                                καλή                         καλό

                                                              Πληθυντικός              
Ονομαστική  οι καλοί                           οι καλές                        τα καλά
Γενική  των καλών                                των καλές                     των καλών        
Αιτιατική  τους καλούς                         τις καλές                        τα καλά
Κλητική   καλοί                                            καλές                           καλά
'Όμοια κλίνεται και το επίθετο ο όμορφος-η όμορφη- το όμορφο
Καλή  Επιτυχία

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Μάθημα Γραμματικής
Από Τα  Κλιτά  Μέρη του Λόγου σήμερα εξετάζουμε
Τα Επίθετα
Από τις προτάσεις: Ο καλός άνθρωπος,η ξερή γη,το όμορφο ζώο,οι λέξεις    κ α λ ό ς ,  ξ ε ρ ή  , ό μ ο ρ φ ο είναι  τα Επίθετα.
Ε π ί θ ε τ α   ονομάζονται οι λέξεις  που φανερώνουν την ποιότητα ή την ιδιότητα του ουσιαστικού,που συνοδεύουν.
 Τα  επίθετα δεν ευρίσκονται μόνα τους στην πρόταση.

Πάντοτε πηγαίνουν με ένα ουσιαστικό,όπως είδαμε στα πιο πάνω παραδείγματα.

Τα Επίθετα παίρνουν το γένος του ουσιαστικού που προσδιορίζουν.

 Γι  αυτό έχουν τρία γένη με ξεχωριστή κατάληξη στο κάθε γένος.
Παράδειγμα
Μ ε γ ά λ ο ς  κήπος, μ ε γ ά λ η πόλη, μ ε γ ά λ ο παιδί.
β α θ ύ ς  ωκεανός-β α θ ε ι ά  θάλασσα-β α θ ύ  λιμάνι

Τα  ε π ί θ ε τ α κλίνονται,όπως και τα ο υ σ ι α σ τ ι κ ά που έχουν τις ίδιες καταλήξεις.

 Με τη  διαφορά,ότι τα επίθετα αρσενικού γένους,  που   λήγουν  σε -υς και  -ης, ακολουθούν δική τους κλίση.
Παράδειγμα 
βαθύς-βαθειά-βαθύ
θαλασσής-θαλασσιά-θαλασσί

Τα ε π ί θ ε τ α  στην κλίση τους κρατούν τον τόνο στη συλλαβή που τονίζεται η ο ν ο μ α σ τ ι κ ή του α ρ σ ε ν ι κ ο ύ γένους.
Παράδειγμα
Το ε π ί θ ε τ ο  έτοιμος- στην ονομαστική του αρσενικού γένους.Στην ίδια συλλαβή τονίζεται και το θηλυκό γένος,-έτοιμη και το ουδέτερο -έτοιμο. Στις άλλες πτώσεις το ίδιο.Στη γενική το αρσενικό είναι -έτοιμου,στο θηλυκό είναι -έτοιμης. Στον πληθυντικό είναι στη γενική-έτοιμων και στην αιτιατική είναι- έτοιμους 
ο κυριακάτικος, του κυριακάτικου, η κυριακάτικη
των κυριακάτικων,τους κυριακάτικους  
ο ανοιχτομάτης- του ανοιχτομάτη- οι ανοιχτομάτηδες- η ανοιχτομάτα και τα λοιπά.

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Μάθημα Γραμματικής
Αόριστες Αντωνυμίες
Αόριστες αντωνυμίες λέγονται  οι αντωνυμίες που χρησιμοποιούμε,όταν δε θέλουμε να μιλήσουμε ονομαστικά για ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα,γιατί δεν θέλουμε ή γιατί δεν το γνωρίζουμε.
Παράδειγμα
Περιμένει κάποιος στην πόρτα
Οι αόριστες αντωνυμίες είναι:

1)μία ή μια,ένας
Είναι η ίδια αντωνυμία  με το αριθμητικό  που χρησιμοποιούμε και σαν  αόριστο άρθρο.
Παράδειγμα
Μου έλεγε ένας

2)κανένας ή κανείς,καμία ή καμια
Κλίνεται,όπως το ένας,μία ένα μόνο στον ενικό αριθμό.
Η αντωνυμία κανείς έχει δύο σημασίες.
α)  Η πρώτη σημασία είναι κ ά π ο ι ο ς,όταν η πρόταση δεν έχει άρνηση.
Παράδειγμα
Αν με ζητήσει κανείς ή αν με ζητήσει κάποιος
Πέρασε από το σπίτι καμια μέρα ή πέρασε από το σπίτι κάποια μέρα.
Αν δεις κανένα παιδί στο δρόμο ή  αν δεις κάποιο παιδί στο δρόμο
β)Η δεύτερη σημασία είναι  ο ύ τ ε  έ ν α ς   και  κ ά π ο ι ο ς,όταν η πρόταση είναι αρνητική.
Παράδειγμα
Αν δεν το πήρε κανείς ή αν δεν το πήρε κάποιος,θα βρεθεί.Δεν το πήρε κανείς.Δεν το είδε κανείς ή δεν το είδε ούτε ένας.
                                                                                                                                                              

3)Η αντωνυμία κ ά π ο ι ο ς,κ ά π ο ι α,κ ά π ο ι ο
Παράδειγμα
Ήρθε κάποιος
 Κάποια μέρα θα συναντηθούμε
Είδα κάποιον στο δρόμο

4)Η αντωνυμία  μ ε ρ ι κ ο ί,μ ε ρ ι κ έ ς,μ ε ρ ι κ ά
Όταν αναφερόμαστε σε λίγα πρόσωπα ή πράγματα.
Κλίνεται μόνο στον πληθυντικό.
Παράδειγμα
Μερικοί το πίστεψαν
Ήταν μερικές γυναίκες
Ήρθαν  μερικά παιδιά

5) Οι αντωνυμίες  κ ά τ ι  και κ α τ ι τ ί
και οι δύο αντωνυμίες είναι άκλιτες.
Παράδειγμα
Διάβασα σε  κάτι βιβλία
Κάτι θα έγινε.Ξέρω κι εγώ; κατιτί.
 Ήταν κάτι άνθρωποι.

6) Η αντωνυμία τ ί π ο τ ε  ή  τ ί π ο τ α
η αντωνυμία αυτή είναι άκλιτη και έχει δύο σημασίες.
α) Η πρώτη σημασία.Πες μας τίποτε ή κάτι.
Έμαθες τίποτε νέα ή έμαθες κάτι νεότερο;
β)Δεν ξέρω τίποτε
Τι θέλεις; Τίποτε

7) H  αντωνυμία  κ ά μ π ο σ ο ς,κ ά μ π ο σ η, κ ά μ π ο σ ο
Παράδειγμα
'Ηταν κάμποσος κόσμος
Πέρασε κάμποση ώρα
Έχω κάμποσα βιβλία

8) Οι αντωνυμίες  κ ά θ ε -κ α θ έ ν α ς,κ α θ ε μ ί α ή κ α θ ε μ ι α
Η αντωνυνία  κ ά θ ε  είναι άκλιτη και τη χρησιμοποιούμε σαν επίθετο  με ονόματα κάθε πτώσης.
Παράδειγμα
Ο κάθε άνθρωπος ή κάθε άνθρωπος
Το κάθε παιδί ή κάθε παιδί
Κάθε βδομάδα
Η πρόοδος κάθε παιδιού.

