Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Αγαπημένοι μου αρχάριοι μαθητές και μαθήτριες
Αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι αναγνώστες
Συνεχίζουμε τα μαθήματα της Λατινικής Γραμματικής με τα μέρη του λόγου στην Λατινική ονομασία τους  και  την ερμηνεία τους.

Μέρη του λόγου=Partes Orationis
Το Ρήμα=Verbum
Η Ενεργητική Φωνή=Forma  Activa
Η Μέση ή Παθητική Φωνή=Forma Passiva
Οι Συζυγίες=Coniugationes
Η α' Συζυγία=Coniugatio Prima
Η  β' Συζυγία=Coniugatio Secunta
Η γ' Συζυγία=Coniugatio Tertia
Η δ' Συζυγία=Coniugatio Quarta
Oι Εγκλίσεις=Modi
Η Οριστική =Μodus Indicativus.
Έχει επικρατήσει να αναφέρονται τα ονόματα των Εγκλίσεων χωρίς την λέξη έγκλιση,χωρίς το modus.
H Υποτακτική= Coniuctivus
Η Προστακτική= Imperativus
Οι Χρόνοι=Τempora
O Eνεστώς=Τempus Praesens
Έχει επικρατήσει να αναφέρεται μόνο ο χρόνος χωρίς το tempus.
Ο Παρατατικός-Ιmperfectum
Ο Μέλλων=Futurum
Ο Παρακείμενος=Perfectum.
Στην περίπτωση του αορίστου ή  ιστορικού παρακειμένου αναφέρουμε Perfectum Historicum
Ο Υπερσυντέλικος=Plusqumperfectum
Ο Συντελεσμένος ή Τετελεσμένος Μέλλοντας=Futurum Exactum
Οι Αριθμοί=Numeri
Eνικός=Singularis
Πληθυντικός=Pluralis
Τα Πρόσωπα=Personae
Πρόσωπο α'=Persona Prima
Πρόσωπο β' =Persona Secunta
Πρόσωπo γ'=Persona tertia
Η ονομασία των 5 Ονοματικών Τύπων
Το Απαρέμφατον= Infinitivus
Η Μετοχή=Participium
Το Σουπίνον ή Ύπτιον= Supinum
Το Γερούνδιον= Gerundium
Το Γερουνδιακόν=Geruntivum


Η Λατινική γλώσσα έχει 24 γράμματα,όπως και η Ελληνική γλώσσα
Τα Κεφαλαία και τα  μικρά γράμματα και η προφορά τους
                            Α-a  προφέρεται   α
                            B-b  προφέρεται   μπε
                            C-c  προφέρεται   κα
                            D-d  προφέρεται  ντε
                            E-e  προφέρεται   ε
                            F-f   προφέρεται   εφ
                            G-g  προφέρεται  γκε
                            H-h  προφέρεται  χα
                            I-i    προφέρεται  ι
                            J-j   προφέρεται  γιώτ
                            L-l   προφέρεται  ελ
                            M-m  προφέρεται  εμ
                            N-n  προφέρεται   εν
                            O-o  προφέρεται  ο
                            P-p  προφέρεται  πε
                            Q-q  προφέρεται  κου
                            R-r   προφέρεται  ερ
                            S-s   προφέρεται   ες
                            T-t    προφέρεται   τε
                            U-u   προφέρεται   ου
                            V-v   προφέρεται   βε
                            X-x   προφέρεται   ιξ
                            Y-y    προφέρεται  υ
                (υ-γκραίκουμ-ύψιλον .ελληνικό)
                            Z-z    προφέρεται   ζήτα
Το γράμμα  y ( υ-γκραίκουμ το ελληνικό ύψιλον)
Χρησιμοποιείται σε Λατινικές  λέξεις δανεισμένες από την Ελληνική γλώσσα .
Να θυμηθούμε μία λέξη από  άλλες πολλές.
Η  λέξη syllaba=συλλαβή
Και άλλη μία η λέξη pyramis= πυραμίδα
Η Λατινική  λέξη pyramis  είναι  δανεισμένη από την Ελληνική γλώσσα
Η Αιγυπτιακή λέξη  pimar= πυραμίδα


Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Aγαπημένοι μου αρχάριοι μαθητές και μαθήτριες
Αγαπητές μου κυρίες και κύριοι
Σήμερα Τετάρτη 27  Φεβρουαρίου 2013 συνεχίζουμε το μάθημα της Γραμματικής της Λατινικής Γλώσσας με την κλίση του ρήματος της δ' συζυγίας audio-audivi-auditum-audiri  στη  ΜΕΣΗ  ή ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ: Eνικός audior-audiris-auditur Πληθυντικός audimur-audimini-audiutor
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ:Ενικός audiebar-audiebaris-audiebatur Πληθυντικός audiebamur-audiebamini-audiebantur
ΜΕΛΛΩΝl: Eνικός audiar-audieris-audietur Πληθυντικός audiemur-audiemini-audientur
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: Eνικός auditus-a-un sum,auditus-a-um es,auditus-a-um est Πληθυντικός auditi-ae-a sumus,auditi-ae-a estis,auditi-ae-a sunt
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: Eνικός auditus-a-um eram,auditus-a-um eras,auditus-audita-auditum erat Πληθυντικός auditi-ae-a eramus,auditi-auditae-audita eratis,auditi-auditae-audita erant
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ: auditus-audita-auditum ero,auditus-audita-auditum eris,auditus-audita-auditum erit Πληθυντικός auditi-auditae-audita erimus,auditi-auditai-audita eritis,auditi-auditai-audita erunt
ΕΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ: Eνικός audiar-audiaris-audiatur Πληθυντικός audiamur-audiamini-audiantur
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: Eνικός audirer-audireris-audiretur Πληθυντικός audiremur-audiremini-audirentur
PARAKEIΜΕΝΟΣ:Ενικός auditus-audita-auditum sim,auditus-audita-auditum sis.auditus-audita-auditum sit Πληθυντικός auditi-auditae-audita simus,auditi-auditae-audita sitis,auditi-auditai-audita sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: Eνικός auditus-audita-auditum essem,auditus-audita-auditum esses,auditus-audita-auditum esset Πληθυντικός auditi-auditae-audita essemus,auditi-auditae-audita essetis,auditi-auditae-audita essent
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ: Δεν έχει
ΕΓΚΛΙΣΗ  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ: Eνικός  β'πρόσωπο audire Πληθυντικός β'πρόσωπο audimini
ΜΕΛΛΩΝ: Eνικός β'πρόσωπο auditor γ'πρόσωπο auditor Πληθυντικός γ'πρόσωπο audiuntor
Συνεχίζουμε με τους Ονοματικούς Τύπους του ρήματος.
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΝ
ΕΝΕΣΤΩΣ: audiri
ΜΕΛΛΩΝ: auditum iri
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: auditum-auditam-auditum esse ,auditos-auditas-audita esse
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ: auditum-am-um fore,auditos-auditos-auditas-audita  fore
ΜΕΤΟΧΗ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: auditus-audita-auditum
ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ: audiendus-audienda-audiendum =ακουστέος-ακουστέα-ακουστέον
Ολοκληρώσαμε την κλίση των ρημάτων των τεσσάρων συζυγιών της Λατινικής Γραμματικής στην Ενεργητική και στην Παθητική Φωνή
Στο επόμενο μάθημα συνεχίζουμε την Λατινική Γραμματική με την μάθηση όλων των ονοματικών και ρηματικών τύπων του ρήματος εκφρασμένους στην Λατινική Γλώσσα.Η Οριστική ονομάζεται indicativus.H Υποτακτική ονομάζεται coniunctivus και ούτω καθ εξής.Στο επόμενο μάθημα θα αρραδιάσουμε τις καταλήξεις μόνον, των κλιμένων ρημάτων ανά  έγκλιση και τους χρόνους ανά συζυγία.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Aγαπημένοι μου αρχάριοι μαθητές και μαθήτριες
Αγαπητές μου κυρίες και κύριοι
Σήμερα Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 συνεχίζουμε το μάθημα της Γραμματικής της Λατινικής γλώσσας με την κλίση της δ'συζυγίας στην Ενεργητική Φωνή.
Χρησιμοποιούμε ως πρότυπο το ρήμα audio=ακούω
AΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: audio-audivi-auditum-audire
ENΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ : Eνικός audio-audis-audit Πληθυντικός αudimus-auditis-audiunt
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: Eνικός audiebam-audiebas-audiebat Πληθυντικός audiebamus-audiebatis-audiebant
ΜΕΛΛΩΝ: Ενικός audiam-audies-audiet Πληθυντικός audiemus-audietis-audient
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: Eνικός  audivit-audivisti-audivit Πληθυντικός audivimus-audivistis-audiverunt ή audivere
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: Ενικός audiveram-audiveras-audiverat Πληθυντικός audiveramus-audiveratis-audiverant
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ  ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός  audivero-audiveris-audiverit Πληθυντικός audiverimus-audiveritis-audiverint
EΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ: Eνικός audiam-audias-audiat Πληθυντικός audiamus-audiatis-audiant
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: Ενικός audirem-audires-audiret Πληθυντικός audiremus-audiretis-audirent
MEΛΛΩΝ: Ενικός auditurus-a-um sim,auditurus-a-um sis,auditurus-a-um sit Πληθυντικός audituri-ae-a simus,audituri-ae-a sitis,audituri-ae-a sint
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:Ενικός  audiverim-audiveris-audiverit Πληθυντικός audiverimus-audiveritis-audiverint
ΥΠΕΡΔΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: Eνικός audivissem-audivisses-audivisset Πληθυντικός audivissemus-audivissetis-audivissent
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ: Στην Υποτακτική δεν υπάρχει
ΕΓΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ: Eνικός audi Πληθυντικός audite
ΜΕΛΛΩΝ: Eνικός β'πρόσωπο audito γ'πρόσωπο audito Πληθυντικός β'πρόσωπο auditote γ' πρόσωπο audiunto
Εδώ τελείωσε η κλίση των Εγκλίσεων του ρήματος της δ' συζυγίας audio=ακούω
Συνεχίζουμε με τους άλλους ονοματικούς τύπους  του ρήματος
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΝ
ΕΝΕΣΤΩΣ: audire
ΜΕΛΛΩΝ: auditurum-am-um esse,audituros-as-a esse
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:audivisse
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: Στο Απαρέμφατον δεν υπάρχει
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ: Στο Απαρέμφατον δεν υπάρχει
ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΝ:  Γενική audiendi - Δοτική audiendo-Αιτιατική audiendum-Αφαιρετική audiendo
ΜΕΤΟΧΗ
EΝΕΣΤΩΣ: audiens-audientis
ΜΕΛΛΩΝ: auditurus-auditura-auditurum
ΣΟΥΠΙΝΟΝ: Ενικός auditum Πληθυντικός auditu
Εδώ Αγαπητές μου κυρίες και Αγαπητοί μου κύριοι -Αγαπημένες μου αρχάριες μαθήτριες και Aγαπημένοι μου αρχάριοι μαθητές τελείωσε  ακόμη ένα μάθημα της Γραμματικής της  Λατινικής  Γλώσσας με την κλίση του ρήματος της δ' συζυγίας audio=ακούω στην Ενεργητική Φωνή.Στο επόμενο μάθημα συνεχίζουμε με την κλίση του ρήματος της δ'συζυγίας στην Μέση ή Παθητική Φωνή audior=ακούομαι.
-Aπό ό,τι μου είπε ο Κτηνίατρος μετά την νεκροψία,που έκαναν στο ζώο και αφού μελέτησαν επισταμένως όχι μόνον τα σπλάχνα του αλλά και το δέρμα του,που  εξέτασαν σπιθαμή προς σπιθαμη με μεγάλη προσοχή.
-Και τι διεπίστωσαν? Ερρίκο,μη μου πείτε
-Ναι,Δημήτρη,έβγαλε το πόρισμα ότι η αγελάδα του παππού έπασχε από ένα νόσημα,που είναι συχνό στα μεγάλα ζώα,στις αγελάδες,στα βόδια και σε άλλα Ιπποειδή.
-Και από τι προέρχεται η αρρώστια αυτή,Ερρίκο.
-Η αρρώστια αυτή,Δημήτρη,προέρχεται από έναν τραυματισμό στην κορυφή του ζώου,ανάμεσα στην ράχη και στον τράχηλο του.-
Και είναι,Ερρίκο,τόσο επικίνδυνος ο τραυματισμός του ζώου σε εκείνο το σημείο?
-Ναι Δημήτρη,είναι πολύ επικίνδυνος γιατί οδηγεί στην νέκρωση των χόνδρων και των συνδέσμων ή και των οστών του ακρωμίου,μπορεί να δημιουργήσει συρίγγιο ακόμη και γάγγραινα,αν η θεραπεία δεν γίνει εγκαίρως,το ζώο μπορεί και να πεθάνει από επιπλοκές.Αυτό ακριβώς συνέβη και με την αγελάδα του παππού.Υπήρχε τραυματισμός,που ο παππούς δεν είχε προσέξει ούτε καν είχε υποψιαστεί.
-Η αγελάδα,Ερρίκο,είχε περιλαίμιο? ρώτησε ο Δημήτρης.
-Ναι,Δημήτρη,είχε περιλαίμιο και μάλιστα δερμάτινο και πολύ σκληρό.Και δεν ήταν μόνο αυτό.Ο παππούς ,υπερήφανος Βαυαρός,ήθελε να αφήνει την παρουσία του από όπου  περνούσε γι αυτό είχε στολίσει γύρω-γύρω το περιλαίμιο με κουδούνια και άλλα στολίδια.Ο Κτηνίατρος,είπε,ότι αυτή η αρρώστια κάνει το ζώο ανίκανο για εργασία.Ο παππούς έβλεπε το ζώο του να γερνά μιλούσε μαζί του,έλεγε,αγελαδίτσα μου,γέρασες κι εσύ μαζί με μένα.Άντε αγελαδίτσα μου σε λίγο θα πιούμε το ζουμάκι σου.Δεν γνώριζε ο παππούς,δεν είχε υποψιαστεί,δεν άφηνε και κανέναν άλλον να την αγγίξει.Ήθελε μόνος του να ασχολείται μαζί της.
-Πώς ονομάζεται,Ερρίκο,αυτή η αρρώστια,είπε ο Δημήτρης.-
Ο Κτηνίατρος ,Δημήτρη,είπε πως τη λένε Ακρωμία,έμαθα Δημήτρη,πως είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα Τσινταβι.
-Είπατε πως πιάνει τα οστά του ακρωμίου και μπορεί να δημιουργήσει συρίγγιο ακόμη και γάγγραινα.
-Ναι,έτσι μας είπε ο Κτηνίατρος,είπε ο Ερρίκος. Η Άννα που μέχρις εκείνη την στιγμή καθόταν αμίλητη και άκουγε την συζήτηση των δυο ανδρών,με τα μάτια της τόσοο ανοιχτά από έκπληξη πετάχτηκε επάνω.
-Τι έπαθες ,Άννα,είπε ο Ερρίκος.
-Πόσα δεν μαθαίνει κανείς.Πόσα είναι αυτά που δεν γνωρίζουμε.Πω!πω! πώς τα θυμάστε.Δημήτρη,κύριε Ερρίκο πριν τηλεφωνήσω στην κυρία Ελένη Βάκου,επιτρέψτε μου.Γεμάτη αυθορμητισμό και ενθουσιασμό αγκάλιασε τον Ερρίκο και τον φίλησε στα δυο του μάγουλα.Αγκαλιάζει και τον Δημήτρη και κολλά τα χείλη της στο στόμα του.Τι χαρούμενη που είμαι μαθαίνω τόσα καινούργια πράγματα κοντά σας,είπε.
-Άννα,είπε γεμάτος ζεστασιά ο Ερρίκος.
-Έστρεψε το βλέμμα της η Αννούλα και τον κοίταξε γλυκά.
-Είσαστε τόσες ημέρες,περίπου ένα μήνα,κοντά μας και δεν γνωρίζω τίποτε για σένα Άννα.Με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε από παλιά.Όταν φοιτητής πήγαινα διακοπές στο χωριό,τον θυμάμαι μικρό παιδάκι στην αγκαλιά της μαμάς του,της κυρίας Μαρίας.Η μητέρα μου,όταν είχε εύκαιρο χρόνο και τώρα είχε αρκετό ελεύθερο χρόνο,που εγώ είχα φύγει στην πρωτεύουσα για σπουδές,ερχόταν στο σπίτι σας για να κρατήσει συντροφιά στην μητέρα σου,Δημήτρη.
-Ναι,ξέρω είπε ο Δημήτρης,η μητέρα σου Ερρίκο,ήταν φιλενάδες με την γιαγιά μου,που εγώ δεν γνώρισα αφού πέθανε μερικά χρόνια πριν γεννηθώ.Η μητέρα μου εξιστόρησε τα γεγονότα.Μου είπε πως καθώς καταλάβαινε η μητέρα της πως πλησίαζε το τέλος της ζωής της,συμβούλεψε την κόρη της,την μητέρα μου,να έχει σαν μητέρα της την κυρία Ασημίνα.Για οτιδήποτε χρειάζεται να ζητάει την συμβουλή της
-Ακριβώς αυτό,Δημήτρη,μου είπε και η δική μου μητέρα.Σε μια επίσκεψη που πήγε στην γιαγιά σου,όταν ήταν άρρωστη,έλεγε στην μητέρα μου: Ασημίνα μου,εγώ θα πεθάνω το αισθάνομαι,το καταλαβαίνω,την κόρη μου,σε παρακαλώ να μου την προσέχεις.Ο Κωνσταντής είναι καλό παλληκάρι και την αγαπά πολύ,δουλευτής είναι,δεν θα της στερησει τίποτε, σε λίγο θα κάνει παιδιά και η οικογένεια θα μεγαλώσει,τότε θα θέλει καμια συμβουλή στην ανατροφή των παιδιών,στις δουλειές του σπιτιού,στην κουζίνα,στο μαγείρεμα.
-Μη στενοχωριέσαι,Μαρία μου,κι εγώ θα την φροντίσω σαν δικό μου παιδί.Μα γιατί,Μαρία μου,απογοητεύεσαι τόσο πολύ.γιατί λες πως θα πεθάνεις.,διώξε από το μυαλό σου τις κακές σκέψεις.
-Να είσαι καλά Ασημίνα μου,να είσαι καλά για τα καλά  σου λόγια,να είσαι καλά κι εσύ και το παιδάκι σου,ο Ερρίκος σου.
Αυτά μου έλεγε η μητέρα μου,Δημήτρη,πως έλεγε η γιαγιά σου στην δική μου μαμά
-Και πέθανε? ρώτησε η Άννα.-
Ναι,Άννα,πέθανε,είπε ο Δημήτρης.
Γιατί πέθανε,ήταν τόσο άρρωστη? ήταν τόσο ηλικιωμένη?
-Αννούλα,δεν ήταν σε μεγάλη ηλικία η γιαγιά μου, Η μαμά ήταν μια 15χρονη κοπελίτσα,παντρεμένη κιόλας με τον πατέρα.Εγώ γεννήθηκα μετά από λίγα χρόνια.
-Τι συγκεκριμένη αρρώστια είχε?Δημήτρη μου.
-Την κατέβαλε  κάτι σαν μαρασμός,μια ανορεξία,χλώμιασε,λένε ότι  τα έντερα της δίπλωσαν,έδεσαν,κάτι τέτοιο.
-Έπαθε ειλεό,είπε η Άννα,αυτή είναι η επιστημονική ονομασία αυτής της αρρώστιας των εντέρων που μπλέκονται και παύουν να λειτουργούν.Είχε υποστεί κάποια εγχείρηση?
-Δεν είχε εγχειριστεί.Ο γιατρός που ήλθε να την εξετάσει είπε ότι έπρεπε να είχε εγχειριστεί,τώρα ήταν αργά.Ξέρεις,Άννα,είπε ο Δημήτρης,λυπημένος,αυτές οι γυναίκες σαν την γιαγιά μου,οι χωριάτισσες γυναίκες,οι αγρότισσες,δουλεύουν τόσο πολύ και είναι τόσο κουρασμένες,που και κάπου να πονάν δεν δίνουν προσοχή,δεν καταλαβαίνουν,λένε από την κούραση είναι και το αφήνουν να περάσει.Τις περισσότερες φορές είναι από κούραση και περνά,δεν είναι όμως πάντοτε,όπως στην περίπτωση της γιαγιάς μου.
-Στα γράμματα της η μητέρα μου,Δημήτρη,μου έγραφε για τον Δημητράκη,τον γιο της Μαρίας,που πρόθυμα ερχόταν και την βοηθούσε ,μου έγραφε η μητέρα μου,πως της έφερνες δροσερό νεράκι το καλοκαίρι και ξύλα τον χειμώνα για να ζεσταθεί..
Ναι,Ερρίκο, είπε ο Δημήτρης,αυτό γινόταν.Η μαμά σου ήταν μια παραδοσιακή μαμά,με τα γλυκόλογα της και τις ευχές που απλόχερα μου έδινε με οδηγούσε συνέχεια κοντά της,να την περιποιούμε και να την φροντίζω.
-Δημήτρη, είναι ακόμη παραδοσιακή μαμά και τώρα είναι και παραδοσιακή γιαγιά.
Έσκυψε ο Δημήτρης το κεφάλι του,με συγκίνηση,θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια στο χωριό.
-Γνωρίζω,είπε ο Ερρίκος,ότι  τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο πήγες στην Αθήνα,όπου εργαζόσουν και συγχρόνως πήγαινες στο Γυμνάσιο.
-Ναι,Ερρίκο,έτσι είναι.Παρακολουθούσα βραδυνό σχολείο.
-Γνωρίζω,Δημήτρη,ότι ζούσες στο σπίτι της Άννας,πώς προέκυψε αυτή η συγκατοίκηση.
-Ο κυρ Νικόλας,ο χασάπης του χωριού,ήταν και είναι ακόμη φίλος του πατέρα,είναι αυτός που βοήθησε να βρεθώ στην πρωτεύουσα ,στο σπίτι του κυρίου Χαρή,του πατέρα της Άννας.
-Ο πατέρας σου,Άννα,τι επαγγέλεται?
-Είναι έμπορος,κύριε Ερρίκο,εισαγωγές-εξαγωγές κρεάτων.
-Α!  έτσι εξηγείται το γεγονός της συγκατοίκησης με την Άννα.Ο κυρ Νικόλας  είχε εμπορικές συναλλαγές με τον μπαμπά σου,Άννα.
-Ίσως,είπε η Άννα έκπληκτη,δεν το είχα σκεφτεί.
-Ο μπαμπάς σου Άννα τι ηλικία έχει?
-Έχει την δική σας ηλικία,κύριε Ερρίκο,είναι γύρω στα 45.Τόσο δεν είστε κι εσείς?Η μαμά είναι λίγο μικρότερη.
-Η μαμά σου,Άννα, με τι ασχολείται.
-Η μαμά μου εργάζεται τις πρωϊνές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην Γραμματεία του Πανεπιστημίου και τις απογευματινές ώρες εργάζεται σε ένα γραφείο μεταφράσεων,που διατηρεί με δυο φίλες της στο κέντρο της Αθήνας.Έχει σπουδάσει ξένες γλώσσες και πιάνο.Από την μητέρα μου πήρα την μουσική παιδεία στα πρώτα μου βήματα.
-Πού μένετε στην Αθήνα Άννα?
-Μένουμε στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού.
-Ω! Θεέ μου,μη μου πεις,πετάχτηκε πάνω ο Ερρίκος.
-Τι συμβαίνει,Ερρίκο,είπε ο Δημήτρης.
-Τι πάθατε κύριε Ερρίκο,είπε η Άννα.
-Στην γειτονιά αυτή έμενα κι εγώ σαν φοιτητής.

