Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Η  ΓΝΩΡΙΜΙΑ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΑΡΧΑΙΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΗΜΩΝ  ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ

                                              ΟΙ  ΣΟΦΙΣΤΕΣ

Ο  ΓΟΡΓΙΑΣ   είναι  ένας  από  τους  σημαντικότερους  Έλληνες  σοφιστές  διδάσκαλους  της  ρητορικής  τέχνης.  από  τους  Λεοντίνους  της  Σικελίας. Η  πόλη  Λεοντίνοι  ήταν  ελληνική  αποικία  την  οποίαν  ίδρυσαν  οι  άποικοι  από  την  Ευοϊκή  πόλη  Νάξο, οι  Νάξιοι  της   Σικελίας,  συνεχίζοντας  το  αποικιακο  πρόγραμμα  τους  Ο  χρόνος  της  γέννησης  του  είναι  μεταξύ  των  ετών   492 - 483 π.Χ. Ο πατέρας του  ονομαζόταν  Χαρμαντίδης.  O  Γοργίας  ήταν  σύγχρονος  ή  λίγο  μεγαλύτερος  από  τον  Πρωταγόρα. Ήταν  μαθητής  του  Εμπεδοκλέους  και  του  ρήτορα  Τεισία  και  μελετητής  της  φιλοσοφικής  θεωρίας  των  Ιώνων  φιλοσόφων  και  των  Ελεατών.
Ο  Γοργίας  ταξίδεψε  σε  πολλές  πόλεις  της  Ελλάδας,όπου  δίδαξε  την  ρητορική  επί  χρήμασι.  Μεταξύ  των  μαθητών  του  ήταν  ο  ρήτορας   Ισοκράτης, ο οποίος  ισχυριζόταν  ότι  ο  χαρακτήρας  του  Γοργία  ήταν  εγωκεντρικός.
Το  427 π.Χ.  οι  Λεοντίνοι  η  γενέθλια  του  πόλη    βρέθηκε  κάτω  από  την  πίεση  των  Συρακοσσίων.  Μπρος  στην  επικείμενη  σύρραξη  οι  Λεοντίνοι  με  επικεφαλής  τον  Γοργία  ήλθαν  στην  Αθήνα,η  οποία  ήταν  συγγενής  πόλη  με  την  Ελληνική  αποικία  της  Σικελίας, για  να  ζητήσουν  βοήθεια  από  την  Αθηναϊκή  Δημοκρατία  εναντίον  των  Συρακοσσίων.Ήταν  γνωστή  η  αγάπη  των  Αθηναίων  προς  τους  διαλεκτικούς  λόγους. Όταν  γνώρισαν  τον  Γοργία  ενθουσιάστηκαν  πολύ  με  τον   παράξενο  τρόπο  που  συνομιλούσε  και  με  το  παράξενο   ύφος που  χρησιμοποιούσε. Ενθουσιάστηκαν  τόσο  που  απεφάσισαν  η  Αθήνα  να  βοηθήσει  σαν  σύμμαχος   τους   Λεοντίνους.  Οι  Συρακόσσιοι  μετά  την  επιτυχία  τους  αυτή    και   με  επικεφαλής  τον  Γοργία  επέστρεψαν  στην  πατρίδα  τους.  Ο  Γοργίας  όμως  κατά  την  διάρκεια  της  παραμονής  του  στην  Αθήνα  διεπίστωσε  ότι  η  πόλη  ήταν  η  πλέον  αρμόζουσα  να  εξασκήσει  την  ρητορική  τέχνη. Έτσι  επέστρεψε  στην  Αθήνα  όπου  και  εδίδαξε  την  ρητορική  επί  μισθώ. Οι  Αθηναίοι  τόσο  πολύ  θαύμαζαν  την  ρητορική  δεινότητα  του  Γοργία,  ώστε  θεώρησαν  εορτάσιμη  την  ημέρα  που έγινε  η  πρώτη  έναρξη  της  διδασκαλίας  του  και  της  επίδειξης  της   ρητορικής  του  ικανότητας. Στην  Αθήνα ο  Γοργίας  δεν  έζησε  πολύ  καιρό.
 Το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ζωής  του  πέρασε  μακριά  από  την  πατρίδα  του  διδάσκοντας.
Οι  μαθητές  του  ήταν  αξιόλογοι  άνδρες.Ο  Θουκυδίδης, ο  Φιλόστρατος, Ο  Κριτίας, ο Αλκιβιάδης,ο  Ισοκράτης, οι  Θεσσαλοί  Αρίστιππος  ο   Αλευάδης,  ο  Μένων, ο  στρατηγός  Πρόξενος  από  την  Βοιωτία, ο  Λικίμνυος  ρήτορας  από  την  Χίο  και  πολλοί  άλλοι.
 Αυτό  δείχνει  την  μεγάλη  εκτίμηση  που  έτρεφαν  οι  σύγχρονοι  του   προς  τον  Γοργία, προς  την  ρητορική  ικανότητα   και  προς  την όλην   πνευματική  συγκρότηση  του  ανθρώπου.
Ο  Παυσανίας  λέγει  ότι  απεβίωσε  πάνω  από  εκατό ετών  στην  Λάρισα  περίπου  το 388  ή  375 π.Χ. Έτσι  ο  Γοργίας  είδε  την  ακμή  του  αρχαίου  κλασσικού  ελληνισμού.
Πρόλαβε  να  δει  και  την  παρακμή.
   