9) Η αντωνυμία  κ α θ έ ν α ς
κλίνεται στον ενικό,όπως το  έ ν α ς
Παράδειγμα
Ο καθένας με τη σειρά του
Καθεμία  τη δουλειά της
Δεν λέμε ο καθένας άνθρωπος.Λέμε ο κάθε άνθρωπος

10) Η αντωνυμία κ  α θ ε τ ί  είναι ουδετέρου γένους.Είναι άκλιτη και τη συναντούμε με άρθρο και χωρίς άρθρο στην ονομαστική και στην αιτιατική.
Παράδειγμα
Θα ακούσω το καθετί που θα πεις ή θα ακούσω καθετί που θα πεις.

11) Οι αντωνυμίες ο,η,το  δ ε ί ν α- ο,η,το  τ ά δ ε και με χωρίς άρθρο.
Συνήθως και οι δύο αντωνυμίες βρίσκονται στον ενικό και στα τρία γένη.
Λέμε και αυτές τις αντωνυμίες,όταν δεν θέλουμε να ονομάσουμε τα πρόσωπα ή τα πράγματα.
Παράδειγμα
Ήρθε ο δείνα και μου λέει να πας στο τάδε μέρος.

12) Η αντωνυμία  ά λ λ ο ς, ά λ λ η, ά λ λ ο
Παράδειγμα
Ο άλλος δεν ήρθε
Η άλλη μέρα ήταν βροχερή
Το άλλο βιβλίο ήταν καλύτερο.


Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Μάθημα Γραμματικής
Ερωτηματικές Αντωνυμίες
Ερωτηματικές αντωνυμίες ονομάζονται οι αντωνυμίες που χρησιμοποιούμε ,όταν ρωτούμε.
Παράδειγμα
Ποιός μιλεί;
Οι  ερωτηματικές αντωνυμίες είναι:
 α)  Το άκλιτο τί;
Παράδειγμα
Τί κάνετε;
β) Η αντωνυμία  ποιός; ποιά;ποιό;
Παράδειγμα
Ποιός έρχεται;
Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε, αντί της γενικής της΄ερωτηματικής  αντωνυμίας ποιός;
χρησιμοποιούμε τη γενική της αντωνυμίας από την αρχαία ελληνική γλώσσα τίς-τίνος;στον ενικό και σπανιότερα τη γενική πληθυντικού τίνων;
Παράδειγμα
Τίνος είναι το σπίτι;
Τίνων παιδί είναι ο μικρός;
γ) Η ερωτηματική  αντωνυμία  πόσος;πόση; πόσο;
Παράδειγμα
Πόσες μέρες πέρασαν;
Να προσέξουμε να μην συγχέουμε στην ορθογραφία  το ουδέτερο της ερωτηματικής αντωνυμίας ποιό;με το επίρρημα πιο (ποιό;-πιο)
Παράδειγμα
Ποιό βιβλίο;Eίναι ερωτηματική αντωνυμία
Αυτό είναι πιο μικρό. Είναι ποσοτικό επίρρημα.

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Η Κυρία μαμά μου
Η καλύτερη μαμά είναι η δική μου και ας έτρωγα ξύλο πολύ. Αλλά εντάξει είχε εκατό παιδιά στη τάξη και ήταν κουρασμένη πολύ. Το είπε και ο ιερέας,που πήγε να εξομολογηθεί, να πάρει συγχώρεση που έδερνε τα παιδιά πολύ
Τι δουλειά κάνεις,παιδί μου, ρώτησε ο ιερέας  Είμαι ,πάτερ μου,δασκάλα , η μαμά απαντά. Οι αμαρτίες σου,παιδί μου,έχουν συγχωρεθεί .Έχεις τόσα παιδιά,που σε παιδεύουν. Εσύ δεν έχεις αμαρτίες ο  καλός παππούλης  απαντά.
Νευρίαζε  η μαμά με το παραμικρό και δεν μου έδινε την ευκαιρία να δικαιολογηθώ,γιατί έγινε αυτό που δεν της άρεσε να κάνω ή να πω. Μα την αγαπούσα και τη λάτρευα πολύ και καταλάβαινα  τον αγώνα της για τη ζωή
Ήθελε διευθύντρια να γίνει. Τα μαλλιά της είχανε ασπρίσει πολύ ενωρίς,από τα εικοσιπέντε της τα χρόνια
γι αυτό νευρίαζε εύκολα πολύ
Από τις τροφές δεν έπαιρνε μαγνήσιο σε ποσότητα  κανονική  για τον οργανισμό της. Δεν έτρωγε  σπανάκι,δεν έτρωγε αρακά,δεν έτρωγε μπανάνες ,δεν έπινε πολύ νερό, δεν έτρωγε αμύγδαλα πολλά, Μοναχά,όταν ήταν έγκυος τον αδελφό μου  και βγήκε ένα παιδί με κάτι βλεφαρίδες...να μεγάλες. Δεν έτρωγε σοκολάτα,δεν έπινε γάλα,μοναχά  στο χωριό στις διακοπές.Ήταν μία vegeterian woman και συνάμα πολύ αισθηματική.Άφηνε δικαιοδοσίες στους άνδρες να αποκτήσουν την ιδιότητα την διευθυντική. Ο Επιθεωρητής μία ημέρα δεν της έκανε έκθεση καλή. Δεν του...έκατσε,ούτε το χέρι της δεν άφισε,δεν το έπιασε,το τράβηξε πέρα. Ε!μαμά και συ,ήσουν πολύ πιστή ή ήσουν φοβική ή τον ήθελες exclusif.
Είχε τον μπαμπά που ήταν όλα τα λεφτα.Όταν ήταν αρραβωνιασμένοι πήγαιναν  στο πάρκο.Καθιστοί σε ένα παγκάκι την ετάϊζε πασατέμπο,σπόρους κολοκύθας.Είχε γνώσεις ο μπαμπάς.΄Ήταν οπαδός και εκείνος της υγιεινής της διατροφής.Η μαμά έκλαιγε πολύ,γιατί έπαψε τότε να πηγαίνει στο ζαχαροπλαστείο και να γεύεται πάστες που αγαπούσε πολύ.Οι πασατέμποι είναι ένας ξηρός καρπός,που βοηθά να μην ασπρίζουν τα μαλλιά,αν τους τρως προληπτικά.Η Μαμά  μου  έτρωγε τροφές με Κάλιο πολλές και παραμελούσε τις άλλες με το Μαγνήσιο.Ήθελε να μοιάζει με τον Θεό,αφού παιδιά του είμαστε και μεις,όπως δίδασκε στα θρησκευτικά.΄'Ηθελε να μοιάζει με τον Θεό.Ήθελε να κάνει θαύματα.Έκανε θαύματα.Έπαιρνε τα παιδάκια της πρώτης τάξης,συνέχεια στην πρώτη τάξη δίδασκε πολλά χρόνια, δεν ήταν το σχολείο μονοθέσιο,εξαθέσιο  ήταν. Μάθαινε τα παιδάκια της πρώτης  γράμματα και αριθμούς και είχε όλη την ευθύνη τους στο σχολειό και στο σπίτι μετά,γιατι οι γονείς τότε λιγοστοί γνώριζαν ανάγνωση και γραφή.Ήταν στο μεροκάματο.Η μαμά επιτελούσε έργο Θεϊκό.Λειτούργημα ανθρωπιστικό.
Ο μπαμπάς δεν είχε άσπρες τρίχες πολλές στα μαλλιά μέχρι τα βαθειά του γηρατειά.
Η Μαμά μου  ήταν σαν παιδούλα τόσα χρόνια με μικρά παιδιά.Δίδασκε και των μαθητών της τα παιδιά,που δεν είχαν αλλάξει γειτονιά.Την αγαπούσαν πολύ και γνώριζαν πόσο ήταν υπομονετική και ανθεκτική.Από τα  εικοσιδύο της και για έτη τριάντα επτά έφθασε σιγά σιγά να έχει πολλά χρόνια εκατό παιδιά στη τάξη. Ήταν όλα τους εντάξει.Αν καθυστερούσε στη τάξη να μπει όλα τα παιδιά εκδήλωναν  την αγωνία τους διαφορετικά.Εγώ δε μιλούσα και προσευχόμουν κρυφά.Τα περισσότερα παιδιά μιλούσαν τόσο πολύ,που έλεγε η τάξη πως γινόταν "χάβρα των Ιουδαίων",μου έλεγε στο σπίτι.Απέξω ακουγόταν οι φωνές τους και οι κουβέντες οι πολλές "χάβρα Ιουδαίων"ελεγε μετά,όταν μιλούσαν όλοι μαζί,της θύμιζαν περιστατικά από τα χρόνια της τα διδασκαλικά. Μόλις όμως η δασκάλα  εμφανίζονταν στην πόρτα  της τάξης έπαυε κάθε κουβέντα και έπεφτε σιωπή.Να ακούσουν τη δασκάλα και να μάθουν αυτά που είχε να τους πει.Μαμά,σε ευγνωμονώ,που μου έμαθες όχι μόνο το Ζεῖν αλλά και το Εὖ Ζεῖν.
Ήταν η καλύτερη μαμά του κόσμου.Όλες   τις γκρίνιες της συγχωρούσα και τη θαύμαζα πολύ.Τώρα την ευγνωμομώ για το θάρρος της αυτό.Έφυγε από ένα χωριουδάκι,ένα μικρό κοριτσάκι τότε που δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ,ούτε  λεωφόροι, για να ζήσει το όνειρό της.Να γίνει μία καλή δασκάλα να εξυψώσει την Ελλάδα,την  πατρίδα της.\
 