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

To Κυριακάτικο Μυθιστόρημα.Συνέχεια.
-Ευχαριστώ και τον Θεό,είχα έναν πολύ καλό άνθρωπο για σύζυγο,που με βοήθησε πολύ στην ανατροφή των παιδιών,όπως ακριβώς βοηθούσα κι εγώ στους αγρούς.Εργαζόμαστε μαζί πάντοτε και στους αγρούς και στο σπίτι.Οι δυο μας,εγώ και ο σύζυγος μου,αναθρέψαμε αυτά τα τρία καλά παιδιά με την βοήθεια του πατέρα μου του γέρο-Όττο και αυτά με την σειρά τους ανατρέφουν σωστά τα δικά τους παιδιά
-Έτσι είναι αυτά φράου Χίλντα.
-Σας αφήνω,γιατρέ μου,σας εύχομαι περαστικό να είναι το κρυολόγημα σας και σας χαιρετώ! άργησα και πρέπει να στείλλω το δέμα.Ο Όττο τηλεφώνησε πολύ πρωϊ και κατά τις 11 η ώρα ο Τόμας θα βρίσκεται στον σταθμό για να το παραλάβει.Να μην καθυστερώ λοιπόν,γιατρέ μου.Αουφίντερζεν.
-Αουφίντερζεν φράου Χίλντα τους χαιρετισμούς μου στον Όττο..............................
Ο Ερρίκος ανήσυχος κάνει βόλτες μέσα στο δωμάτιο,σκυφτός με τα χέρια μπλεγμένα πίσω του,γεμάτος αγωνία περιμένει τηλεφώνημα από την Helga,την γυναίκα του.Ο Δημήτρης,η Άννα,ο Τόμας και η Νίνα,κάθονται σκεφτικοί,περιμένουν,με την ίδια αγωνία,το τηλεφώνημα.
-Ντρινννν.
 -Επιτέλους,λέει ο Ερρίκος και σηκώνει το ακουστικό.
-Εμπρός.Σημέτα!τι κάνεις κορίτσι μου.Καλά είμαστε.Εσείς πώς είστε?Είσαι ευχαριστημένη από την σχολή κορίτσι μου?Μπράβο, με κάνεις πολύ χαρούμενο.Ο θείος η θεία τι κάνουν?τα παιδιά?
-Καλά,μπαμπά μου,όλοι είναι καλά.Η μητέρα σου δεν είναι εδώ,Σημέτα μου,αρρώστησε η γιαγιά και αναγκαστικά βρίσκεται από εχθές κοντά της.Ήθελες να την ρωτήσεις κάτι σχετικό με την δουλειά της?
-Μπαμπά,η γιαγιά τι κάνει.-Δεν ξέρω,κορίτσι μου,περιμένουμε να τηλεφωνήσει η μαμά σου να μάθουμε για την υγεία της γιαγιάς σου.Η Helga ανεχώρησε το πρωϊ για το χωριό και δεν μας έχει ενημερώσει,δεν μας έχει πάρει τηλέφωνο μέχρι στιγμής.
-Πόσες ημέρες θα μείνει η μαμά στο χωριό?
-Πιθανόν μερικές ημέρες.Δεν μας πήρε αμέσως τηλέφωνο σημαίνει,ότι δεν είναι τίποτε σοβαρό.Ναι! είμαστε όλοι εδώ.ο Δημήτρης,η Άννα,ο Τόμας,η Νίνα,όλοι περιμένουμε με αγωνία νέα από την γιαγιά.Εχεις τους χαιρετισμούς όλων.Γειά σου κορίτσι μου,αν μπορέσεις κάλεσε αργότερα ή αύριο,φιλάκια,σε χαιρετώ.Να προσέχεις κορίτσι μου.
-Γειά,μπαμπά μου.
-Χαιρετισμούς στον Bill και φιλιά.Γειά.
Η Σημέτα,το κοριτσάκι μου,λέει κοιτάζοντας τους φίλους του με πολλή χαρά,και συγκινημένος σκουπίζει ένα δάκρυ από τα μάτια του.
-.Ντρινννν,πετάχτηκαν όλοι επάνω.
Η κυρία Helga,είπε η Νίνα.Σηκώνει το ακουστικό ο Ερρίκος
-Εμπρός! Ω! Λουντ!τι κάνεις.Τι κάνει η Μαρία,τι κάνουν τα παιδιά. Ω!έχετε συγκέντρωση στο σπίτι το βράδυ με μεζέδες και μπύρες?Φίλε μου θέλω πολύ να συναντηθούμε,έχουμε τόσο καιρό,είμαι μόνος όμως.Η Ηelga έτρεξε στην μαμά της να μείνει μερικές ημέρες να την βοηθήσει γιατί αρρώστησε.
-Ω!Η φράου Χίλντα αρρώστησε?Λυπάμαι πολύ,ακούστηκε από την άλλη άκρη του σύρματος,περαστικά Ερρίκο,στην φράου Χίλντα,περαστικά της.
.-Σ'ευχαριστώ,φίλε μου,μια άλλη φορά θα συναντηθούμε.Χαιρετίσματα στην Μαρία και φιλιά στα παιδιά.Γειά!
-Γειά!
-Ο Λούντ,ο καλός μου φίλος από το Πανεπιστήμιο.Πολύ καλός άνθρωπος!Νεαρός,εγώ,και άπειρος τότε,με βοήθησε πολύ τις πρώτες ημέρες στο Πανεπιστήμιο.Τον αγαπώ πολύ.Χάρηκα που τον άκουσα.
-Εσύ,Ερρίκο,συνάντησες μεγαλύτερες δυσκολίες μετά τον ερχομό σου εδώ για σπουδές.Έτσι δεν είναι? ρώτησε ο Δημήτρης
Ναι,Δημήτρη,έτσι είναι,είπε ο Ερρίκος.Μερικούς μήνες μετά την γνωριμία μου με την Helga,βρέθηκα στο Μόναχο......
.-Μα τι σκέφτεσαι,Δημήτρη,τόσην ώρα.
-Γιατί το λέτε αυτό,Ερρίκο.
.-Δημήτρη,σε βλέπω τόσην ώρα,κάθεσαι με τις γροθιές σου να πιέζουν τα δυο σου μάγουλα και στο μέτωπο σου,ένα αυλάκι έχει χαράξει η σκέψη.Τι τόσο σοβαρό σε απασχολεί.
-Ναι!αλήθεια!έχω αγωνία για την γιαγιά.
-Μα εσύ,Δημήτρη,δεν την γνωρίζεις,πώς λοιπόν αγωνιάς
-Δεν γνωρίζω την γιαγιά,Ερρίκο,αλλά έχω ακούσει από το στόμα όλων σας τόσα καλά λόγια γι αυτήν,που φαντάζει σαν να την γνωρίζω από χρόνια.Έπειτα είναι αλήθεια,ότι από μέρες με απασχολεί και κάτι άλλο,αλλά ντρεπόμουν να ρωτήσω.
-Πες μου, σε παρακαλώ,τι είναι αυτό που σε απασχολεί.
-Πολλές φορές,Ερρίκο,στριφογυρίζει στο μυαλό μου ο τρόπος που πέθανε ο παππούς στο κτήμα.Να πέσει πάνω του η αγελάδα?Είναι αστείο από την μια,αλλά από την άλλη είναι τόσο τραγικά παράξενο.
-Δημήτρη μου,ακριβώς το ίδιο και μένα με απασχόλησε το τραγικό αυτό γεγονός.Φρόντισα να ρωτήσω τον κτηνίατρο της περιοχής,ο οποίος επιλήφθηκε της υποθέσεως,μετά τον θάνατο της αγελάδας.Γιατί δεν με ρωτούσες αμέσως να μην απασχολείς το μυαλό σου με πράγματα που δεν άπτονται του ενδιαφέροντο σου.
-Ερρίκο,κεντρίζω το ενδιαφέρον της Άννας,το γεγονός άπτεται της επιστήμης της .Μα γιατί δεν ρωτήσατε τον γιατρό.Δεν απασχολήσατε γιατρό μετά το συμβάν του θανάτου του παππού?
-Ναι!βεβαίως,Δημήτρη,ο παππούς μεταφέρθηκε αμέσως στο Περιφερειακό Νοσοκομείο,όπου διαγνώστηκε,δυστυχώς,ο θάνατος του,εγώ δεν ήμουν στο κτήμα αυτές τις ημέρες.Φρόντισα όμως να ρωτήσω τον Κτηνίατρο,που επισκέφτηκε το κτήμα τις ημέρες των Χριστουγεννιάτικων διακοπών,όταν κι εγώ βρισκόμουν εκεί.Αν με ρωτούσες αμέσως θα σου εξηγούσα.
Την στιγμή,Ερρίκο,που μιλούσατε για το συμβάν,όταν εξιστορούσατε το γεγονός δεν έδωσα σημασία ή πήρα ρεαλιστικά το πράγμα.Ήταν και ο τρόπος που μας το έλεγες,Ερρίκο,Είπες η αγελάδα ήταν γέρικη,όπως ο παππούς.Ε!είπα κι εγώ,πέθαναν δυο γέρικα όντα.Η φυσική φθορά που επιφέρει το πέρασμα των χρόνων.-
Ναι!Δημήτρη,δεν ήθελα να ασχοληθώ με λεπτομέρειες εκείνη την ώρα.Λοιπόννν!Δημήτρηηη!
-Ε!κι εγώ,Ερρίκο,το προσπέρασα,έφυγε από την σκέψη μου και δεν απασχολήθηκα καν με αυτό.Τώρα με την αρρώστια της γιαγιάς θυμήθηκα τον θάνατο του παππού και σκέφτηκα πόσο παράξενο ήταν να πεθάνει ξαφνικά η αγελάδα και να συντρίψει με το βάρος της τον παππού.
-Η αγελάδα καταπλάκωσε τον παππού?είπε η Άννα.
-Ναι!Αννούλα,τι λέμε τόσην ώρα.-
Ω!συγγνώμη δεν κατάλαβα για ποιό πράγμα μιλούσατε.
-Πέστε  μου,Ερρίκο,τι συνέβη,είμαι περίεργος,θέλω να μάθω.
Το Ποίημα του Σαββατόβραδου. Μωρίας φαινόμενον.Αδέκαστος ο "κατήγορος" απο την υψηλή του θέση ιστάμενος δυνατά φωνάζει."Στήθηκες μπροστά μου και μου έκοψες την θέα, θα σε αποκεφαλίσω".Άνθρωποι μιας άλλης εποχής.Σημάδια του Μεσαίωνα,Φεουδάρχες με υποστατικά.Πώς να σηκώσει ο δούλος το κεφάλι κι αν το σηκώσει και αν το ανάστημα υψώσει θα τον καρατομήσουν.Τώρα δεν κόβουν το κεφάλι,την δική τους γλώσσα κόβουν.Για γέλια και για κλάματα,τούτο το φαινόμενο της μωρίας είναι.