Σήμερα  συνεχίζουμε  το  μάθημα  της  Λατινικής  γραμματικής  με  το   Γ ε ρ ο υ ν δ ι α κ ό  gerundivum
Το  γ ε ρ ο υ ν δ ι α κ ό   είναι  ρηματικό  επίθετο  τριγενές  και  τρκατάληκτο  και  αντιστοιχεί  με  τα  εις  -τεος  ρηματικά  επίθετα   της  Ελληνικής  γλώσσας. Και  από  εδώ  μπαίνουμε  στη  χρήση  του  Γ ε ρ ο υ ν δ ι α κ ο ύ  στο  Λατινικό  συντακτικό. Το  Γερουνδιακό  έχει  την  σημασία  των  εις  -τεος  ρηματικών   επίθετων  και  όταν  βρίσκεται  κοντά  με  το  ρήμα  e s s e  λαμβάνεται  σαν  κατηγορούμενο.Η σύνταξη  αυτή  μπορεί  να  είναι  π ρ ο σ ω π ι κ ή  ή  α π ρ ό σ ω π η..
 Π ρ ο σ ω π ι κ ή    σ ύ ν τ α ξ η   έχομε  με  υποκείμενο  στην  ονομαστική,όταν το γ ε ρ ο υ ν δ ι α κ ό  ανήκει  σε  μεταβατικό  ρήμα,που  συντάσσεται  με  αιτιατική  π..χ. Carthago  delenda  est= H  Καρχηδόνα  πρέπει  να  καταστραφεί.
Α π ρ ό σ ω π η   σ ύ ν τ α ξ η   έχομε  με  γ ε ρ ο υ ν δ ι α κ ό   ουδετέρου  γένους -ndum  est.
Η   Α π ρ ό σ ω π η   σ ύ ν τ α ξ η  χρησιμοποιείται, όταν  το  γερουνδιακό  ανήκει  σε  αμετάβατο  ή  μεταβατικό  ρήμα, που  όμως  συντάσσεται  με  άλλη  πτώση  πλην  της  αιτιατικής  π.χ.  nobis  pugnandum  est  pro  patria= Πρέπει  να  πολεμήσουμε  υπέρ  πατρίδος.
Κοντά  στο  γερουνδιακό  βρίσκεται  συνήθως  προσδιορισμός  σε  δοτική  του  ενεργούντος  προσώπου ή  του  ποιητικού  αιτίου,όπως  και  στη  σύνταξη  των  εις  -τεος  ρηματικών  επιθέτων
Το  γερουνδιακό  Ως   κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ό ς    π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  χρησιμοποιείται  το  γερουνδιακό  κανονικά,προς  δήλωση  σκοπού  με  ρήματα  που  έχουν  την  έννοια  του  δ ι δ ό ν α ι, λ α μ β ά ν ε ι ν, φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ν   και  τα  παρόμοια, όπως  τα  λατινικά  do, trado, mitto, committo,permitto, relinquo,conduco, suscipio, loco, curo  κ.τ.λ.
Πλησίον  της  Ενεργητικής  διάθεσης  αυτών  των  ρημάτων  τίθεται  α ι τ ι α τ ι κ ή   του  γ ε ρ ο υ ν δ ι α κ ο ύ.
Πλησίον  της  Παθητικής  διάθεσης  τίθεται  ονομαστική  ως  κατηγορούμενο  π.χ.  dux  militibus  urbem  diribiendam  tradidit = ο  αρχηγός  παρέδωσε  στους  στρατιώτες  την  πόλη  για  να  την  λεηλατήσουν,
 ενώ
a  duce  urbs  militibus  diripienda  tradita  est= από  τον  ηγεμόνα  παρεδόθη  η  πόλις  στους  στρατιώτες  για  να  την  λεηλατήσουν.