Το Ποίημα του Σαββατόβραδου

Στην Εθνική ασφαλιστική
Περιμένω τον υπάλληλο, που
έχει επιληφθεί του θέματος μου
περιμένω  αρκετή ώρα.
Θα μου δώσει τα χρήματα;
Γύρω  φωνές από άλλους υπαλλήλους
κουβέντες,κουδουνίσματα τηλεφώνων
κι εγώ περιμένοντας και μη έχοντας
τι άλλο να κάνω
γράφω τούτα τα λόγια στο χαρτί.
Το κουδούνι στο γραφείο του χτυπά
χτυπά  ξαναπάλι
δεν το  σηκώνει κανείς.
Κι εγώ καθισμένη με ύφος αυστηρό
με την πλάτη όρθια,με το ένα πόδι
πάνω στο άλλο,περιμένω
Πόση ώρα  ακόμα  δεν ξέρω.                                                                                                   

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Θα καταργηθούν οι Πανελλαδικές Eξετάσεις;
Αν καταργηθούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις τα Φροντιστήρια ούτε  και οι καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα,δεν θα καταργηθούν,γιατί τα παιδιά θα παρακολουθούν φροντιστηριακά  μαθήματα σε όλα τα Γυμνασιακά και τα Λυκειακά τους χρόνια. Αν τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν βοήθεια από το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω φόρτου εργασίας  των γονέων τους,οπωσδήποτε  οι γονείς διαθέτουν τα χρήματα τους στην  εκπαίδευση των παιδιών τους. Τα σχολεία Δημόσια ή Ιδιωτικά δεν επαρκούν όχι,γιατί  οι καθηγητές και οι καθηγήτριες δεν είναι σωστοί άνθρωποι και αξιόλογοι δάσκαλοι,αλλά διότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν στην εφηβική τους ηλικία διάφορα προβλήματα ,ενδοοικογενειακά προβλήματα, καβγάδες στο σπίτι μεταξύ των γονέων περισσότερο,οπότε τα παιδιά καλό είναι να βρίσκονται  στο φροντιστήριο και στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών για να αποφεύγουν  τέτοιου είδους καταστάσεις  και τις εντάσεις,που δημιουργούνται στο οικογενειακό περιβάλλον  στο σπίτι,που οπωσδήποτε  βλάπτουν  και  δημιουργούν  κακή ψυχολογική κατάσταση  και έλλειψη συγκέντρωσης,αφού η προσοχή αποσπάται  από τα μαθήματα  που διαβάζουν και από την έλλειψη φροντίδας ως προς την καλή διατροφή. Σε μία οικογένεια με εντάσεις η ισορροπημένη διατροφή των μαθητών  ελλείπει με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μαθησιακές δυσκολίες και  από άλλους παράγοντες εξωγενείς,που αφορούν ακραίες συμπεριφορές,από τους εν διαστάσει γονείς,από συμμαθητές και από άλλους παράγοντες. Πολλά παιδιά υποφέρουν από νευρογενή ανορεξία.Είναι και από την ηλικία.Έπειτα έρχονται οι αρρώστιες,οι εντάσεις,η ψυχική αναταραχή.Το ξέσπασμα των οξύθυμων γονέων επάνω τους με διάφορους τρόπους.Μία γρίππη που μπορεί να προσβάλει τον οργανισμό τους τον Χειμώνα,οι απουσίες από τις παραδόσεις των μαθημάτων δεν μπορούν να αναπληρωθούν αν δεν προσέλθουν να εγγραφούν σε κάποιο φροντιστήριο.Εκεί βρίσκουν υποστήριξη και νιώθουν  ασφάλεια  οι μαθητές,σε ένα άλλο βοηθητικό σχολείο,όπου δεν τπάρχει το άγχος της βαθμολογίας,υπάρχει μία μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη της υψηλής βαθμολογίας, που επιδιώκουν και της επιτυχούς εισαγωγής στα Ανώτερα  και  Ανώτατα Πνευματικά Ιδρύματα της χώρας.Μία επιπλέον ευεργετική συμπαράσταση και από τους  φροντιστηριακούς καθηγητές για καλύτερες  επιτυχίες και καλύτερες επιδόσεις  και ένα καλό αποτέλεσμα στις προσπάθειες,που  όλα αυτά τα σχολικά χρόνια  επιδιώκουν  να φτάσουν στο στόχο τους,στη σχολή  που επιθυμούν να περάσουν. Οι  καθηγητές στα σχολεία, παραδίδουν την καθορισμένη  ύλη  και  δεν μπορούν να  προβούν σε επαναλήψεις γιατί δεν προλαβαίνουν.Ο καιρός περνά και η διδακτέα ύλη δεν περιμένει.Μία επανάληψη της ύλης γίνεται στα διαγωνίσματα,που έχουν περιοριστεί  σήμερα,στο μάθημα της ημέρας.Δεν γίνεται,όπως τα παλαιότερα χρόνια,που οι μαθητές διαγωνίζονταν δύο φορές  κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και οι καθηγητές αντιλαμβάνονταν καλύτερα τις δυσκολίες ή τις γνώσεις των μαθητών  τους. Με τα συχνά διαγωνίσματα στο μάθημα της ημέρας και με τα εξαμηνιαία διαγωνίσματα,όπου  το πρώτο διαγώνισμα γινόταν στην ύλη που είχαν διδαχτεί από την αρχή του σχολικού έτους,από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο ή τον  Φεβρουάριο,οπότε τα παιδιά  επαναλάμβαναν  τη διδαγμένη  ύλη  τους  στα μαθήματα που διαγωνίζονταν. Τα παιδιά των επαρχιακών Γυμνασίων ποιός τα βοηθούσε.Τα βοηθούσε ο παππούς,ο νονός,ο μεγαλύτερος αδελφό ή αδελφή ή ένα γειτονόπουλο μεγαλύτερης τάξης.Στη σημερινή εποχή, είτε οι Πανελλαδικές εξετάσεις καταργηθούν,είτε όχι.Τα Φροντιστήρια δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν και να προσφέρουν μία επιπλέον γνωσιακή υποστήριξη στην προσπάθεια μάθησης των μαθητών και των μαθητριών. Αν καταργηθούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις,με το καλό,να επανέλθουν οι εξετάσεις,που σήμερα θα γίνονται ανά τετράμηνο. Το πρώτο διαγώνισμα στη διδακτέα μέχρι τότε ύλη,καλό θα ήταν,να γίνεται την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων,που θα έχουν μελετήσει τα παιδιά  αρκετά στις διακοπές,ή τον Φεβρουάριο,όπως γινόταν παλαιότερα.Οι δεύτερες εξετάσεις,τον Ιούνιο,όπως γίνεται και σήμερα που μεσολαβούν οι διακοπές του Πάσχα.Οι εξετάσεις του Ιουνίου συν τις  εξετάσεις του Ιανουαρίου ή  Φεβρουαρίου, να συνοδεύονται από αυστηρές προφορικές εξετάσεις.Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις θα κρίνουν το αποτέλεσμα της εισαγωγής των παιδιών στα  ΑΕΙ  και στα ΤΕΙ της χώρας.