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Aγαπημένες μου μαθήτριες Αγαπημένοι μου μαθητές και όσοι αρχάριοι προσέρχεστε και προσεύχεστε να διεξάγονται τα μαθήματα της Λατινικής Γραμματικής με καλή συνεργασία διδασκομένων και διδασκόντων.Στην δική μας περίπτωση η συνεργασία εξασφαλίζεται με την καλή κατανόηση από μέρους των μαθητών και με την συνεχή μελέτη του αντικειμένου,της Λατινικής Γραμματικής,που μας απασχολεί τον παρόντα χρόνο. Σήμερα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 συνεχίζουμε το μάθημα μας με την Μέση ή Παθητική Φωνή του ρήματος της γ' συζυγίας lego= διαβάζω μια από τις σημασίες του.Αρχικοί χρόνοι:legor-lectus sum-legi. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΣ:Ενικός legor-legeris-legitur Πληθυντικός legimur-legimini-leguntur ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ:Ενικός legebar-legebaris-legebatur Πληθυντικός legebamur-legebamini-legebantur ΜΕΛΛΩΝ:Eνικός legar-legeris ή legere-legetur Πληθυντικός legemur-legemini-legentur ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:Ενικός lectus-a-um sum,lectus-a-um es,lectus-a-um est Πληθυντικός lecti-ae-a sumus,lecti-ae-a estis,lecti-ae-a sunt ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ:Ενικός lectus-a-um eram,lectus-a-um eras,lectus-a-um erat Πληθυντικός lecti-ai-a eramus,lecti-ae-a eratis,lecti-ae-a erant ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός lectus-a-um ero,lectus-a-um eris,lectus-a-um erit Πληθυντικός lecti-ae-a erimus,lecti-ae-a eritis,lecti-ae-a erunt ΕΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ EΝΕΣΤΩΣ:Ενικός legar-legaris-legatur Πληθυντικός legamur- legamini-legantur ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ:Ενικός legerer-legereris-legeretur Πληθυντικός legeremur-legeremini-legerentur ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός lectus-a-um sim,lectus-a-um sis,lectus-a-um sit Πληθυντικός lecti-ae-a simus,lecti-ai-a sitis,lecti-ae-a sint ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:Ενικός lectus-a-um essem,lectus-a-um esses,lectus-a-um esset Πληθυντικός lecti-ae-a essemus,lecti-ae-a essetis,lecti-ae-a essent ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝΤΑ Η ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ. ΕΓΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΣ: Eνικός β'πρόσωπο legere Πληθυντικός β'πρόσωπο legimini ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός β' πρόσωπο legitor γ' πρόσωπο legitor Πληθυντικός γ'πρόσωπο leguntor ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΣ: legi ΜΕΛΛΩΝ:lectum iri ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:lectum-am-um esse,lectos-as-a esse ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ: lectum-am-um fore,lectos-as-a fore ΜΕΤΟΧΗ:lectus-a-u ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ:legendus-legenda-legendum Αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες ολοκληρώσαμε την κλίση του ρήματος lego της γ'συζυγίας στην Μέση ή Παθητική Φωνή legor.Σας εύχομαι Καλό Σαββατοκύριακο με την μελέτη των Λατινικών να προηγείται των άλλων ενασχολήσεων σας.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Mε ενάργεια, περισσότερη από τις προηγούμενες ημέρες,αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες Αγαπημένες μου Κυρίες και Αγαπημένοι μου Κύριοι,συνεχίζουμε την εκμάθηση της Λατινικής Γραμματικής. Βρισκόμαστε στην γ'συζυγία των ρημάτων στην Ενεργητική τους φωνή.Πάμε λοιπόν να κλίνουμε το ρήμα της γ'συζυγίας το ρήμα lego=διαβάζω.Οι Αρχικοί Χρόνοι είναι:lego-legi-lectum-legere Γ' ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ (Ιndicativus) ΕΝΕΣΤΩΣ:Ενικός lego-legis-legit Πληθυντικός legimus-legitis-legunt ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: Eνικός legebam (διάβαζα)-legebas-legebat Πληθυντικός legebamus-legebatis-legebant ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός legam(θα διαβάσω)-leges-leget Πληθυντικός legemus-legetis-legent ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:Ενικός legi(έχω διαβάσει ή διάβασα)-legisti-legit Πληθυντικός legimus-legistis-legerunt ή legere ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ:Ενικός legeram(είχα διαβάσει)-legeras-legerat Πληθυντικός legeramus-legeratis-legerant ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός legero(θα έχω διαβάσει)legeris-legerit Πληθυντικός legerimus-legeritis-legerint ΕΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ (coniunctivus) ΕΝΕΣΤΩΣ:Ενικός legam(να διαβάζω)-legas-legat Πληθυντικός legamus-legatis-legant ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ:Ενικός legerem(να διάβαζα)-legeres-legeret Πληθυντικός legeremus-legeretis-legerent ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός lecturus-a-um sim lecturus-a-um sis lecturus-a-um sit Πληθυντικός lecturi-ae-a simus lecturi ae-a sitis lecturi-ae-a sint ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:Ενικός legerim( αν διαβάσω ή να διαβάσω)-legeris-legerit Πληθυντικός legerimus-legeritis-legerint ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ:Ενικός legissem (αν είχα διαβάσει ή να είχα διαβάσει)-legisses-legisset Πληθυντικός legissemus-legissetis-legissent Η Υποτακτική δεν έχει Συντελεσμένο Μέλλοντα ΕΓΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ( Imperativus) ΕΝΕΣΤΩΣ:Ενικός lege( διάβαζε) Πληθυντικός legite( διαβάζετε) ΜΕΛΛΩΝ: Ενικός β'πρόσωπο legito( διάβασε) γ'πρόσωπο legito Πληθυντικός β'πρόσωπο legitote γ'πρόσωπο legunto. Aυτή είναι η κλίση των ρημάτων στην ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ της γ'συζυγίας. Στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε με την Παθητική Φωνή της γ΄συζυγίας. Να τα μελετήσετε και να τα αποστηθήσετε.Δεν μας πειράζει αν δεν τα καταλαβαίνετε οι αρχάριοι.Να τα μάθετε παπαγαλιστί και να τα επαναλαμβάνετε συνεχώς μέχρι να έρθει η στιγμή που θα τα έχετε κατανοήσει πλήρως.