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Μάθημα Γραμματικής
Αναφορικές Αντωνυμίες
Αναφορικές Αντωνυμίες είναι οι Αντωνυμίες με τις οποίες ολόκληρη πρόταση αποδίδεται με μία λέξη.
α) η άκλιτη Αντωνυμία π ο υ   τη  χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.Αναφέρεται  σε ονόματα κάθε γένους,αριθμού και πτώσης.
Παράδειγμα
Ο άνθρωπος που είδα
Οι μέρες που πέρασαν
Οι φωνές των παιδιών που παίζουν.
β) ο οποίος,η οποία,το οποίο  έχει τρία γένη και κλίνεται με το άρθρο.Την Αντωνυμία αυτή δεν τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.Χρησιμοποιούμε την Αντωνυμία π ο υ,όταν θέλουμε να αποφύγουμε την ασάφεια ,όταν θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά  δηλαδή και όταν στην ίδια πρόταση υπάρχουν πολλά π ο υ.
γ) όποιος,όποια,όποιο. Η Αντωνυμία αυτή κλίνεται χωρίς άρθρο.Παράδειγμα
Όποιος θέλει ας δοκιμάσει.
Βάλε όποιο ρούχο θέλεις.
δ) το άκλιτο ό,τι εναι αναφορική αντωνυμία  ουδετέρου γένους και μπορεί να αναλυθεί σε αναφορική πρόταση.
Ενώ είναι ουδετέρου γένους συνοδεύειι συχνά αρσενικά ή θηλυκά ουσιαστικά.π.χ.ό,τι άνθρωπος και να είσαι θα κάνω ό,τι δουλειά θέλεις.Η λέξη  δουλειά είναι θηλυκού γένους Η Αναφορική Αντωνυμία ό,τι  έχει υποδιαστολή και διαφέρει από τον ειδικό σύνδεσμο ό τ ι  που εισάγει ειδικές προτάσεις.
Παράδειγμα
Έλα ό,τι ώρα μπορείς
 Θα κάνω ό,τι θέλεις
Εφαγαν ό,τι φαγητό βρήκαν
ε) όσος,όση,όσο.Κλίνεται χωρίς το άρθρο.Δηλώνει την ποσότητα ή το μέγεθος του Ουσιαστικού που προσδιορίζει.
Παράδειγμα
Όσοι τον άκουσαν ευχαριστήθηκαν.
Οι Αναφορικές Αντωνυμίες όποιος,όποια,όποιο
όσος,όση,όσο και το άκλιτο ό,τι συνδέονται με το άκλιτο -δήποτε  και σχηματίζουν τους τύπους:οποιοσδήποτε,οποιαδήποτε,οποιοδήποτε,
οσοσδήποτε, οσηδήποτε=όση κι αν,οσοδήποτε και το οτιδήποτε χωρίς υποδιαστολή που είναι η σύνδεση του ό,τι με το -δήποτε=οτιδήποτε.
Παραδείγματα με το ό,τι και το οτιδήποτε
Κάνε ό,τι μπορείς
Παίρνει ό,τι του δίνουν
Λέει ό,τι θέλει
Έλα ό,τι ώρα μπορείς
Έφαγε ό,τι φαγητό βρήκε
Οτιδήποτε ζητήσεις θα το έχεις.
.

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Μάθημα Γραμματικής
Δεικτικές Αντωνυμίες
Δεικτικές Αντωνυμίες είναι οι Αντωνυμίες που τις χρησιμοποιούμε,όταν δείχνουμε
Παράδειγμα
Αυτό το παιδί
Εκείνο τον καιρό
Δεικτικές Αντωνυμίες είναι οι  ακόλουθες Αντωνυμίες
α) αυτός,αυτή,αυτό.Την αντωνυμία αυτή χρησιμοποιούμε,όταν θέλουμε να δείξουμε ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα που είναι κοντά μας ή που το αναφέραμε λίγο πριν.
Παράδειγμα
Αυτός ο κύριος είναι γείτονάς μας
Θα έρθει αυτές τις μέρες
Αυτό είπε και σώπασε
β) (ε)τούτος, (ε)τούτη, (ε)τούτο
Χρησιμοποιούμε την Αντωνυμία αυτή,όταν δείχνουμε ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα,που είναι πολύ κοντά.
Παράδειγμα
Τούτο είναι το βιβλίο μου
γ)εκείνος,εκείνη,εκείνο.Χρησιμοποιούμε την Αντωνυμία αυτή,όταν δείχνουμε ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα που είναι μακριά.
Παράδειγμα
Εκείνο εκεί το σπίτι είναι καλοφτιαγμένο
Εκείνο το χρόνο μέναμε στο χωριό.
δ) τέτοιος,τέτοια,τέτοιο.Μεταχειριζόμαστε την Αντωνυμία αυτή,όταν θέλουμε να δείξουμε την ποιότητα του Ουσιαστικού.
Παράδειγμα
Δεν είναι τέτοιος που νομίζεις
ε) τόσος,τόση,τόσο.Μεταχειριζόμαστε την Αντωνυμία αυτή για να δείξουμε την ποσότητα του Ουσιαστικού
Παράδειγμα
Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε.
Οι Αντωνυμίες  αυτός,(ε)τούτος,εκείνος,τόσος,κλίνονται,όπως το καλός και το μαύρος.
Η Αντωνυμία  τέτοιος κλίνεται όπως το πλούσιος.
Θα τα μελετήσουμε αυτά στο μάθημα  με Τα Επίθετα.

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Μάθημα Γραμματικής
Οριστικές Αντωνυμίες
Οριστικές  είναι οι Αντωνυμίες,που  ορίζουν και ξεχωρίζουν κάτι από άλλα του ίδιου είδους.
Παράδειγμα
Ήρθε ο ίδιος ο πατέρας του( όχι κάποιος άλλος)
Μας επισκέφηκαν  την ίδια μέρα.Όχι άλλη μέρα
Κάνει τις δουλειές του μόνος του.Όχι με άλλους
Για να σχηματίσουμε Οριστικές Αντωνυμίες χρησιμοποιούμε
α)Το επίθετο ο ίδιος-η ίδια- το ίδιο με το άρθρο.
β) Το επίθετο  μόνος-μόνη-μόνο
χωρίς το άρθρο  με τη Γενική  των Αδύνατων τύπων από τις Προσωπικές Αντωνυμίες μ ο υ, σ ο υ, τ ο υ,
μ α ς, σ α  ς, τ ο υ ς.
Στον Ενικό             
μόνος-η-ο μου                              
μόνος-η-ο  σου                 
μόνος -η -ο του

Στον Πληθυντικό
μόνοι-μόνες -μόνα μας
μόνοι-μόνες-μόνα σας
μόνοι-μόνες-μόνα τους
Μάθημα Γραμματικής
Οι Αυτοπαθείς Αντωνυμίες
Αυτοπαθείς λέγονται οι Αντωνυμίες,που δηλώνουν,ότι το ίδιο πρόσωπο,που ενεργεί το ίδιο πρόσωπο δέχεται και την ενέργεια.
Πώς κλίνονται
Οι Αυτοπαθείς Αντωνυμίες έχουν μόνο Γενική και Αιτιατική πτώση.
             Ενικός αριθμός                       Ενικός αριθμός                Ενικός αριθμός
          Πρώτο πρόσωπο                         Δεύτερο πρόσωπο         Τρίτο πρόσωπο         
Γενική       του εαυτού μου                   του εαυτού σου              του εαυτού του ( της)
Αιτιατική   τον εαυτό μου                    τον εαυτό σου                τον εαυτό του (της )

Πληθυντικός αριθμός                            Πληθυντικός αριθμός           Πληθυντικός αριθμός
Πρώτο πρόσωπο                                     Δεύτερο πρόσωπο                Τρίτο πρόσωπο
Γενική   του εαυτού μας                         του εαυτού σας                     του εαυτού του (των)                  
ή  των εαυτών μας                                  ή των εαυτών σας                 ή των εαυτών τους               
Αιτιατική   τον εαυτό μας                      τον εαυτό σας                        τον εαυτό τους (των)
ή τους εαυτούς μας                                 ή τους εαυτού σας                 ή  τους εαυτούς τους(των)

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Οι Έλληνες  συνταξιούχοι
Οι συνταξιούχοι,κύριε Πρωθυπουργέ  μας
Στην ηλικία αυτή της συνταξιοδότησης τους,βιώνουν την απόλυτη ελευθερία.Έχουν ξεφύγει από τη γονεϊκή προστασία,που τους καταπίεζε χρόνια  και από την αγχώδη εργασιακή καθημερινότητα,που γέμιζε τη ζωή τους νευρικότητα με την ανταγωνιστικότητα και τον καθημερινό εργασιακό  καθωσπρεπισμό,τη δουλικότητα  προς τους ανωτέρους,την υπακοή  στις προσταγές των διοικητικών συμβουλίων και την πολύωρη απασχόληση καθιστοί σε μία καρέκλα γραφείου επί ώρες να εξυπηρετούν  ουρές ανθρώπων,που  ξεσπούσαν  επάνω τους το θυμό τους,τον οποιονδήποτε θυμό τους και   ήταν υποχρεωμένοι να δίδουν εξηγήσεις στον καθένα χωριστά,αναλογικά με το παράπονο που ο καθένας ομολογούσε.
 Μη φανταστείτε,ότι η εργασία του Δημόσιου υπαλλήλου είναι κάτι ευχάριστο.Ή του εργαζόμενου εργάτη.
 Η εργασία είναι χαρά, όμως με τις τόσες περικοπές έχει καταντήσει θλίψη και κατάφωρη παραβίαση στα ανθρώπιμα δικαιώματα.
Στην ηλικία,λοιπόν αυτή,στην συνταξιοδοτική ηλικία,που μπορούν ελεύθεροι και ωραίοι να διαθέσουν τις ώρες τους,όπως θέλουν και τα δεδουλευμένα χρήματα τους ,μην  κάνετε την πενιχρή σύνταξη τους πενιχρότερη.
Δώσετε τους από  το πλεόνασμα.
Οι περικοπές,κύριε Πρωθυπουργέ,ας μείνουν στα Ευαγγέλια της Εκκλησίας,όπου οι συνταξιούχοι βρίσκουν παρηγορία και πηγαίνουν να προσευχηθούν,να παρακαλέσουν τον Θεό να κάνει το θαύμα του,τον επόμενο μήνα να μην υπάρξουν περικοπές  από τη σύνταξη τους.
Είναι και αμαρτία.
Δώσετε τους την δυνατότητα να ανάψουν και κανένα θερμοσιφωνάκι να κάνουν  κανένα μπανάκι.
Να διαχειριστείτε καλά το πλεόνασμα,για το οποίο υπερηφανεύεστε,ότι πετύχατε,και μπράβο σας.
Συγχαρητήρια και να έχετε μακροημέρευση.
Έτυχε μία φορά να σας υπερασπιστώ σε συζήτηση και από τότε,όλοι οι συνταξιούχοι,που βρεθήκανε στη συζήτηση με παίρνουν τηλέφωνο και το τι βρισίδι ακούω εις βάρος της κυβέρνηση σας είναι
άλλο πράμα και ελικρινά,δεν αντέχω άλλο.
Κάνετε κάτι σας παρακαλώ.
Δώσετε τους τα χρήματα των κόπων τους.Με βροχή και  με ήλιο ήταν στο πόδι από τα χαράματα.
Μάθημα Γραμματικής
Κτητικές Αντωνυμίες
Οι Αντωνυμίες,που φανερώνουν σε ποιόν ανήκει κάτι, φανερώνουν δήλαδή  τον κτήτορα,λέγοναι κτητικές
Παράδειγμα
Το βιβλίο μου
Το μολύβι της
Τα γυαλιά τους
Οι κτητικές Αντωνυμίες είναι οι Αδύνατοι τύποι της  Προσωπικής Αντωνυμίας στη Γενική. χωρίς τον τόνο.  Είναι οι Αντωνυμίες  μ ο υ, σ ο υ, τ ο υ, τ η ς, τ ου, μ α ς, σ α ς,τ ο υ ς.