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013


Πολλοί επιδέξιοι κυκλοφορούν ανάμεσα μας και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.Θεωρώ απατεώνες και κλέφτες όλους αυτούς που με διάφορους τρόπους και με πολύ φορτικότητα επιμένουν να ενοχλούν είτε με την παρουσία τους είτε τηλεφωνικά.Είναι κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν σχηματίσει μια εταιρεία λευκών ειδών και με φορτικό τρόπο ενοχλούν μέχρι να σε καταφέρουν να παραγγείλεις παπλώματα,σεντόνια και άλλα είδη οικιακού εξοπλισμού τα αποστέλλουν με κούριερ και ποτέ δεν φέρνουν αυτά που έχεις παραγγείλλει στέλνουν αυτά που νομίζουν οι ίδιες ότι είναι καλά για σένα κρίνοντας με το δικό τους γούστο.Έχουν και μια βαρύγδουπη φίρμα Γαλλική πάνω ραμμένη και σε υποχρεώνουν να κοιμάσαι πάνω της. Το σπουδαίο είναι ότι νομίζουν πως είσαι από κανένα χωριό πάνω στο βουνό και δεν ξέρεις τι σου γίνεται από υφάσματα και ρουχισμό.Άλλες φορές παίζουν το παιχνίδι της πειθούς.Ποιός θα πείσει τον άλλον έτσι έχει εξελιχθεί αυτή η συνεργασία πωλητή-πελάτη.Ναι η πωλήτρια.Όχι η πελάτισσα και το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι η πωλήτρια να καταφέρει να γίνει το δικό της και να σου αποσπάσει τα χρήματα και να σου φέρει είδη όχι του "κουτιού",είδη μεταχειρισμένα ή πολυκαιρισμένα σε ντουλάπες ή σε αποθήκες και πολλές φορές λεκιασμένα και με μυρωδιές ασυνήθιστες.Έρχεται και ο πλανόδιος ιχθυοπώλης να σε πείσει να πάρεις την πραμάτεια του κάτι ψαράκια θολά και ξεπλυμένα που κάνουν μόνο για τις γάτες μα και αυτές είναι τώρα καλομαθημένες και τρώνε τροφές περιποιημένες και κονσερβοποιημένες.Τι να του πεις που τον περασμένο καιρό έφερνε κάτι φρέσκες ψαρούκλες που πληρώναμε σε διπλάσια τιμή από το κανονικό γιατί τις έφερνε σχεδόν στην πόρτα μας.Όλα αυτά θυμίζουν Ελληνικές ταινίες του 1950 με την υπηρετριούλα και τον γαλατά,τον μανάβη,τον κρεοπώλη, τον ψαρά,που παρελάμβανε τα τρόφημα και τα εύρισκαν στην πορεία.Παρακαλώ για καθήστε καλά.Έρχεται και μια κυρία να καθαρίσει μια φορά τον μήνα και την επόμενη ημέρα όλο και κάποιο αντικείμενο χάνω.Αυτήν την φορά έχασα μια φούστα.Να μου το ζητάς κυρία Θεοπίστη μου αυτό που έβαλες στο μάτι και όχι να το αρπάζεις με το έτσι θέλω αρκετά είναι τα χρήματα που παίρνεις με τα πασαλείματα που κάνεις.Για καθήστε καλά.Τι νομίζετε πως έχω; Δένδρο στην αυλή,που βγάζει λεφτά; Ήρεμα!!!Πώς κάνετε έτσι; Όλοι θα πάρετε με την σειρά!!!.
Aγαπημένες μου μαθήτριες Αγαπημένοι μου μαθητές Αγαπητές μου Κυρίες και Αγαπητοί μου Κύριοι και όλοι όσοι αρχάριοι προσέρχεστε στα μαθήματα της Λατινικής Γραμματικής.Συνεχίζουμε σήμερα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 το μάθημα της Λατινικής Γραματικής που δεν έγινε χθες Δευτέρα λόγω ανωτέρας βίας.Συνεχίζουμε με την Παθητική φωνή των ρημάτων της β'συζυγίας.Οι Αρχικοί Χρόνοι των ρημάτων της β'συζυγίας στην Παθητική φωνή.Χρησιμοποιούμε τους αρχικούς χρόνους του ρήματος deleo,που παίρνουμε ως πρότυπο ρήμα.Αρχικοί Χρόνοι Παθητικής Φωνής:deleor-deletus sum-deleri.Προτιμώ,όπως είπα και σε προηγούμενο μάθημα,την χρήση του ρήματος video ως μοντέλο για την κλίση των ρημάτων της δεύτερης συζυγίας.Προτιμώ το ρήμα video=βλέπω γιατί ταιριάζει η ερμηνεία του με το ρήμα της δ'συζυγίας που παραδοσιακά χρησιμοποιούν όλοι οι συγγραφείς της Λατινικής Γραμματικής,το ρήμα audio= ακούω.Και τα δυο ρήματα είναι αισθήσεως σημαντικά:Αυτές οι δυο λέξεις "αισθήσεως σημαντικά" είναι λέξεις που αναφέρονται πολύ συχνά στην διδασκαλία του Συντακτικού της Λατινικής Γλώσσας.Το ρήμα της δ'συζυγίας audio=ακούω και το ρήμα της β'συζυγίας video=βλέπω αφορούν δυο από τις αισθήσεις τις λειτουργικές γιαυτό και θεωρώ ότι ταιριάζουν μέσα από την αντίθεση τους,ως αίσθηση.Οι δυο παλαιοί γλωσσολόγοι και καθηγητές,ο ένας καλύτερος από τον άλλον,οι οποίοι συνέβαλαν σε βαθμό μέγιστο, με την συγγραφή της Γραμματικής και του Συντακτικού, στην διδασκαλία και εκμάθηση γενεών Ελληνοπαίδων μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης είναι κατα σειράν χρονολογικήν ο Δημήτριος Σεμιτέλος,γεννήθηκε το έτος 1830.Σπούδασε στην Αθήνα και στην Γερμανία.Διετέλεσε Καθηγητής Μέσης Εκπαιδεύσεως,Τμηματάρχης Υπουργείου Παιδείας,Έκτακτος καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο(Αυτή την όνομασία είχε εκείνα τα χρόνια το Πανεπιστήμιο Αθηνών,αργότερα ονομάστηκε Καποδιστριακό και επί των ημερών μας λέμε μόνο Πανεπιστήμιο Αθηνών) αργότερα έγινε Τακτικός Καθηγητής και Σύμβουλος της Αρχαιολογικής εταιρείας.O έτερος από τους δυο παλαιούς συγγραφείς της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γραμματικής και του Συντακτικού ο Αχιλλέας Τζάρτζανος γεννήθηκε το έτος 1873.Αναγορεύτηκε διδάκτορας της Φιλολογίας και κατά χρονολογικήν σειρά χρημάτισε Ελληνοδιδάσκαλος,Σχολάρχης,Καθηγητής Γυμνασίου,στο Διδασκαλείο Λάρισας,στο Βαρβάκειο Διδασκαλείο,στο Μαράσλειο Διδασκαλείο,Γενικός Επιθεωρητής και Εκπαιδευτικός Σύμβουλος,Συγγραφέας διδακτικών,γλωσσικών,ιστορικών και άλλων πολλών βιβλίων. Οι παλαιοί αυτοί συγγραφείς στις Γραμματικές τους της Λατινικής Γλώσσας χρησιμοποιούν το ρήμα deleo σαν πρότυπο ρήμα στην κλίση των ρημάτων της β'συζυγίας.Προφανώς θεώρησαν ότι είναι περισσότερο εύχρηστο,περισσότερο εύκολο, να μάθουν την κλίση της β' συζυγίας τα παιδιά της πρώτης εφηβικής ηλικίας τότε που το μάθημα των Λατινικών εδιδάσκετο στα Ελληνικά σχολεία από τις πρώτες Γυμνασιακές τάξεις.Μελετώντας την Παθητική Φωνή της β'συζυγίας στο ρήμα deleo,διασκεδάζουμε.Είναι σαν παιχνίδι διασκεδαστικό η αλλαγή των Εγκλίσεων και των Χρόνων. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΡΗΜΑΤΩΝ Β'ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ:Deleor-deletus sum-deleri EΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΣ XΡΟΝΟΣ: Ενικός deleor-deleris-deletur Πληθυντικός delemur-delemini-delentur ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:Ενικός delebar-delebaris-delebatur Πληθυντικός delebamur-delebamini-delebantur ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός delebor-deleberis-delebitur Πληθυντικός delebimur-delebimini-delebuntur ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: Ενικός deletus-a-um sum deletus a- um es deletus-a-um est Πληθυντικός deleti aa-a sumus deleti-ae-a estis deleti-ae-a sunt ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: Ενικός deletus-a-um eram deletus-a-um eras deletus-a-um erat deleti-ae-a eramus deleti-ae-a eratis deleti-ae-a erant ΜΕΛΛΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ:Ενικός deletus-a-um ero deletus-a-um eris deletus-a-um erit Πληθυντικός deleti-ae-a erimus deleti-ae-a eritis deleti-ae-a erunt ΕΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΣ: Ενικός delear-delearis-deleatur Πληθυντικός deleamur-deleamini-deleantur ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ:Ενικός delerer-delereris-deleretur Πληθυντικός deleremur-deleremini-delerentur ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός deletus-a-um sim deletus-a-um sis deletus-a-um sit Πληθυντικός deleti-ae-a simus deleti-ae-a sitis deleti-ae-a sint ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: Ενικός deletus-a-um essem deletus-a-um esses deletus-a-um esset Πληθυντικός deleti-ae-a essemus deleti-ae-a essetis deleti-ae-a essent ΕΓΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΣ:Ενικός έχει μόνο β'πρόσωπο delere β'πληθυντικό delemini ΜΕΛΛΩΝ: Ενικός β'πρόσωπο deletor γ'πρόσωπο deletor Πληθυντικός β'πρόσωπο delemini γ'πρόσωπο delentor Εδώ κάνουμε ένα stop αναγκαστικά,αφού μελετούμε τις Εγκλίσεις,οι οποίες στην Λατινική Γλώσσα είναι οι τρεις που μελετήσαμε.Η Οριστική.Η Υποτακτική.Η Προστακτική.Τα άλλα μέρη του ρήματος δεν ανήκουν στους ρηματικούς τύπους.Το Απαρέμφατον.Η Μετοχή.Το Σουπίνον ή Ύπτιον.Το Γερούνδιον και το Γερουνδιακόν ανήκουν στους Ονοματικούς τύπους. ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ Υπόσχομαι ότι στα παρακάτω μαθήματα της Λατινικής Γραμματικής το ρήμα video της β'συζυγίας είναι από τα πρώτα ρήματα που επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπο ρήμα.

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

-Ο γιος σας ο Όττο,αυτήν την εποχή,τι αντικείμενο παλαιό αντικατέστησε με κάποιο άλλο καινούργιο.-Αυτήν την εποχή,γιατρέ μου,ο γιος μου ο Όττο δεν αντικατέστησε κανένα μηχάνημα,παλιό αντικείμενο, με κάποιο άλλο καινούργιο.Όμως δεν σας κρύβω ότι αγόρασε ένα μηχάνημα.-Τι μηχάνημα είναι αυτό φράου Χίλντα και μου το λέτε με τόση προφύλαξη.-Δεν θα με πιστέψετε,γιατρέ μου,-Περί τίνος πρόκειται φράου Χίλντα,πείτε μου μη με κρατάτε σε περιέργεια.-Ο Όττο,γιατρέ μου,αγόρασε ένα καινούργιο μηχάνημα,έναν μετρητή υπερηχητικό.-Τι μηχάνημα υπερηχητικό είναι αυτό φράου Χίλντα? Τι δουλειά έχει ο γιος σας με τους υπερήχους,φράου Χίλντα?Ο γιος σας είναι γεωργός και κτηνοτρόφος.-Ο γιος μου,γιατρέ μου είναι θεραπευτής μεγάλων ζώων.Το μηχάνημα που αγόρασε,ο υπερηχητικός μετρητής.-Σε τι χρησιμεύει στον Όττο ένας υπερηχητικός μετρητής,φράου Χίλντα?- Χρησιμεύει,γιατρέ μου,στους χοίρους.Γέλασε ο γιατρός.-Στους χοίρους?-Γιατί γελάτε,γιατρέ μου,τι αστείο ακούσατε.-Αυτό που μου λέτε τώρα.Το υπερηχητικό μηχάνημα για τους χοίρους σε τι χρησιμεύει.Ο Όττο μου,γιατρέ,με αυτό το μηχάνημα μετράει το λίπος και τους μυώνες των χοίρων.-Ω! είναι απίθανος ο γιος σας,φράου Χίλντα δεν του ξεφεύγει τίποτε και... συγγνώμη που γέλασα κοροϊδευτικά.-Δεν πειράζει,γιατρέ μου,το γέλιο χαρίζει υγεία και...μακροζωϊα,είπε ο γιατρός.-Ναι!γιατρέ μου,είναι αποδειγμένο.-Απίθανος ο γιος σας,φράου Χίλντα.-Ναι!πραγματικά,γιατρέ μου,ο Όττο είναι εκπληκτικός.Του αρέσουν τα καινούργια μηχανήματα που εξυπηρετούν και συγχρόνως ξεκουράζουν τον άνθρωπο.-Βοηθούν τους ανθρώπους στις καλλιέργειες,διευκολύνουν την εργασία τους,φράου Χίλντα.Ο Όττο,γιατρέ μου,αγαπάει πολύ τις γυναίκες και δεν θέλει να κουράζονται με τις αγροτικές δουλειές.Η αγροτική δουλειά,λέει ο Όττο,δεν ταιριάζει στα τρυφερά χεράκια μιας γυναίκας.Ο γιος μου πολύ συχνά παίρνει τα δικά μου χέρια και τα γεμίζει φιλιά.Εμείς,οι παλαιές αγρότισσες δεν είχαμε τόσες ευκολίες,τα χεράκια μας γινόταν αντρίκια,σκληρά,από τις δουλειές στους αγρούς.Είναι πολλά χρόνια που ο γιος μου δεν μου επιτρέπει να ασχολούμαι με αγροτικές δουλειές.Η γυναίκα,λέει ο Όττο,είναι για τα παιδιά και για το σπίτι.Ζήτω οι μηχανές που διευκολύνουν τον αγρότη,φωνάζει το παιδί μου με μεγάλη χαρά.Χαίρεται που δεν αναγκάζει γυναίκες να υποφέρουν μέσα στον ήλιο και το κρύο, να σκάβουν το χωράφι,να θερίζουν τα στάχυα,να περιποιούνται τα ζώα.Όλες οι αγροτικές δουλειές είναι αντρικές δουλειές,λέει ο γιος μου ο Όττο το αγόρι μου.Ο άντρας αγρότης τώρα είναι παρέα με την μηχανή του,την αλωνιστική,την θεριστική,την σκαπτική,τον ηχομετρητή του και όποια άλλη μηχανή επινοήσει ο ανθρώπινος νους για την διευκόλυνση του συνανθρώπου του.Αυτός είναι ο γιος μου ο Όττο,γιατρέ μου.Ένας πεισματάρης ορεινός Βαυαρός όμοιος με τον παππού του,τον πατέρα μου,τον γέρο Όττο,με την μόνη διαφορά,ότι ο γιος μου είναι σπουδασμένος.-Τι σπουδές έχει κάνει ο γιος σας,φράου Χίλντα? Ο γιος μου,γιατρέ μου,σπούδασε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου,στην Γεωργική Εκπαίδευση.-Να σας ζήσει,φράου Χίλντα,και πάντοτε να προοδεύει.Να χαίρεστε και τα εγγονάκια σας,τα χαριτωμένα παιδιά του.Να χαίρεστε και τις οικογένειες του γιούς σας Γιόζεφ και της κόρης σας Helga.Συγχαρητήρια είναι όλα καλά παιδιά έχουν καλή ανατροφή.-Σας ευχαριστώ πολύ,γιατρέ μου,για τα καλά σας λόγια.Ευχαριστώ και τον Θεό είχα ένα πολύ καλό άνθρωπο για σύζυγο με βοήθησε πολύ στην ανατροφή των παιδιών.
Το Κυριακάτικο Μυθιστόρημα.Συνέχεια.-Αυτά τα περιστατικά,που συμβαίνουν στην γιαγιά δεν σας προβληματίζουν?είπε η Άννα στον Ερρίκο-Τι θέλεις να πεις Άννα μου,ρώτησε ο Δημήτρης.-Θέλω να πω,ότι η γιαγιά διακινδυνεύει την ζωή της για να βρίσκεται καντά στην κόρη της.Αφού θέλει τόσο πολύ να βρίσκεται κοντά της γιατί δεν έρχεται να μείνει κοντά σας, εδώ στο Μόναχο.-Αννούλα,αστειεύεσαι?-Όχι,κύριε Ερρίκο,δεν αστειεύομαι,σοβαρά μιλάω.-Αννούλα,αν είναι δυνατόν να αφήσει τον καθαρό αέρα,τα βουνά με τα χιόνια,τις Άλπεις χιονισμένες ,την όμορφιά του τόπου της,την λίμνη και τα ποτάμια,το κτήμα της γεμάτο με μυρωδιές από τα βότανα και τα οπωρικά της,τα αγαπημένα της ζώα,τα δένδρα της και τα λαχανικά της.Αν είναι δυνατόν να μείνει εδώ μαζί μας κλεισμένη μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα-κουτιά,αυτός ο ελεύθερος άνθρωπος,που ζει 80 φυσιολογικότατα χρόνια στο φυσικό του περιβάλλον,να ζει εγκλωβισμένη εδώ σε ένα σπίτι με τις δικές μου δουλειές και τις δουλειές της Helga να τρέχουν και να της προσθέτουν αγωνία και άγχος,δεν θα αντέξει ούτε μια μέρα.Θα πεθάνει, να είσαι σίγουρη.Εκεί έχει τα μικρά της εγγόνια,τα παιδιά του Όττο,τα πέντε ξανθωπά αγοράκια του.Η γιαγιά βλέπει τα παιδιά και ανανεώνεται,χαϊδεύει τα ολόξανθα μαλλάκια τους και αισθάνεται να ξανανιώνει.-Σίγουρα μοιάζουν στον παππού τους,τον άνδρα της,είπε η Άννα.-Βεβαιότατα,ο σωματότυπος τους είναι ο ίδιος ο παππούς,βέβαια τα παιδιά είναι μικρά ακόμη αλλά και η γιαγιά γνωρίζει τον παππού από τα παιδικά της χρόνια,είπε ο Ερρίκος.-Ω! πολύ ρομαντικό γεγονός η γνωριμία της γιαγιάς και του παππού από τα παιδικά τους χρόνια,πολύ συναισθηματική δείχνει η γιαγιά,είπε η Άννα.-Υπερβολικά συναισθηματική,είπε ο Ερρίκος και όσο περνούν τα χρόνια γίνεται περισσότερο.Επιθυμεί την Helga και θέλει την συντροφιά της συχνότερα από κάθε άλλη φορά.-Αρρωσταίνει για να το κατορθώνει, προσπαθεί να αντιπαρέλθει την εξάρτηση της από το κτήμα και από ό,τι άλλο την δεσμεύει,της στερεί την ελευθερία, να βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη της κόρη.Είναι απολύτως φυσιολογικό σε έναν άνθρωπο στην ηλικία της,είπε η Άννα.-Όλα αυτά συμβαίνουν από τότε που έχασε τον σύζυγο της και πεθερό μου.Η Helga είναι ο ίδιος ο πατέρας της,στο πρόσωπο της Helga βλέπει τον αγαπημένο της άνδρα,είπε ο Ερρίκος.-Αυτά συμβαίνουν με τους ηλικιωμένους ανθρώπους.Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ξαναγίνονται παιδιά,μικρά παραπονιάρικα παιδιά.Θέλουν αγάπη,προστασία,στοργή,τρυφερότητα για να ξεπεράσουν την μοναξιά τους,είπε η Άννα.-Η Helga είναι ο μοναδικός,ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να προσφέρει την προστασία,που χρειάζεται η μητέρα της.Είναι πολύ πλούσια σε αισθήματα η γυναίκα μου,αγαπάει την μητέρα της υπερβολικά,το ίδιο και η γιαγιά την Helga.Η γιαγιά οταν βλέπει την Helga αμέσως γίνεται καλά.Είμαι βέβαιος πως και τώρα το ίδιο θα συμβεί........................................................ -Η θεία Helga,έφτασε η θεία Helga.Γιαγιάα,μαμάα,μπαμπάα ήλθε η θεία.Τρέχει ο Όττο αγκαλιάζει την αδελφή του,παίρνει τις αποσκευές της και με δάκρυα στα μάτια λέει,Helga η μαμά δεν είναι καλά.-Μην ανησυχείς Όττο,η μαμά είναι άνθρωπος δυνατός και θα αντέξει και αυτήν την δοκιμασία της υγείας της.Καλέσατε τον γιατρό,όπως σας είπα στο τηλέφωνο? -Ναι!Helga o γιατρός βρίσκεται ήδη στο δωμάτιο της.Την ακροάστηκε και μέτρησε την πίεση της.Έδωσε στην μαμά ένα χάπι για να κατεβεί η πίεση και ένα άλλο ηρεμιστικό χάπι για να κοιμηθεί και να ηρεμήσει λίγο,γνωρίζεις Helga μου πόσο δραστήριο άτομο είναι η μαμά...............-Καλημέρα γιατρέ μου,πώς είστε?Πώς είναι η μαμά.-Καλημέρα κυρία Αριστείδους.Πώς είστε?Η μητέρα σας χρειάζεται ξεκούραση.Συστήνω να παραμείνει κλινήρης 5-6 ημέρες,αν μπορέσει,το λέω με δισταγμό γιατί γνωρίζω πόσο αεικίνητη είναι,αν δεν κατορθώσει να παραμείνει στο κρεβάτι τόσες ημέρες,το ελάχιστον 2 με 3 ημέρες χρειάζεται να είναι ξαπλωμένη και να ξεκουράζεται,οπωσδήποτε.Ελάτε να περάσουμε σε ένα άλλο δωμάτιο να μιλήσουμε με την ησυχία μας και να αφήσουμε την μητέρα σας να ηρεμήσει.-Καλό είναι το χρώμα της,είπε η Helga.-Δεν είναι τίποτε σοβαρό,είπε ο γιατρός,μην ανησυχείτε.Μια απλή υπερτασική κρίση είναι.Κρυολόγησε.Ανέβασε λίγο πυρετό με συνέπεια να ανεβεί και η πίεση της.Τώρα με τα κατάλληλα φάρμακα θα γίνει γρήγορα καλά.Η υγεία είναι πολύτιμο πράγμα.Η φράου Χίλντα,είναι μια δραστήρια γυναίκα,δεν ησυχάζει ούτε και σε αυτήν την μεγάλη ηλικία.Θέλει να ασχολείται με κάτι πάντοτε.Έχει το κτήμα της,έχει τα ζώα της,έχει τα παιδιά της,έχει τα μικρά,χαριτωμένα εγγόνια της.Η φράου Χίλντα φροντίζει για όλους.Προ ημερών συναντηθήκαμε στην πόλη,πήγαινε στον σταθμό με ένα μεγάλο πακέτο,χάρηκα που την είδα τόσο δραστήρια.-Χαίρετε,γιατρέ,μου είπε,τι κάνετε? -Είμαι λίγο κρυωμένος και δεν έχω καθόλου όρεξη.Εσείς,πώς είστε?-Αυτά τα έχει ο καιρός,μου είπε,Φθινόπωρο είναι,δεν είναι τίποτε σοβαρό,θα περάσει.Εγώ,μια χαρά είμαι για την ώρα.Πηγαίνω στον σταθμό να στείλω στην κόρη μου Helga,στο Mόναχο, αυτό το πακέτο με διάφορα πεσκέσια από το κτήμα και την κουζίνα.Ω! πολύ χαίρομαι,είπα,Τι κάνουν η κυρία Helga,o κύριος Ερρίκος,η εγγονή σας?Πολύ καλά είναι,μου απάντησε.Η Σημέτα έφυγε για σπουδές στας ΗΠΑ κοντά στην οικογένεια του γιού μου Γιόζεφ και η Helga μου τώρα είναι μόνη με τον άνδρα της τον Ερρίκο.Στενοχωριέμαι,που το κοριτσάκι μου είναι μόνο του τώρα,αλλά με καθησύχασε ο γιος μου ο Όττο λέγοντας μου,ότι έχουν έλθει από την Ελλάδα δυο νέα παιδιά για σπουδές.Η Άννα και ο Δημήτρης.Έμαθα ότι ο Δημήτρης κατάγεται από το χωριό του γαμβρού μου,του Ερρίκου.Δεν φαντάζεστε,γιατρέ μου,πόσο με γέμισε χαρά αυτή η πληροφορία.Γνώρισα το χωριό του Ερρίκου από τους γάμους του με την κόρη μου Helga.Περάσαμε περίφημα εκείνες τις ημέρες στην Ελλάδα.Ναι!τα παιδιά έκαναν, εδώ στο Μόναχο,πολιτικό γάμο και κάποιο καλοκαίρι πήγαμε στην Ελλάδα,στο χωριό του Ερρίκου,όπου παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο.-Θυμήθηκε τα παλιά η φράου Χίλντα και ήταν πολύ χαρούμενη.Μόνη σας ήρθατε την ρώτησα.Ο Όττο πού βρίσκεται,γιατί δεν ήλθε μαζί σας?-Γιατρέ μου με τον Όττο ήλθαμε μαζί.Ο Όττο πηγαίνει στην Τράπεζα για να εξοφλήσει ένα γραμμάτιο,Έχει πάρει κάποιο δάνειο.- Επεκτείνει τις εργασίες του ο Όττο?-Ναι!το παιδί μου,εργάζεται συνέχεια δεν σταματάει ούτε ένα λεπτό.Αρέσει στον Όττο η πρόοδος.Κάθε νεωτερισμός στην κτηνοτροφία ή στην γεωργία αποτελεί γιαυτόν ένα σπουδαίο γεγονός,σαν μικρό παιδί που ανακάλυψε ένα καινούριο παιχνίδι κάνει ο γιός μου ο Όττο.-Τώρα με τι ασχολείται ο Όττο?Τι καινούργιο έχει αγοράσει? Γνωρίζω πως είναι ο πρώτος στην περιοχή που έφερε τις μηχανές για τον θερισμό.Γνωρίζω επίσης,ότι έχει φέρει από τας ΗΠΑ την ανεμομηχανή,η οποία προστατεύει τους οπωροκήπους από τον παγετό.