Τις Κτητικές Αντωνυμίες χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε  να πούμε,ότι κάτι ανήκει σε κάποιον.
Παράδειγμα
Ο πατέρας μοιυ και ο φίλος του
Η κόρη του με τη φίλη της
Το παιδί παίζει με τα παιχνίδια του
Όταν  θέλουμε να τονίσουμε,ότι κάτι ανήκει σε κάποιον ή  όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε καλύτερα τον κτήτορα ή όταν θέλουμε να πούμε απλά σε ποιόν ανήκει κάτι,τότε  χρησιμοποιούμε τις παρακάτω Κτητικές Αντωνυμίες

Πρώτο Πρόσωπο: Ένας κτήτορας:δικός  μου,δική μου,δικό μου.
Όταν οι κτήτορες είναι πολλοί:δικός μας,δική μας,δικό μας.

Δεύτερο Πρόσωπο.Ένας κτήτορας:δικός σου, δική σου ,δικό  σου
Σε πολλούς κτήτορε: δικός σας,δική σς,δικό σας.

Τρίτο Πρόσωπο.Σε κτήτορα:
δικός του(της),δική του(της),δικό του(της).
Σε πολλούς κτήτορε:δικός τους,δική τους,δικό τους
Παράδειγμα
Ο δικός μου πατέρας
Ο πατέρας των δικών μου φίλων
Τα βιβλία αυτά είναι δικά του,όχι δικά σου

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Μάθημα Γραμματικής
Ένα από τα Κλιτά Μέρη του Λόγου είναι  οι
                     Αντωνυμίες
Αντωνυμίες είναι οι λέξεις,που  χρησιμοποιούμε στη θέση του Ουσιαστικού ή του Επίθέτου,που παραλείπουμε
Οι αντωνυμίες χωρίζονται σε κατηγορίες.
Είναι οι προσωπικές,οι κτητικές,οι αυτοπαθείς,οι οριστικές,οι δεικτικές,οι αναφορικές, οι ερωτηματικές και οι αόριστες.
Οι Προσωπικές Αντωνυμίες δηλώνουν τα τρία πρόσωπα μέσα στις προτάσεις
 Το πρώτο πρόσωπο είναι ε γ ώ. Είναι το πρόσωπο που μιλεί.
Το δεύτερο πρόσωπο είναι ε σ ύ Είναι το πρόσωπο,στο οποίο μιλάμε
 Το τρίτο πρόσωπο είναι α υ τ ό ς.Είναι το πρόσωπο εκείνο,που γι αυτό γίνεται ο λόγος.
Πώς κλίνονται οι Προσωπικές Αντωνυμίες,που χωρίζονται σε δυνατές και σε αδύνατες.
                         Πρώτο Πρόσωπο
                                  Ενικός                                  
Δυνατοί τύποι                  Αδύνατοι  τύποι          
Ονομαστική  εγώ                      δεν έχει
Γενική           εμένα                       μου
Αιτιατική      εμένα                        με
Κλητική        δεν έχει                 δεν έχει

                               Πληθυντικός
Δυνατοί τύποι                       Αδύνατοι τύποι
Ονομαστική  εμείς                       δεν έχει
Γενική            εμάς                           μας
Αιτιατική       εμάς                            μας
Κλητική         δεν έχει                   δεν έχει

                               Δεύτερο Πρόσωπο
                                      Ενικός
Δυνατοί τύποι                              Αδύνατοι  τύποι
Ονομαστική            εσύ                       δεν έχεο
Γενική                     εσένα                        σου
Αιτιατική                εσένα                          σε
Κκητική                  εσύ                           δεν έχει

                                   Πληθυντικός
Δυνατοί τύποι                                     Αδύνατοι  τύποι
Ονομαστική          εσείς                            δεν έχει
Γενική                   εσάς                                 σας
Αιτιατική                εσάς                                σας
Κλητική                  εσείς                             δεν έχει
       
                                                              Τρίτο  Πρόσωπο   
                                                    Ενικός                                             Ενικός
                                            Δυνατοί τύποι                                Αδύνατοι  τύποι                          
Ονομαστική         αυτός          αυτή                αυτό                     τος                 την           το
Γςνική                  αυτού          αυτής              αυτού                     του               της            του
Αιτιατική               αυτόν         αυτή(ν)            αυτό                      τον               τη(ν)           το
Κλητική                 δεν έχει       δεν έχει           δεν έχει                δεν έχει         δεν έχει       δεν έχει

                                                   Πληθυντικός                                     Πλήθυντικός
                                                 Δυνατοί τύποι                                 Αδύνατοι τύποι
Ονομαστική   αυτοί                  αυτές               αυτά                    τοι                   τες               τα
Γεβική             αυτών               αυτών               αυτών                 τους                 τους             του
Αιτιατική         αυτούς              αυτές                αυτά                    τους                 τις(τες)         τα
Κλητική            δεν έχει            δεν έχει            δεν έχει           δεν έχει             δεν έχει           δεν έχει
Καλό  Μήνα
Πρώτη Μαϊου σήμερα γιορτάζει ο Ιερεμίας Χρόνια Πολλά
Χρόνια Πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν την ονομαστική τους εορτή το μήνα Μάϊο.
Να τα εκατοστίσουν όλοι και όλες,που έχουν γενέθλια αυτόν τον μήνα,τον Μάϊο,που σήμερα  καλωσορίσαμε.
"με ρόδα και κρίνα στο Μάϊο,που σήμερα προβάλλει στη γη."

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

                                                                              Καλή Πρωτομαγιά
                                                                              Happy Labour Day