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Αγαπημένες μου μαθήτριες Αγαπημένοι μου μαθητές Αγαπητες μου Κυρίες Αγαπητοί μου Κύριοι.Σήμερα Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 συνεχίζουμε το μάθημα της Λατινικής Γραμματικής.Καταλαβαίνω πως έχετε την περιέργεια,δεν είναι κακό να είσαι περίεργος,αντιθέτως βοηθά πολύ στην μάθηση,έχετε την περιέργεια να μάθετε για τα Ουσιαστικά στην Λατινική Γλώσσα.Αναφέραμε στο προηγούμενο μάθημα της Τετάρτης 13 Φεβρουαρίου 2013 ότι το Γερούνδιο με ενεργητική σημασία είναι δευτερόκλητο ουσιαστικό γένους ουδετέρου και οι καταλήξεις του είναι -ndi-ndo-ndum-ndo.Oι καταλήξεις αυτές αντιστοιχούν στις πτώσεις των ουσιαστικών την Γενική Πτώση,την Δοτική Πτώση,την Αιτιατική Πτώση, την Αφαιρετική Πτώση και ισοδυναμεί με το έναρθρο απαρεμφάτο της Αρχαίας Ελληνικής.Όταν λέμε έναρθρο απαρέμφατον εννοούμε το απαρέμφατον που έχει άρθρο.Έναρθρα απαρέμφατα είναι: το αγαπάν,το εράν, χρησιμοποιούμε ρήματα( αγαπώ,ερώ),που έχουν την ίδια σημασία με το Λατινικό ρήμα amo.Για την εκμάθηση των Ουσιαστικών και την μέθοδο κλίσης τους,permanetis=περιμένετε να ολοκληρώσουμε τις συζυγίες των ρημάτων πρώτα και ακολούθως ασχολούμαστε με τα Ουσιαστικά.Οι Αρχικοί Χρόνοι της β'συζυγίας είναι: deleo delevi-deletum-delere(με τονισμό στην παραλήγουσα -le).Χρησιμοποιούμε το ρήμα deleo(τονίζεται στο-de).Είναι ρήμα συμβατικό και από παράδοση όλες οι Γραμματικές της Λατινικής Γλώσσας αυτό το ρήμα χρησιμοποιούν ως μοντέλο της β'συζυγίας των Λατινικών ρημάτων.Nα μην απομακρυνόμαστε λοιπόν από τα παραδοσιακά πρότυπα. Εγώ προτιμώ το ρήμα video,αλλά δεν μου πέφτει λόγος. Β'ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΣ Ενικός:deleo- deles -delet Πληθυντικός:delemus-deletis-delent ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ Ενικός:delebam-delebas-delebat Πληθυντικός:delebamus-delebatis-delebant ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΩΝ Ενικός:delebo-delebis-delebit Πληθυντικός:delebimus-delebitis-delebunt ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ Eνικός:delevi-delevisti-delevit Πληθυντικός:delevimus-delevistis-deleverunt ή delevere ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ YΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ενικός:deleveram-deleveras-deleverat Πληθυντικός:deleveramus-deleveratis-deleverant ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ Ενικός:delevero-deleveris-deleverit Πληθυντικός:deleverimus-deleveritis-deleverint ENΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΣ Ενικός αριθμός:deleam-deleas-deleat Πληθυντικός deleamus-deleatis-deleant ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ Ενικός αριθμός:delerem-deleres-deleret Πληθυντικός αριθμός:deleremus-deleretis-delerent ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΛΩΝ Ενικός αριθμός:deleturus-a-um sim-sis-sit Πληθυντικός αριθμός:deleturi-ae-a simus-sitis-sint ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ Ενικός αριθμός:delerim-deleris-delerit Πληθυντικός αριθμός:delerimus-deleritis-delerint ΤΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ενικός αριθμός:delerissem-delerisses-delerisset Πληθυντικός αριθμός:delerissemus-delerissetis-delerissent EΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΣ Ενικός:dele Πληθυντικός:delete ΜΕΛΛΩΝ Ενικός:deleto deleto Πληθυντικός:deletote delento ENEΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΝ ΕΝΕΣΤΩΣ:delere ΜΕΛΛΩΝ Ενικός αριθμός:deleturus-a-um esse Πληθυντικός αριθμός:deleturos-as-a esse ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:delevisse Το ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΝ είναι:Γενικής Πτώσεως: delendi-Δοτικής Πτώσεως:delendo-Aιτιατικής Πτώσεως:delendum-Aφαιρετικής Πτώσεως:delendo Το ΣΟΥΠΙΝΟΝ ή ΥΠΤΙΟΝ είναι:Eνικός αριθμός:deletum Πληθυντικός αριθμός:deletu ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΣ:delens-ntis ΜΕΛΛΩΝ:deleturus-deletura-deleturum

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Aγαπημένοι μου μαθητές.Αγαπημένες μου μαθήτριες.Αγαπητές Κυρίες και αγαπητοί Κύριοι εσείς που αγαπάτε τις ξένες γλώσσες στην Αρχαία,στην παλαιά τους μορφή.Πριν Συνεχίσουμε το μάθημα της Λατινικής Γραμματικής να ασχοληθούμε με την Λατινική Γραμματεία,με την Λατινική Λογοτεχνία και να συνεχίσουμε για τον ονομαστό Λατίνο συγγραφέα Κικέρωνα,ο οποίος έζησε τον πρώτον αιώνα προ Χριστού.Ο Κικέρων είχε ως πρότυπο στις φιλοσοφικές του αναζητήσεις τον Αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Τον Πλάτωνα.Το Χρέος του Κικέρωνα προς τον Πλάτωνα υπάρχει πάντα.Ο ίδιος ο Κικέρων στο έργο του De Legibus αναγνωρίζει στην αρχή του διαλόγου,όταν εκδηλώνει την επιθυμία να μιμηθεί τους πλατωνικούς Νόμους.Οι Νόμοι του Πλάτωνα ένα από τα γνωστότερα συγγραφικά έργα του Πλάτωνα.Ο διάλογος στο έργο του Κικέρωνα το De Legibus διεξάγεται μεταξύ του φίλου του Κικέρωνα, του Αττικού και του ίδιου του Κικέρωνα." ΑΤΤΙΚΟΣ:-Τι περιμένω τώρα από σένα? Mου φαίνεται πως αφού έγραψες για την ιδανική πολιτεία,φυσικό είναι τώρα ο ίδιος να γράψεις και για τουν νόμους της γιατί βλέπω πως έτσι έκανε και ο φίλος σου ο Πλάτων,που τόσο εσύ τον θαυμάζεις,τον νομίζεις πρώτον από όλους τους φιλοσόφους και τον αγαπάς από όλους πιο πολύ.ΚΙΚΕΡΩΝ:Ναι,μια μέρα του καλοκαιριού,τριγυρνώντας μέσα στους κυπαρισσώνες και στα μονοπάτια του δάσους στην Κνωσσό της Κρήτης,συζητούσε,καθώς γράφει ο ίδιος,για τα πολιτεύματα και τους καλύτερους νόμους με τον Κλεινία και τον Λακεδαιμόνιο Μέγγιλο.Κάποτε κοντοστέκονταν κι άλλοτε πάλι σώπαινε.Θέλεις κι εμείς να συζητήσουμε για το ίδιο θέμα πλατύτερα απ'όσο κάνουμε στα δικαστήρια,καθώς θα περιδιαβάζουμε ή θα καθόμαστε κάτω από τις πανύψηλες τούτες λεύκες,στην πράσινη και βαθύσκια όχθη?". Πιο κάτω,στο ίδιο έργο,ξαναβρίσκουμε την ομολογία του συγγραφέα,ότι ζητεί να μιμηθεί τον Πλάτωνα. Συνεχίζουμε το μάθημα της Λατινικής Γραμματικής.Για να υπάρχει κάποια συνοχή δεν θα μεταβούμε στην β'συζυγία των ρημάτων.Παραμένουμε στην α'συζυγία να την εξαντλήσουμε με την κλίση του ρήματος amo=αγαπώ, στην Μέση ή Παθητική Φωνή.Οι Αρχικοί Χρόνοι του ρήματος της α'συζυγίας amo στην Παθητική Φωνή είναι: AΡXIKOI XRONOI Α'ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ amor-amatus sum-amari ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΣ:Ενικός amor amaris-e amatur Πληθυντικός amamur amamini amantur ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ:Ενικός amabar amabaris-e amabatur Πληθυντικός amabamur amabamini amabantur ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός amabor amaberis-e amabitur Πληθυντικός amabimur amabimini amabuntur ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:Eνικός amatus-amata-um sum amatus-a-um es amatus-a-um est Πληθυντικος amati-ae-a sumus amati-ae-a estis amati-ae-a sunt. ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ:Ενικός amatus-a-um eram amatus-a-um eras amatus-a-um erat Πληθυντικός amati-ae-a eramus amati-ae-a eratis amati-ae-a erant. ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ή ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ MEΛΛΩΝ:Eνικός amatus-a-um ero amatum-a-um eris amatus-a-um erit Πληθυντικός amati-ae-a erimus amati-ae-a eritis amati-ae-a erunt.Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ή ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ φανερώνει ότι η ενέργεια του ρήματος που δηλώνει έχει ήδη συντελεστεί. ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ:Το Γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο με Παθητική διάθεση.Είναι Παθητικής Φωνής.Οι καταλήξεις του είναι -ndus-nda-ndum.To Γερουνδιακό είναι ό,τι και τα εις -τεος-τεα-τεον ρηματικά επίθετα της Αρχαίας Ελληνικής.Πολλές φορές όμως σημαίνει εκείνο που είναι άξιο ή δυνατό να γίνει π.χ.Carthago deleta est To ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ συναντάμε στην Ενεργητική Φωνή με τις καταλήξεις -ndi-ndo-ndum-ndo.To Γερούνδιο είναι δευτερόκλητο ουσιαστικό γένους ουδετέρου.

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Μικροί μου φίλοι δεν σας ξέχασα.Εδώ είμαι να σας μάθω ένα ποιηματάκι για να δελεάσουμε τον Ήλιο να μας ζεστάνει.Βρισκόμαστε στο μέσον του Χειμώνα και χρειαζόμαστε λίγη ζεστασιά.Μια και το πετρέλαιο είναι πανάκριβο και τα ξύλα το ίδιο,ανάβουμε τις σόμπες και τα τζάκια στο εξοχικό μόνο το Σαββατοκύριακο.Τις άλλες ημέρες περιμένουμε τον Ήλιο να βγει και να μας ζεστάνει.Ο Ήλιος όταν βγαίνει μας ζεσταίνει με φυσιολογικό τρόπο.Σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 διανύουμε τις αλκυονίδες ημέρες ακόμη και η θερμακρασία σήμερα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου.Ο Ήλιος παίζει κρυφτούλι.Κρυμμένος πίσω από ένα σύννεφο, πότε βγαίνει και γελαστός μας ζεσταίνει,πότε κρύβεται και μας παγώνει.Αυτήν την στιγμή σταθεροποιήθηκε.Το σύννεφο όπου ήταν κρυμμένος απομακρύνθηκε και λαμπερός λαμπερός ζεσταίνει τα παιδιά που βγήκαν στο πάρκο να παίξουν. Να πούμε το τραγουδάκι με γλυκιά ωραία φωνή να τον σαγηνεύσουμε να μας ζεσταίνει όλη την ημέρα μέχρι να βασιλέψει το σούρουπο. Έβγα Ήλιε να λιαστώ/και κουλούρια σου βαστώ/με το μέλι με το γάλα/και με τη χρυσή κουτάλα.Το τραγουδάκι αυτό τραγουδάμε κάθε μέρα για να τον προσελκύσουμε.Ο Ήλιος από τις 15 Ιανουαρίου βρίσκεται σε έκλειπτική τροχιά και σιγά σιγά,μέρα με την ημέρα αλλάζει κατεύθυνση μέχρι να τραπεί προς το άλλο ημισφαίριο της Γης.Από το φαινόμενο αυτό προέρχεται η ζέστη αυτές τις ημέρες στο μέσον του Χειμώνα.Ο Φεβρουάριος σε 16 ημέρες δίνει την θέση του στον Μάρτιο,που είναι ο πρώτος μήνας της Άνοιξης,με τις Απόκριες και την καθαρά Δευτέρα,που πετάμε στην εξοχή τον χαρταετό με προσοχή σε μέρη όπου δεν υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια.Καλές Απόκριες μικροί μου φίλοι και Καλή Σαρακοστή.

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Αγαπημένα μου παιδιά και όλοι οι μεγάλοι φιλομαθείς οπαδοί του " Γηράσκω αεί διδασκόμενος" και οι μεγάλοι,που επιθυμούν να επαναφέρουν τα Λατινικά στην μνήμη τους. Συνεχίζουμε τα μαθήματα της Λατινικής Γλώσσας.Με ευχαρίστηση μου σας ανακοινώνω ότι τα μαθήματα συστηματοποιούνται από σήμερα Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013.Συνεχίζουμε με τις Εγκλίσεις.Οι Εγκλίσεις στην Λατινική Γλώσσα είναι τρεις(3).Είναι η Οριστική.Είναι η Υποτακτική.Είναι η Προστακτική.Οι Χρόνοι σε κάθε μία από τις Εγκλίσεις της Λατινικής Γλώσσας είναι οι ίδιοι.Για του λόγου το αληθές,για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά που λέμε,να έρθουμε επί του πρακτέου.Να ξεκινήσουμε την κλίση του Ρήματος amo= αγαπώ.Το Ρήμα amo είναι ρήμα α'συζυγίας με αρκτικούς χρόνους: amo-amavi-amatum-amare. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ:Eνικός amo amas amat Πληθυντικός amamus amatis amant. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ:Eνικός amabam amabas amabat Πληθυντικός amabamus amabatis amabant. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός amabo amabis amabit Πληθυντικός amabimus amabitis amabunt. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:Ενικός amavi amavisti amavit Πληθυντικός amavimus amavistis amaverunt ή amavere. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ:Ενικός amaveram amaveras amaverat Πληθυντικός amaveramus amaveratis amaverant. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ ή ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ:Eνικός amavero amaveris amaverit Πληθυντικός amaverimus amaveritis amaverint. Ο Συντελασμένος ή Τετελεσμένος Μέλλων στην Γραμματική είναι ο ρηματικός χρόνος που φανερώνει ότι το δηλούμενο από το ρήμα, η ενέργεια του ρήματος, έχει ήδη συντελεσθεί . ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ:Eνικός amem ames amet Πληθυντικός amemus ametis ament. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ:Ενικός amarem amares amaret Πληθυντικός amaremus amaretis amarent. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός amaturus-a-um sim-sis-sit Πληθυντικός amaturi-ae-a simus-sitis-sint. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:Ενικός amaverim amaveris amaverit Πληθυντικός amaverimus amaveritis amaverint. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ:Ενικός α'πρόσωπο ama Πληθυντικός α'πρόσωπο amate ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ:Ενικός amato amato Πληθυντικός amatote amanto. Aυτές είναι οι τρεις Εγκλίσεις των Ρημάτων στην Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας.Το Απαρέμφατο.Η Μετοχή.Το Γερούνδιο υπάγονται σε μια άλλη κατηγορία,σε ένα άλλο τύπο τον Ονοματικό. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΝ XΡΟΝΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ:amare. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ:amatum esse. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:amavisse. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΤΟΧΗ XΡΟΝΟΣ ΕΝΕΣΤΩΣ:amans ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΛΩΝ:amaturus. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΣΟΥΠΙΝΟΝ ή ΥΠΤΙΟΝ Είναι ρηματικό ουσιαστικό της 4ης κλίσεως έχει μόνο δυο πτώσεις του Ενικού.Την αιτιατική σε -um και την αφαιρετική σε-u. Ρήματα που φανερώνουν ΚΙΝΗΣΗ και δηλώνουν ΣΚΟΠΟ συνοδεύουν το Σουπίνον ή Ύπτιον στην αιτιατική του σε-um Venerunt auxilium postulatum= Ήρθαν για να ζητήσουν βοήθεια. Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται όλα τα ρήματα της α'συζυγίας στην Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας. Στο επόμενο μάθημα συνεχίζουμε με την κλίση των ρημάτων της β'συζυγίας.