Το Κυριακάτικο Μυθιστόρημα
Ω!τι ωραίο σπίτι. Σωστό παλάτι,είπε η Άννα,όταν πέρασαν στη μεγάλη αίθουσα,όπου τους περίμενε η Σούζαν μία λεπτοκαμωμένη κυρία,η γυναίκα του Δόκτορα Αρμπέϊτερ.
-Ναι,αγαπητή μου,είναι παλάτι.Ήταν παλάτι,Είναι το σπίτι,του προπάππου του πεθερού του πεθερού μου,του πατέρα  της γυναίκας μου.Γύρισε και κοίταξε γλυκά την γυναίκα του,που του χαμογελούσε ευτυχισμένη
-Σε ποιά χρονολογία αναφέρεστε κύριε καθηγητά.
-Στα 1750,αγαπητή μου.Ε!Δημήτρη?τόσο δε νομίζεις κι εσύ,που γνωρίζεις καλά ιστορία? Στη Μαρία Θηρεσία αναφέρομαι,την Αυτοκράτειρα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
-Δεν ήταν μόνο Αυτοκράτειρα,αγάπη μου.είπε η Σούζαν.Η Μαρία Θηρεσία ήταν  μία  δυναμική γυναίκα με πολλές δικαιοδοσίες,κόρη αντάξια του πατέρα  της,του Αυτοκράτορα Καρόλου ΣΤ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
-Λόϊς,αγάπη μου,δε θα μου γνωρίσεις τους φίλους σου?
-Συγγνώμη,Σούζαν ,με την κουβέντα ξέχασα,αγάπη μου.
-Δημήτρη,να σου γνωρίσω τη γυναίκα μου,είναι η Σούζαν.
-Χαίρομαι,που σας γνωρίζω και προσωπικά,αγαπητή μου κυρία. Ο σύζυγος σας μου μιλά συνεχώς για σας.
-Ο αγαπημένος μου Αλοϊσιος.είπε η Σούζαν και κοίταξε τρυφερά τον άνδρα της.
-Αγαπητή μου,ελάτε,είπε  ο Δόκτορ Αρμπέϊτερ,στην Άννα,που στεκόταν έκπληκτη στην είσοδο.
-Σούζαν,η Άννα είναι η σύντροφος και συγκάτοικος του Δημήτρη.
-Με τι ασχολείστε,Άννα.
-Φοιτώ στην ιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο του Λουδοβίκου.
Η Σούζαν άρχισε να βήχει. Την έπιασε ένας σπασμωδικός βήχας.
Ο Δόκτορ Αρμπέϊτερ ,αμήχανος,έτρεξε να φέρει ένα ποτήρι νερό. Τη γυναίκα μου την πιάνει βήχας κάθε φορά,που ακούει κάτι σχετικό με την ιατρική.Το ίδιο παθαίνει κάθε φορά,που της παίρνω την πίεση.
-Αλλεργία είναι,κύριε καθηγητά,ο βήχας της είναι ξηρός και σπασμωδικός.Την πιάνει αλλεργία.Με το νερό ανακουφίζεστε,κυρία Σούζαν?
-Ναι,Άννα,αρκετά.
Προχώρησαν προς το εσωρετικό της μεγάλης  αίθουσας.
-Ποιά είναι η όμορφη ευτραφής κυρία στο πορτραίτο?ρώτησε η Άννα.
-Άννα,είπε ο Δημήτρης,είναι η Αυτοκράτειρα,η Μαρία Θηρεσία.
-Ναι,αγαπητή μου αυτό το σπίτι,που μοιάζει με ανάκτορο,ήταν ανάκτορο,η θερινή κατοικία  της  Αυτοκράτειρας.
Η Άννα πλησίασε στο χρυσοποίκιλτο κομό,που βρισκόταν στον μεγάλο τοίχο της μεγάλης αίθουσας.Πάνω από το κομό,στόλιζε τον τοίχο  και όλη την αίθουσα ένα μεγάλο πορτραίτο με την Αυτοκράτειρα καθιστή,με το προφίλ της να κοιτά  δεξιά.Τα άκρα της στα χέρια,στα μπράτσα της, παρεπιπτόντως ήταν αδύνατα. Τα λεπτά δάκτυλα να ακουμπούν πάνω στους παχείς μηρούς της.Η Άννα,τεντώθηκε,πατώντας στις μύτες των ποδιών της ,να δει 
Αγαπητή μου,είπε ο Δόκτορ Αρμπέϊτερ,δε χρειάζεται να κουράζεσαι.Περίμενε.Θα το κατεβάσω να το δεις καλύτερα.
-Θέλω,κύριε καθηγητά,να διαβάσω τους τίτλους που έχει στο κάτω μέρος ο πίνακας.
Ο Δόκτορ Αρμπέϊτερ,ξεκλείδωσε τον  ειδικό γάντζο που πάνω του  στηριζόταν το πορτραίτο,το πήρε και το ακούμπησε στην πολυθρόνα δίπλα από το κομό. Είπε στην Άννα να καθίσει στην πολυθρόνα,που μετακίνησε από την άλλη μεριά του κομό,όπου βρισκόταν.-Έλα Δημήτρη βοήθησε με να μετακινήσουμε την πολυθρόνα.
-Ευχαριστώ,κύριε καθηγητά,είναι πιο εύκολο να διαβάσω τι γράφει ο  πίνακας.
-Άννα,τι γράφει?ρώτησε ο Δημήτρης.
-Δημήτρη μου,γράφει το όνομα του καλλιτέχνη,που φιλοτέχνησε το πορτραίτο και τη χρονολογία.Ο καλλιτέχνης είναι...Δημήτρη μου, τα γράμματα είναι πολύ μικροσκοπικά και δεν μπορώ να διακρίνω το  όνομα καθαρά.Γράφει κάτι σαν Λιοτάρ,να δω καλύτερα,ναι Λιοτάρ γράφει.Γιατί επιμένεις,Δημήτρη μου, τι  εντύπωση σου έκανε?
-Μοιάζει,Άννα μου,σαν να είναι φωτογραφία, τόσο φυσικά  είναι δοσμένη η εικόνα από τον  καλλιτέχνη .
-Υπήρχαν φωτογράφοι εκείνα τα χρόνια?
-Όχι,αγαπητή μου,η φωτογραφία εφευρέθηκε πολύ  αργότερα στα  1826 από κάποιον,κάποιον, δε θυμάμαι το όνομα του.Μήπως θυμάσαι,Δημήτρη?
-Κάτι προσπαθώ να θυμηθώ,κύριε καθηγητά μου. Νομίζω είναι κάποιος Νιέπκεν,που ζωγράφιζε από το παράθυρο του εργαστηρίου του,τις στέγες στα παράθυρα του χωριού του.Αυτές είναι οι πρώτες φωτογραφίες.Συνεργαζόταν και με κάποιον Νταγκουϊρι,που ήταν και ζωγράφος.
-Η εποχή,Δημήτρη,δεν συμπίπτει.
-Οπωσδηποτε,κύριε καθηγητά μου,εδώ πρόκειται...ποιά χρονολογία αναφέρει,Άννα?
Δημήτρη μου,η χρονολογία που αναφέρει είναι
το 1760,όχι συγγνώμη, 1762 αναφέρει.
-Άννα,ποιό κάτω τι γράφει?
-Δημήτρη αναφέρει τις χρονολογίες γεννήσεως και θανάτου. Είναι 1717 μέχρι το 1780,σε ενδιαφέρει?
-Αγαπητή μου,ο καλλιτέχνης πότε φιλοτέχνησε το πορτραίτο της Αυτοκράτειρας.
-Το έτος 1762,κύριε καθηγητά.
-Δημήτρη μου,αν σε ενδιαφέρει ήταν  σαρανταπέντε ετών.
-Καταλαβαίνω,γιατί σας ενδιαφέρει αυτή η λεπτομέρεια.Αναρρωτιέστε,όπως αναρρωτιέμαι κι εγώ,πώς μπορούσε να κάθεται τόσε ώρες ,είπε η Σούζαν.
-Κυρία Σούζαν,θα ήταν τόσο κουρασμένη,κατάκοπη θα ήταν,που με μεγάλη  ευχαρίστηση  πόζαρε στον καλλιτέχνη  τόσες ώρες.