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Το Κυριακάτικο Μυθιστόρημα.Συνέχεια.-και στην οικογένεια του.Αλήθεια,η πανέμορφη κόρη τους τι κάνει? πού βρίσκεται?-Βρίσκεται στην Αμερική κοντά στην οικογένεια του θείου της,αδελφού της μητέρας της.Πήγε εκεί για σπουδές.-Τι σπουδές κάνει?-Σπουδάζει modeling στην σχολή,όπου διδάσκει η θεία της.-Σας ευχαριστώ πολύ.Εις το επανιδείν.-Σας χαιρετώ κύριε Στρωμέγιερ.Σας είμαι πολύ υποχρεωμένος.Έπιασε ο γιατρός τον Δημήτρη φιλικά από τον ώμο.Αγαπώ πολύ τους Έλληνες,είπε.Είναι ωραίος λαός.Με συναρπάζει η ιστορία τους.Αγαπώ πολύ και τους νεότερους Έλληνες.Είναι πολύ όμορφα παιδιά.Και σεις είστε ένα υπέροχο ζευγάρι.Αουφίντερζεν.-Αουφίντερζεν,είπε ο Δημήτρης.-Συγγνώμη,γιατρέ μου,είπε η Άννα.Να σας απασχολήσω ένα λεπτό.-Σας ακούω,δεσποινίς μου.-Γιατρέ μου,μου έκανε εντύπωση η λέξη ¨αθετοσικές κινήσεις",όπως είπατε και δεν γνωρίζω τι θα πει αυτή η λέξη.Έχετε την καλοσύνη να μου εξηγήσετε?Σας ενδιαφέρει τόσο πολύ δεσποινίς μου η έννοια της λέξης "αθετοσικος"?.Ναι,γιατρέ μου,πολύ θα ήθελα να μάθω.-Αγάπη μου,μην κουράζουμε άλλο τον γιατρό.Να σου εξηγήσω εγώ.Η λέξη είναι Ελληνική και προέρχεται από το επίθετο "άθετος" που θα πει "ατοποθέτητος" και κατ επέκτασιν οι κινήσεις που δεν είναι τοποθετημένες,που δεν είναι συντονισμένες, λέγονται "αθετοσικές".Ορίστε!Ο κύριος Δημήτρης το έθεσε πολύ καλά το θέμα,πιστεύω να σας έλυσε την απορία σας καλύτερα.Ω!σ'ευχαριστώ πολύ Δημήτρημου,είπε η Άννα και του έδωσε ένα φιλί.Χαιρέτησε και τον γιατρό.Γειά σας και από μένα του είπε και ανεχώρησαν για το σπίτι.Αουφίντερζεν δεσποινίς μου ανταπάντησε και ο γιατρός και έκλεισε την πόρτα του ιατρείου του. -Δημήτρη μου γιατί δεν μιλάς.-Τι να πω,αγάπη μου,είμαι πολύ συγκινημένος.Μου έδωσε τόσες ελπίδες αυτός ο γιατρός για τον πατέρα μου.Σκέψου θα τον δούμε να στέκεται πάλι όρθιος,το φαντάζεσαι?.............-Καλά τώρα γιατί σκυθρόπιασες,Δημήτρη μου,δεν είσαι ευχαριστημένος?-Σκέφτηκα,Άννα μου,πως θα μπορεί να στέκεται όρθιος αλλά δεν θα μπορεί να πηδάει στο άλογο και να τρέχει περήφανος στα κτήματα μας.-Δημήτρη μου,μην τα θέλεις όλα δικά σου.Να είσαι ευχαριστημένος που θα αποκτήσει την ικανότητα και θα μπορεί να περπατάει λίγο.Σκέψου να μην γινότανε ποτέ καλά.Για σκέψου και τους άλλους,που δεν ζουν τώρα.-Έχεις δίκιο,αγάπη μου,υπερβάλλω,συγχώρεσε με,αλλά περισσότερο και από τον πατέρα νοιάζομαι για την μάνα και τις αδελφές μου.Ο πατέρας έπαθε αυτό που έπαθε.Η μαμά,η Ρηνιώ,η Λενώ,οι αδελφούλες μου τι φταίνε τα κοριτσάκια να υποφέρουν με ένα πατέρα ανάπηρο,με ένα πατέρα ανήμπορο.-Έχεις δίκιο,Δημήτρη μου,μα σκέψου,αν δεν υπήρχε καν,δεν θα ήταν χειρότερα? -Βέβαια,τώρα που είναι ζωντανός ο πατέρας και τον φροντίζουν ναι είναι καλύτερα,οι αδελφές μου χαίρονται να βοηθούν τον πατέρα τους.Χαίρονται να προσφέρουν στην οικογένεια τους.-Ας βιαστούμε τώρα,Δημήτρη μου,γιατί η ώρα πέρασε.Υποσχεθήκαμε στην Νίνα πως θα είμαστε στο σπίτι το μεσημέρι για φαγητό.-Ναι,ξεχαστήκαμε,ας επιταχύναμε το βήμα μας.-Φτάσαμε,Δημήτρη,είμαι ιδρωμένη.-Κι εγώ το ίδιο Άννα.Είναι ζεστή ημέρα σήμερα.Να κάνουμε ένα χλιαρό ντουζάκι,να αλλάξουμε,να φάμε και να ξαπλώσουμε λιγάκι.Αρκετά κουραστήκαμε σήμερα.Να μην κρυώσουμε.-Δημήτρη μου,να χτυπήσω το κουδούνι.-Όχι,Αννούλα,καλύτερα πάρε τα κλειδιά και άνοιξε,μην ανησυχήσουμε μήπως κοιμούνται.Ανοίγουν την πόρτα με το κλειδί τους,μπαίνουν στο σπίτι και κατευθύνονται προς την κουζίνα. Ο Τόμας και η Νίνα καθόντουσαν,κουβέντιαζαν και χαριεντιζόντουσαν.-Καλώς τους ήρθατε? -Φάγατε? ρώτησε η Άννα.Πού είναι ο Ερρίκος,η Helga?-Το τραπέζι δεν το έχω σηκώσει.Να σας σερβίρω,είπε η Νίνα,μόνο που θα φάτε μόνοι σας.-Πού είναι ο Ερρίκος και η Helga? -O κύριος Ερρίκος πηγαίνει την Helga στον σταθμό την χρειάζονται στο κτήμα.Το πρωϊ τηλεφώνησε ο κύριος Όττο και ζήτησε την Helga επειγόντως να βρίσκεται στο χωριό γιατί αρρώστησε η μητέρα τους.-Ω! είναι κάτι σοβαρό?ρώτησε ο Δημήτρης.-Δεν ξέρω κύριε Δημήτρη,ύψωσε τα δακρυσμένα μάτια της προς τον ουρανό.Θεέ μου,βοήθησε να γίνει καλά αυτή η καλή γυναίκα.Ο Δημήτρης την χάϊδεψε στοργικά στην πλάτη και είπε: ησύχασε Νίνα,ησύχασε,όλα θα πάνε καλά,θα δεις.Η Νίνα σκούπισε τα μάτια της.Γέλασε γλυκά,κοιτάζοντας τον. -Τι καλό φαγητό θα φάμε Νίνα,σήμερα,είπε ο Δημήτρης.-Ο Τόμας κι εγώ σας ετοιμάσαμε Χοιρινό με Πατάτες και ντομάτες σαλάτα.-Πολύ ωραία,Νίνα,η μυρωδιά του μου έσπασε την μύτη.Μπορείς να μας σερβίρεις?-Πολύ ευχαρίστως,κύριε Δημήτρη,περάστε στην τραπεζαρία.-Νίνα θέλεις να σε βοηθήσω? ρώτησε με προθυμία η Άννα.-Όχι, Άννα,σ'ευχαριστώ,έχω τον Τόμας.-Πολύ καλά Νίνα,Δημήτρη να περάσουμε στην τραπεζαρία.Απόλαυσαν σιωπηλοί το νόστιμο φαγητό τους έπειτα η Άννα πέρασε στο γραφείο της Σημέτας,κάθισε στο πιάνο και άρχισε να παίζει με τα όμορφα ντελικάτα δάκτυλα της,ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του Δημήτρη, "Το Φθινόπωρο" του Βιβάλντι.Ο Δημήτρης εκστασιασμένος,όπως πάντα,όταν άκουγε την Άννα να παίζει πιάνο,σταμάτησε να τρώει το φρούτο του,άφησε την λευκή πετσέτα του στο τραπέζι και πλησίασε να την καμαρώσει.Δεν άκουσαν την πόρτα που άνοιξε.,ήρθε ο Ερρίκος,που μπαίνοντας στο σπίτι άκουσε την θεσπέσια μουσική και στάθηκε στην πόρτα,ενθουσιασμένος,εκστασιασμένος,να την ακούει.Η Άννα τον αντιλήφθηκε.Τον κοίταξε,του χαμογέλασε και σταμάτησε να παίζει.-Όχι! Άννα,συνέχισε είναι τόσο όμορφο.-Κύριε Ερρίκο έχουμε αγωνία,είπε η Άννα.Η Νίνα μας είπε για την γιαγιά.-Ναι,η Helga,σε λίγο θα είναι κοντά της,ελπίζω να πάνε όλα καλά.-Είναι κάτι σοβαρό κύριε Ερρίκο? -Δεν νομίζω.Πήρε ο Όττο,πρωϊ-πρωϊ τηλέφωνο να μας πει ότι η γιαγιά δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι της και ότι έλεγε ασυναρτησίες.-Είναι παχουλή? ρώτησε η Άννα.-Ναι,Άννα,είναι μια χοντρουλή γιαγιά.-Δεν είναι τίποτε σοβαρό.Θα έφαγε λίγο περισσότερο και της ανέβηκε η πίεση.Εσείς από ό,τι βλέπω,κάνετε μεγάλη κατανάλωση σε χοιρινό,έτσι δεν είναι?-Το ίδιο και στο κτήμα.Καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες χοιρινού,ζαμπόν,λαρδί,μπέϊκον.Όλο τον χρόνο?ρώτησε η Άννα.-Όχι,Άννα,όλο τον χρόνο τους Φθινοπωρινούς και τους Χειμερινούς μήνες,οπωσδήποτε,είπε ο Ερρίκος.-Επόμενο ήταν,σε άτομα μεγάλης ηλικίας η κατανάλωση λιπαρών τροφών,είναι ανάγκη,να είναι περιορισμένη.Τι ηλικία έχει η γιαγιά?-Η γιαγιά είναι τώρα 80 χρόνων αλλά διατηρείται καλά,σε αυτό συμβάλλει ο καθαρός αέρας της εξοχής,ο υγιεινός τρόπος ζωής,πέρα από το φαγητό,που ίσως καταναλώνει λίγο περισσότερο.-Θα γίνει καλά,είπε η Άννα.-Ελπίζουμε κατά το βραδάκιή αύριο να πάρουμε τηλεφώνημα από την Ηelga να μας πει την πορεία της ασθένειας της γιαγιάς.-Δεν μου είπατε,εσείς πώς περάσατε σήμερα το πρωϊνό σας?-Περάσαμε πολύ ωραία.Επισκεφθήκαμε τον Ναό του Αγίου Λουδοβίκου.-Τι εντύπωση σας έκανε.-Μας έκανε άριστη εντύπωση,η αρχιτεκτονική του,ε!Άννα?-Ναι καλή εντύπωση,Δημήτρη μου.Κύριε Ερρίκο,εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχει πάθει και άλλο παρόμοιο επεισοδιο.-Ναι,Άννα,ή γιαγιά έχει πάθει άλλο ένα παρόμοιο επεισόδιο,που ο γιατρός το χαρακτήρισε ως Υπερτασική Κρίση.Η Helga αναγκάστηκε και τότε να ταξιδέψει μέχρι το κτήμα για να φροντίσει την μητέρα της.Με βάζουν σε σκέψεις αυτά τα Υπερτασικά Επεισόδια της γιαγιάς.Νομίζω πως η γιαγιά θέλει να βλέπει την Helga,τρώγοντας,ανεβαίνει η πίεση,αρρωσταίνει και έτσι αναγκάζεται η Helga να βρίσκεται κοντά στην μητέρα της.-Δεν αποκλείεται.Οι γέροντες άνθρωποι είναι τελείως παρανοϊκοί,κάνουν κάτι τέτοιες ενέργειες,απόπειρες θα τις έλεγα,είπε η Άννα,προκειμένου να δουν τα παιδιά τους.Κάποτε όμως αρρωσταίνουν τόσο πολύ που η θεραπεία τους είναι αδύνατον να γίνει πλέον.
Το Ποίημα του Σαββατόβραδου.Αδημονώ να φτάσω τ'ακροκέραμα.Το χέρι μου μονάχα λίγο να τ'αγγίξει.Να ψαύσω θέλω το ανάγλυφο,το χέρι μου το σχήμα να διαγράψει.Και εκείνα εκεί,ακίνητα από χρόνια.Το χέρι το δικό μου περιμένουν.Χρόνια τώρα την σκέψη μόνο ορθώνω.Μα θα υψώσω και τ'ανάστημα και τ'ακροκέραμα,ναι!θα τα φτάσω.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Με μεγάλη χαρά σήμερα συνεχίζουμε το μάθημα της Λατινικής γλώσσας.Ελπίζω στο διάστημα των 7 ημερών,που μεσολάβησε, από την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 μέχρι την σημερινή Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 να οφεληθήκατε μελετώντας το πρώτο μάθημα της Λατινικής Γραμματικής,που δίδαξα όσο το δυνατόν απλά και κατανοητά.Απευθύνομαι,όπως καταλαβαίνετε,στους αρχάριους μαθητές και μαθήτριες,που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν, λόγω μικρής ηλικίας ή και στους μεγάλους δεν κάνουμε διακρίσεις,που επιθυμούν να έχουν μια πρώτη προσέγγιση στην Λατινική Γλώσσα,στην γλώσσα των Αρχαίων Ρωμαίων,των Ιταλών,όπως είναι η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στους Έλληνες.Συνεχίζουμε την διδασκαλία μας με ό,τι αφορά τα Ρήματα στην Λατινική Γλώσσα.Τα Ρήματα της Λατινικής Γλώσσας,όπως και της Αρχαίας Ελληνικής συνοδεύονται από τα Μέρη του Λόγου,που αποδίδουν την σωστή έκφραση του λόγου των Αρχαίων Ρωμαίων,των Λατίνων,των σημερινών Ιταλών.Η Ιταλία είναι το Latium στην Λατινική Γλώσσα=εύφορη χώρα,στην οποίαν είναι γραμμένα όλα τα φιλοσοφικά συγγράμματα των Αρχαίων Ρωμαίων,των Λατίνων Ιστορικών,των Λατίνων Λόγιων,των Λατίνων Ποιητών,των Λατίνων Πολιτικών,των Λατίνων Ρητόρων,των Λατίνων Φιλοσόφων και Λατίνων Συγγραφέων,οι οποίοι θεωρούσαν τον Έλληνα Φιλόσοφο Πλάτωνα ως τον Πρώτο των Πρώτων Φιλοσόφων.Ο Κικέρωνας ο μεγάλος Ρωμαίος Ρήτορας και Συγγραφέας,αποκαλούσε τον Αρχαίο Έλληνα Φιλόσοφο deus Philosoforum,τον "αγκάλιασε" με ευλάβεια, παραδέχτηκε τις σκέψεις του τις φιλοσοφικές, τις έσμιξε με τις δικές του και τις χρησιμοποίησε όταν θέλησε να παραδώσει στους Ρωμαίους τα επωφελή για την επιμόρφωση τους συγγράμματα.Συνέχεια για Το Ρήμα στην Λατινική Γλώσσα.Το Ρήμα στην Λατινική Γλώσσα συνοδεύεται:από την Φωνή,από την Συζυγία,από την Έγκλιση,από τον Χρόνο,από τον Αριθμό και από το Πρόσωπο.Η Φωνή στην Λατινική Γλώσσα είναι η Ενεργητική Φωνή και η Μέση ή Παθητική Φωνή.Η Μέση ή Παθητική Φωνή είναι συγχωνευμένες στην Λατινική Γλώσσα σε αντίθεση με την Αρχαία Ελληνική,όπου δίδονται ξεχωριστά η Μέση Φωνή και ξεχωριστά η Παθητική Φωνή.Οι Συζυγίες του Ρήματος στην Λατινική Γλώσσα,όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα,είναι τέσσερις.Η Α'Συζυγία,όπως είπαμε,περιλαμβάνει ρήματα που το Απαρέμφατο λήγει σe -are,όπως είναι το Απαρέμφατο του Ρήματος amo=αγαπώ,το Aπαρέμφφατο είναι amare και η κατάληξη που έχει,χαρακτηρίζει την Συζυγία στην οποίαν ευρίσκεται.Έτσι η Β'Συζυγία αποτελείται από ρήματα που το Απαρέμφατο του Χρόνου Ενεστώτος Ενικού Αριθμού της Ενεργητικής φωνής,λήγει σε -ere,τονίζεται στην παραλήγουσα,όπως είναι στο ρήμα video-videre(το Aπαρέμφατο)= βλέπω.H Γ' Συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με Απαρέμφατο Ενεστώτος Χρόνου Ενεργητικής Φωνής που λήγει σε-ere,που τονίζεται στην προπαραλήγουσα,όπως στο Ρήμα lego-legere( το Απαρέμφατο)=διαβάζω,τονίζεται στην προπαραλήγουσα.Η ονομασία των συλλαβών κατά σειρά είναι όπως οι συλλαβές στην Ελληνική Γλώσσα.Από τα δεξιά προς τα αριστερά, η πρώτη συλλαβή είναι η λήγουσα,εδώ,στο ρήμα legere είναι το -re.H παραλήγουσα είναι το -ge και η προπαραλήγουσα είναι το -le. Στην Δ'Συζυγία το απαρέμφατο Ενεστώτος της Ενεργητικής Φωνής λήγει σε -ire, όπως στο ρήμα audio-audire=ακούω,τονίζεται στην παραλήγουσα.Πάμε τώρα σε ένα άλλο στοιχείο,που πλαισιώνει το Ρήμα.Είναι οι Εγκλίσεις.Οι Εγκλίσεις στην Λατινική Γλώσσα είναι 3. Είναι η Οριστική,είναι η Υποτακτική είναι η Προστακτική.Το Απαρέμφατο υπάγεται στους Ονοματικούς Τύπους του Ρήματος,όπως και η Μετοχή.Οι Χρόνοι στην Λατινική Γλώσσα είναι 6.Ο Ενεστώς,ο Παρατατικός,ο Μέλλων, ο Παρακείμενος,ο Υπερσυντέλικος και ο Τετελεσμένος Μέλλοντας.Ο Αόριστος Χρόνος στην Λατινική Γλώσσα είναι όμοιος με τον Παρακείμενο.Οι Αριθμοί,όπως και στη Ελληνική Γλώσσα, είναι δυο: ο Ενικός αριθμός και ο Πληθυντικός αριθμός.Τα Πρόσωπα στην Λατινική Γλώσσα, όπως και στην Ελληνική είναι τρία στον Ενικό και τρία στον Πληθυντικό Αριθμό.Ξεχωρίζουμε τα Πρόσωπα από τις καταλήξεις που έχουν στους διάφορους Χρόνους του Ρήματος.Εδώ να κάνουμε μια διακοπή, ένα διάλλειμμα να τα μελετήσετε και να τα εμπεδώσετε καλύτερα.

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

-Επειδή δεν έχω δει τα πόδια του πατέρα σας και ως εκ τούτου δεν έχω σαφή εικόνα της κατάστασης στην οποίαν ευρίσκονται,βέβαια,μου είπε τις λεπτομέρειες ο φίλος μου ο Γιόχαν,από την Αθήνα.-Ποιός είναι ο Γιόχαν,Δημήτρη?ρώτησε η Άννα την στιγμή,που ο ορθοπεδικός εύρισκε στο συρτάρι του γραφείου του το καρτάκι με τα τηλέφωνα του γιατρού Παπαδόπουλου στην Αθήνα.-Άννα,ο ορθοπεδικός είναι, ο Παπαδόπουλος,είναι Ιωάννης Παπαδόπουλος.-Γνωρίζετε τα μέτρα?ρώτησε ο γιατρός.-Όχι δεν γνωρίζουμε,γιατρέ μου,είπε ο Δημήτρης.Τι μέτρα χρειάζεται να γνωρίζουμε.-Χρειάζεται να μάθετε την διάμετρο του ποδιού στο σημείο εκείνο,όπου θα τοποθετηθεί το νέο τεχνητό μέλος.Και το ύψος, πόσο ύψος έχει.Είπατε ότι πάνω από το γόνατο είναι.-Ναι,ακριβώς,είπε ο Δημήτρης.-Να μετρήσετε την διάμετρο και το ύψος από εκείνο το σημείο μέχρι το έδαφος. -Αυτά τα τεχνητά μέλη είναι χειροκίνητα,γιατρέ μου?-Όχι,αλλά χρειάζεται εξάσκηση για το βάδισμα από κάποιον ειδικό,από έναν κινησιολόγο και βεβαίως από την θέληση του πατέρα σας.-Αν θέλει?γιατρέ μου.Περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία να σταθεί όρθιος.Έχει πιαστεί τόσα χρόνια να είναι ακίνητος.-Πολύ ωραία,φαντάζομαι να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα.-Μήπως, γιατρέ μου, υπάρχουν ηλεκτροκίνητα μέλη?Αν είναι περισσότερο εύχρηστα δεν θα με πείραζε να υποβληθώ σε μεγαλύτερα έξοδα προκειμένου να δώσω ευχαρίστηση και βεβαίως απέραντη χαρά στον πατέρα μου.-Ναι,κύριε Δημήτρη,κάτι ετοιμάζουν αλλά βρίσκονται ακόμη στα σχέδια.Όχι ακριβώς ηλεκτροκίνητα αλλά κινούμενα με την συσκευή που αποταμιεύει ηλεκτρική ενέργεια.-Με συσσωρευτή,είπε με έκπληξη η Άννα.-Δεν είναι λίγο δύσκολο?-Όχι καθόλου κύριε Δημήτρη,είπε ο ορθοπεδικός γιατί προυποθέτει ότι τα τεχνητά αυτά μέλη θα εφαρμοστούν σε ανθρώπους,που είναι κατά τα άλλα υγιείς και δεν έχουν υποστεί καταστροφές στον εγκέφαλο γιατί οι κινήσεις τους τότε δεν θα είναι συντονισμένες θα είναι αθετοσσικές,όπως λέμε εμείς οι γιατροί,σε αυτήν την περίπτωση.Δεν βοηθά τις ασυντόνιστες κινήσεις το τεχνητό μέλος.Θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα και θα είναι περισσότερο επιβλαβές σε αυτόν με τα τεχνητά πόδια,οπότε ασυντόνιστες κινήσεις σημαίνει αστάθεια και πτώση,πέσιμο.-Ο πατέρας σας,κατά τα άλλα,είναι γερός?-Ναι,γιατρέ μου,δεν έχει κανένα νευρολογικό πρόβλημα.Ο εγκέφαλος του λειτουργεί φυσιολογικά.Λίγα νεύρα μόνο έχει από την ακινησία,τίποτε άλλο.-Ωραία,λοιπόν,προχωρούμε στην επιχείρηση αποκαταστάσεως των χαμένων ποδιών του Κωνσταντή Κόνιαλη.-Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατρέ μου,σας ευχαριστώ.Τα λόγια σας με βοήθησαν πολύ και μου έκαναν μεγάλο καλό.Με γέμισαν αισιοδοξία και ελπίδα.Τον πατέρα μου φροντίζει η μητέρα μου,που ευτυχώς,έχει συντροφιά τις δυο μικρότερες αδελφές μου,όπως καταλαβαίνετε ο εκνευρισμός του από την ακινησία τόσων χρόνων,κοντεύει να εκνευρίσει την μητέρα και τις αδελφές μου.-Κοντεύει?τόσα χρόνια,τόση σωματική και ψυχική κούραση και λέτε ότι δεν έχουν εκνευριστεί.-Όχι δεν έχουν εκνευριστεί όσο και να σας φαίνεται παράξενο,όσο και να σας φαίνεται πως δεν είναι φυσιολογικό.Είμαστε,γιατρέ μου,μια πολύ ήρεμη οικογένεια.Η μητέρα μου και οι αδελφές μου,περισσότερο η μητέρα μου ανέχεται όλες τις ιδιοτροπίες του πατέρα και κάνει όλες τις επιθυμίες του ακριβώς για να μην εκνευρίζεται.Μα και ο πατέρας δεν ζητάει παράλογα πράγματα.Να τον βοηθήσει να γυρίσει από το άλλο πλευρό,να τον βοηθήσει να καθίσει στην καρέκλα,να του σερβίρει το φαγητό του,να φωνάξει τον φίλο του να του κρατήσει συντροφιά.Τα πρώτα χρόνια οι μετακινήσεις του από το κρεβάτι προς την καρέκλα γινόταν με δυσκολία.Το φαγητό που έτρωγε και που έθρεψε το δέρμα του τόσο γρήγοα,πρόσθεσε στον πατέρα βάρος και το νερό που έπινε του αύξησε το πάχος,πρηζόταν.Τώρα το βάρος του είναι κανονικό.-Ωραία,λοιπόν,για να κλείσουμε την συζήτηση μας θέλω να σας πω ότι κυρίως χρειαζόμαστε την διάμετρο στο σημείο,όπου θα γίνει η σύνδεση του τεχνητού μέλους και το ύψος του ποδιού από το σημείο εκείνο μέχρι το έδαφος.-Σας ευχαριστώ πολύ γιατρέ μου,σήμερα κι όλας στέλνω γράμμα στους γονείς μου με όλα τα ελπιδοφόρα μηνύματα σας και με τις οδηγίες σας για τα μέτρα που χρειάζονται,όπως με καθοδηγήσατε.-Περιμένω τηλεφώνημα σας,να κλείσετε ώρα,όταν λάβετε την απάντηση από τους γονείς σας.-Σας χαιρετούμε,γιατρέ μου.-Χαίρετε κύριε Κόνιαλη.Χαίρετε δεσποινίς Χαρή.Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Αριστείδους.

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

To Kυριακάτικο Μυθιστόρημα.Συνέχεια.Η ταμπελίτσα έγραφε:Γιόζεφ Στρωμέγιερ Ορθοπεδικός.Χτύπησαν το κουδούνι.-Ντρινννν.-Περάστε.-Χαίρεται.Είμαι ο Δημήτρης Κόνιαλης από δω η αρραβωνιαστικιά μου Άννα Χαρή.Σας τηλεφώνησα πριν μια ώρα.Ογιατρός είναι εδώ?-Nαι,κύριε Κόνιαλη,εδώ είναι σας περιμένει.Ευχαριστώ πολύ.-Γιατρέ μου,ο κύριος Δημήτρης Κόνιαλης και η δεσποινίς Άννα Χαρή.-Χαίρω πολύ κύριε Κόνιαλη.Χαίρω πολύ δεσποινίς Χαρή.-Κι εμείς χαιρόμεθα που σας γνωρίζουμε από κοντά,ε!Άννα?είπε ο Δημήτρης,κοιτάζοντας την.-Ναι βέβαια,κι εμείς χαιρόμεθα πολύ,είπε η Άννα.-Έχουμε ακούσει τα καλύτερα λόγια για σας από τον φίλο σας κύριο Παπαδόπουλο.-Ω!Ναι,σας ευχαριστώ πολύ.Έχουμε πολλά χρόνια να επικοινωνήσουμε.Γνωριστήκαμε σε ένα συνέδριο εδώ στο Μόναχο πριν από 10 χρόνια και από τότε διατηρούμε φιλικούς δεσμούς.Με ξάφνιασε το τηλεφώνημα του,το οποίο αφορούσε την υπόθεση του πατέρα σας.Είχα καιρό να τον ακούσω.Την επόμενη χρονιά,την Άνοιξη του 1960 ελπίζω να συναντηθούμε στο συνέδριο,που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.Θα πραγματοποιηθεί Παγκόσμιο Συνέδριο Ορθοπεδικών και Κινησιοθεραπευτών στην Αθήνα την ερχόμενη Άνοιξη.-Πολύ ωραία,είπε ο Δημήτρης,είμαστε πολύ τυχεροί γιατί,αν χρειαστεί κάτι ο πατέρας,που βρίσκεται στην Ελλάδα,είναι εύκολο να τον φέρουμε στην Αθήνα.Είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιήσει ένα τόσο μακρινό ταξίδι,σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται.-Ω! γιατί το λέτε αυτό.Πολύ εύκολα μπορεί να έρθει στην Γερμανία.Δεν είναι δα οι χώρες μας τόσο μακριά η μία από την άλλη.-Ναι!γιατρέ μου,εμείς κάναμε αυτό το ταξίδι σε δυο ημέρες από την Αθήνα με το τραίνο.Για τον πατέρα μου αυτό είναι αδύνατον.Βέβαια βλέποντας τον από κοντά θα έχετε σαφή εικόνα της καταστάσεως στην οποίαν ευρίσκεται,τόσο εσείς όσο και η κατασκευαστική εταιρεία των τεχνητών μελών.Αλλά όμως είναι τελείως αδύνατον να γίνει για τον πατέρα μου αυτή η μετακίνηση.-Μπορείτε να μου εκθέσετε,σας παρακαλώ,την κατάσταση του πατέρα σας?Τις λεπτομέρειες μου τις εξέθεσε ο συνάδελφος κύριος Παπαδόπουλος,πώς και πού συνέβη γνωρίζω πολύ καλά από όλα οσα μου είπε ο φίλος μου. -Από εμένα τι θέλετε να μάθετε για να σας βοηθήσω και εσείς με την σειρά σας να μας βοηθήσετε,είπε ο Δημήτρης.-Αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως,κύριε Δημήτρη,είναι σε ποιό ύψος είναι κομμένα τα πόδια του πατέρα σας και αν η επιδερμίδα,στο σημείο αυτό,έχει τελείως αποκατασταθεί, δεν έχει ανοιχτές πληγές και αν το σημείο της συρραφής του δέρματος έχει κλείσει και δεν αιμορραγεί ούτε και υγραίνεται από τον ορρό του αίματος και ότι δεν έχει υποστεί δυσμορφία.-Μα δεν έχει συρραφεί,είπε ο Δημήτρης.Δεν έρραψαν το σημείο όπου έκοψαν το δέρμα μαζί με το οστούν.-Δεν το έραψαν,φώναξε αγανακτισμένος ο γιατρός.-Μην εξανίσταστε,γιατρέ μου,είπε ο Δημήτρης.Αυτά τα περιστατικά ήταν πολύ συχνά εκείνες τις ημέρες.Απλούστατα,είχαν τελειώσει τα ράματα στο χειρουργείο.Οι πληγές έκλεισαν γρήγορα και το δέρμα έθρεψε κανονικά.Ο πατέρας ήταν γεωργός και η συνήθης διατροφή του ήταν το αυγό,το γάλα,πολλά χορταρικά με φρεσκότατο λαδάκι,το κρέας,με την μεγάλη του αδυναμία το στήθος του κοτόπουλου.-Το άσπρο μέρος-Ναι,ακριβώς.Έτσι δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα.-Πολύ ωραία.Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό.Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αγαπώ πολύ γεμάτη από οφέλημα προϊόντα,που χαρίζουν υγεία.-Εσείς γιατρέ μου,είστε γνήσιος Γερμανός?-Ναι,είμαι η δεύτερη γενιά Γερμανών.Εγώ γεννήθηκα εδώ στο Μόναχο,όπως και οι γονείς μου.Ο πατέρας μου,Γκεόργκ Στρωμέγιερ ήταν ορθοπεδικός,είχε ασχοληθεί,ειδικά με την ραχίτιδα.Ο πρώτος ορθοπεδικός στην οικογένεια μας ήταν ο αδελφός του παππού μου,ήταν ο Επίσκοπος Γιόζεφ Γκεόργκ Στρωμέγιερ.Η καταγωγή μας είναι Κροατική.Ο θείος που ήταν επίσκοπος σπούδασε γιατρός στην Βουδαπέστη και κατόπιν ήρθε στην Βιέννη,όπου απέκτησε την ειδικότητα του ορθοπεδικού,ειδικότερα ειδικεύτηκε στην ραιβοκοιλοποδία.Είναι από τους πρώτους ορθοπεδικούς,που εφήρμοσαν με επιτυχία την θεραπεία της ραιβοκοιλοποδίας με την τενοντοτομία του αχιλλείου τένοντος.Μαζί με εκείνον ήρθε και εγκαταστάθηκε εδώ στην Γερμανία και ο αδελφός του,ο παππούς μου.Έτσι ξεκίνησε η αλυσίδα των ορθοπεδικών στην οικογένεια μας.-Ω!πολύ ωραίο συνταίριασμα.Γιατρός και Επίσκοπος.-Τον θείο μου,λέτε?Ναι,πράγματι,πολύ ωραίο συνταίριασμα,είπε ο γιατρός.-Εσείς,γιατρέ μου, σε τι ακριβώς έχετε ειδικευτεί.Εγώ,ζώντας στον 20ον αιώνα ασχολούμαι με την ορθοπεδική,γενικώς.Τα περιστατικά με τα οποία έρχομαι αντιμέτωπος αυτόν τον καιρό,15 χρόνια μετά τον τελευταίο πόλεμο,είναι οι αρθρίτιδες,τα κατάγματα,οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης και η αποκατάσταση των αναπήρων εξ αιτίας του πολέμου,ακριβώς η δική σας περίπτωση,η περίπτωση του πατέρα σας.-Έχετε παιδιά,γιατρέ μου, ρώτησε ο Δημήτρης.-Ναι,έχω τρία μεγάλα παιδιά,δυο γιούς και μια κόρη,που είναι σπουδαστές και δυο μικρότερα κοριτσάκια.-Θα επιτρέπατε σε κάποιο από τα παιδιά σας να γίνει ορθοπεδικός?-Βεβαίως,αν επιθυμούσε. Τα τρία μεγαλύτερα παιδιά μου είναι σπουδαστές,όπως σας είπα.Οι δυο γιοί μου βρίσκονται στην Βιέννη κοντά στον παππού και στην γιαγιά,τους γονείς μου.Ο μεγαλύτερος γιος μου,σπουδάζει ιατρική.Ο δεύτερος γιος μου σπουδάζει Θεολογία,Καθολική Θεολογία,ακολουθώντας την μητέρα του.Η σύζυγος μου έχει παρακολουθήσει σπουδές Καθολικής Θεολογίας.Η κόρη μου σπουδάζει ιατρική στο Πανεπιστήμιο,εδώ στο Μόναχο.Αν κάποιο από τα δυο παιδιά μου,που σπουδάζουν ιατρική θελήσει να γίνει ορθοπεδικός,δεν θα φέρω καμία αντίρρηση,ακόμη και αν είναι η κόρη μου.-Ταιριάζει σε μια κοπέλα αυτή η ειδικότητα?ρώτησε η Άννα,που τόση ώρα άκουγε μόνο και καθόταν σιωπηλή.-Ναι,δεσποινίς μου,νομίζω πως δεν χρειάζεται ο διαχωρισμός στις ειδικότητες της ιατρικής,ανάμεσα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες.Η κόρη μου είναι υψηλή.Το ύψος της φθάνει το 1 μέτρο και 80 εκατοστά.Ω!είναι πολύ υψηλή,είπε η Άννα.-Εδώ στην φωτογραφία είναι.-Είναι θηρίο,είπε ο Δημήτρης.-Ναι,είπε ο γιατρός.Είναι καλοθρεμμένη κοπέλα.Άνετα μπορεί να διαλλέξει αυτήν την ειδικότητα,αν επιθυμούσε.-Πολύ ωραία,ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά σας,ε! Άννα,είπε ο Δημήτρης.-Βεβαίως.Καλή Επιτυχία,είπε η Άννα.-Εσείς δεν μου είπατε,ποιά καλή σκέψη σας έφερε από την Ελλάδα στο Μόναχο.-Εγώ,είπε ο Δημήτρης,τελείωσα την Νομική Αθηνών και ήρθα εδώ στο Μόναχο για μεταπτυχιακά.Η Άννα σπούδασε στην Αθήνα μουσική,αλλά εδώ άλλαξε γνώμη και είναι τώρα πρωτοετής στην ιατρική σχολή.Μένουμε στο σπίτι του κυρίου Ερρίκου Αριστείδους.Γνωρίζεστε? -Ω!ο κύριος Ερρίκος Αριστείδους,βέβαια τον γνωρίζω.Έχω ακούσει γι αυτόν τον Έλληνα πολύ καλά λόγια.Είναι παντρεμένος με μια ωραιότατη Γερμανίδα.-Ναι,είπε η Άννα,είναι μανεκέν.-Είναι ένας πολύ καλός δικηγόρος,συνέχισε ο γιατρός,πολύ ονομαστός στο Μόναχο και πολύ καλός άνθρωπος.Είσαστε συγγενείς του?ρώτησε ο γιατρός.-Ο Δημήτρης και ο κύριος Ερρίκος κατάγονται από το ίδιο χωριό.-Εσείς?ρώτησε ο γιατρός.-Εγώ,είμαι από την Αθήνα,είπε η Άννα.-Τελειώσαμε,γιατρέ μου?είπε ο Δημήτρης.-Όχι,κύριε Δημήτρη,δεν ολοκληρώσαμε,δεν είπαμε σχεδόν τίποτε ακόμη.
Το Ποίημα του Σαββατόβραδου.Ανομία.Τον κόσμο τους θελήσανε να χτίσουνε στα ερείπια ενός κόσμου άλλου.Χρόνο στο χρόνο πέτρα στην πέτρα καταστροφή.Κατάρα,από τα σωθικά της γης ακούγονταν τρομαχτικές φωνές.Κόλαση και Παράδεισος.Αίσχος και Προδοσία.Πώς το θεμέλιο να στηθεί.Ποιό σφάγιο να κτιστεί.Κόψανε την καρδιά τους.