-Είναι δυνατόν,να  εργαζόταν ο καλλιτέχνης συνέχεια.Να μη διέκοπτε την εργασία του και να συνέχιζε την επόμενη ημέρα?
-Ναι,είναι δυνατόν,αγαπητή μου,αν συνέτρεχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος,που ήταν ανάγκη να τελειώσει γρήγορα το πορτραίτο  ο καλλιτέχνης.
-Όπως,κύριε καθηγητά;
-Αγαπητή μου, η Αυτοκράτειρα ήταν ήδη σαρανταπέντε ετών,όπως βλέπουμε στο  πορτραίτο είναι αρκετά ανθηρή παρά το ότι η ηλικία αυτή για την εποχή της ήταν αρκετά κρίσιμη,άρχιζαν τα γηρατειά.Η Αυτοκράτειρα παρά το ότι είχε γεννήσει είκοσι παιδιά,όπως βλέπουμε είναι πολύ  όμορφη.
-Είκοσι παιδιά? τι μου λέτε,κύριε καθηγητά.
Έστω,αγαπητή μου,περίπου είκοσι.Από τα είκοσι  αυτά παιδιά δεν έφτασαν όλα στην ενήλικη ηλικία.Απεβίωσαν από τις επιδημίες της εποχήςΑπό τον τύφο.
-Ρικέτσια Προβατζέκι,είπε η Άννα.
-Τι είναι αυτό,Άννα μου?
-Είναι,Δημήτρη μου,το βακτήριο του εξανθηματικού τύπου.
-Μάλλον,αγαπητή μου,από κοιλιακό τύφο ασθένησαν.
-Ρικέτσια τυφιμόριουμ,είπε η Άννα.
-Τι είναι αυτό,Άννα μου?
-Είναι,Δημήτρη μου,το βακτηρίδιο του κοιλιακού τύφου.
-Από τι προέρχεται,Άννα μου?
-Από τις ακαθαρσίες,Δημήτρη μου,από τα τρωκτικά,τα ποντίκια και τους αρουραίους μεταδίδεται στον άνθρωπο.
Αυτά τα παιδιά θα ήταν ζωηρά και  ανήσυχα θα έπαιζαν στους σταύλους και δεν θα έπλεναν τα χέρια τους πριν το φαγητό.  Τόσα πολλά παιδιά,ποιό να  προσέξει και νταντάδες να είχαν θα ήταν αδύνατον.Ποιό να πρωτοπροσέξουν.
-Υπονοείς,Άννα,ότι έτρωγαν με άπλυτα χέρια το ψωμί.
Ναι,Δημήτρη,το ψωμί που τρώγεται  με τα χέρια.
Η Μαρία Αντουανέττα ήταν το δέκατο πέμπτο παιδί της,είπε η Σούζαν.
Τι μου λέτε,αλήθεια?
-Ναι,Άννα,γιατί με κοιτάς τόσο έκπληκτη? γιατί έμεινες άφωνη,Άννα.
Τώρα εξηγείται.Την καυμένη την Αντουανέτα είναι η πιο παρεξηγημένη γυναίκα.Τα σχόλια εις βάρος της λένε,ότι δεν έτρωγε ψωμί,έτρωγε παντεσπάνι.Το παντεσπάνι τρώγεται με κουτάλι και όχι με τα χέρια.Από  το φόβο της,η καυμενούλα.
-Μπήκαμε,κύριε καθηγητά μου,σε πολλές λεπτομέρειες και δεν ξέρω πώς θα βγούμε.
-Τι εννοείς,αγαπητέ μου Δημήτρη.
-Ότι η ώρα περνά,κύριε καθηγητά μου.
-Μην ανησυχείς,Δημήτρη,έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας ,δεν πέρασε η μία ώρα,που έχουμε στη διάθεση μας.
-Έλα Σούζαν,πάμε στην κρεβατοκάμαρα να σου πάρω την πίεση.Εσείς παιδιά,προχωρείστε στην τραπεζαρία,έχει και άλλα πορτραίτα σε όλα τα δωμάτια.
- Να  παραμείνουμε εδώ,κύριε καθηγητά μου,να μελετήσουμε το πορτραίτο.Εσείς πηγαίνετε να πάρετε την πίεση στη γυναίκα σας.
-Ποιό κάτω τι αναφέρει,Άννα μου?
-Ποιό κάτω,Δημήτρη μου,αναφέρει τους τίτλους της εξουσίας,που ασκούσε.Γράφει:βασίλισσα της Γερμανίας,βασίλισσα της Βοημίας,βασίλισσα της Ουγγαρίας και της Κροατίας,βασίλισσα του Μιλάνου κα ιης Πάρμας.Πολύ δυναμική γυναίκα να εξουσιάζει σε τόσα  βασίλεια.-Όχι συγχρόνως,Δημήτρη μου, σε όλα.Εδώ αναφέρει τις χρονολογίες που βασίλευσε σε κάθε χώρα.
-Ήταν αγαπητή μου,η δυναμικότερη βασίλισσα της Ευρώπης.που  θαρραλέα προέβη σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ενίσχυσε δυναμικά την Αυστριακή μοναρχία.Υποστήριζε ιδιαίτερα τους Έλληνες εμπόρους και το περίεργο είναι ότι τους προστάτευε από τον ανταγωνισμό των Γερμανών εμπόρων.
-Επιστρέψατε,κύριε καθηγητά?πώς είναι η πίεση της γυναίκα σας?
-Στα φυσιολογικά  της όρια.
-Πολύ ευχάριστο.
-Ευχαριστώ,αγαπητή μου.
Ήταν σπουδαία  βασίλισσα με τα φιλικά της αισθήματα πλούσια προς τους Έλληνες εμπόρους με τους οποίους συνεργαζόταν. Ένας από αυτούς τους Έλληνες εμπόρους,ο αντιπρόσωπος τους,που ερχόταν σε συχνές εμπορικές συμφωνίες μαζί της,είναι ο προπάππους του προπάππου του πεθερού μου,του πατέρα της γυναίκας μου,στον οποίον αργότερα έδωσε τον τίτλο του Κόμη και τον εγκατέστησε σε ένα από τα Ανάκτορα της.
Άννα,η γυναίκα αυτή,η βασίλισσα Μαρία Θηρεσία παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία τον εξάδελφο της,τον βασιλιά Φραγκίσκο της Σαρδηνίας και μαζί απέκτησαν περίπου είκοσι παιδιά,τα περισσότερα ήταν κορίτσια.
-Ναι,κυρία Σούζαν,μας το είπε ο σύζυγος σας,είπε ο Δημήτρης.
Η Άννα έπιασε την κοιλιά της.Ω!είπε
-Τι έπαθες Αννούλα?
-Δημήτρη μου,πόνεσε η κοιλιά μου.Σαν  να τα γέννησα εγώ
-Μερικά από τα παιδιά της στη νηπιακή ηλικία τους αρρώστησαν από τύφο και δυστυχώς πέθαναν,είπε η Σούζαν,ξεροβήχοντας.
-Να είστε καλά,κυρία Σούζαν,μία άλλη φορά θα τα πούμε ξανά
-Να πηγαίνουμε,κύριε καθηγητά μου,είπε ο Δημήτρης.
-Σούζαν,αγάπη μου, σε χαιρετούμε.Οι φοιτητές μου και συμφοιτητές του Δημήτρη μας περιμένουν στην αίθουσα.
Εγώ,κυρία Σούζαν έχασα την πρώτη ώρα  από ένα  σπουδαίο μάθημα της Ουρολογίας.Τους λοιμωξιογόνους παράγοντες ,που προσβάλλουν τα νεφρά.
-Εύχομαι,'Αννα, να προλάβεις την δεύτερη ώρα της παράδοσης στο  μάθημα,που  σε ενδιαφέρει,είπε η Σούζαν ξεροβήχοντας.
-Πιές νερό,Σούζαν,είπε ο Δόκτορ Αρμπέϊτερ.
Τη χαιρέτησαν.
-Αουφιντερζέν,είπε η Σούζαν, κουνώντας το  χέρι της.
 Με το άλλο χέρι κρατούσε το ποτήρι με το νερό.