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Το  Κυριακάτικο  Μυθιστόρημα

Την  πρώτη  φορά, την  πρώτη  εκείνη  ημέρα,που  ο  Στέφανος  ανέβασε  την  Ελίζα,όπως  ήταν  το  όνομα  της  τότε,την  μετέπειτα  Μαρία,  για  να  της  δείξει  το  όμορφο  δωμάτιο,που  είχε  ετοιμάσει  γι αυτήν, με  το  ωραίο  σιδερένιο  κρεβάτι  στα   δεξιά  του  δωματίου, με  το  παχύ  αναπαυτικό  στρώμα  με   τα  δαντελένια  σκεπάσματα  και  μαξιλάρια,με το  τραπεζάκι  κάτω  από  το  παράθυρο  με  τα  φρούτα  από τον κήπο  μέσα  στη  φρουτιέρα  και  προς  τα  αριστερά  του  δωματίου  μια  μεγάλη  ντουλάπα να  χωρέσουν  όλα  τα  όμορφα  φορέματα  της.
 Η  Μαρία  παρακάλεσε  τον  Στέφανο  να  φέρει  ένα  πιάνο  από  το  υπόγειο.Στέφανε,είπε,  το  δωμάτιο θα  ήταν    τέλειο,αν  είχε  ένα  πιάνο. Ο Στέφανος  την  κοίταξε  έκπληκτος  και  θυμωμένος  αντέδρασε.Γιατί; έχεις  κατά  νου  να  κλειστείς  μέσα   στο  δωμάτιο  αυτό  και  να  μην βγαίνεις  καθόλου; να  μην   κατεβαίνεις  κάτω;
-Όχι! αγάπη  μου! δεν  πρόκειται  να  φέρω   πιάνο  μέσα  σε  αυτό  το  κατάκλειστο  δωμάτιο.
- Στέφανε  μου  θέλω  ένα  πιάνο  οπωσδήποτε.Δε  μπορώ,αγάπη  μου,χωρίς  αυτό. Γιατί  δε  θέλεις; σου  κάνει  κόπο  να  το  ανεβάσεις  εδώ  πάνω;
-Όχι! αγάπη  μου! δεν  είναι  κόπος. Δε  θέλω  να  φέρω  το  πιάνο  πρώτα γιατί  δε  θέλω  να  είσαι  απομονωμένη  μέσα  στο  δωμάτιο  και  ύστερα  δε  θέλω  να  ακούγεται  το  πιάνο  να  παίζει  δε  θέλω  να  γίνουμε  στόχος  στους  εχθρούς  στρατιώτες  εδώ  στη  γωνία  αυτού  του  δρόμου  γίνονται  τα  περισσότερα  μπλόκα
Ήταν  Μάϊος  του  1942. Η αυλή  ήταν  ολάνθιστη, τα  δένδρα  είχαν  δέσει  τους  καρπούς  και  οι  μυρουδιές  των  λουλουδιών  ήταν  μεθυστικές.  Η  Μαρία, όπως  κάθε  πρωϊ  έτσι  και  σήμερα  κατέβηκε  στο  υπόγειο, όπου  ήταν  συγκεντρωμένα  τα  χαλασμένα  μουσικά  όργανα,που  επισκεύαζε  ο  Στέφανος. Η Μαρία  ξεσκόνιζε τα πιάνα με περίσσεια  προσοχή  και  αγάπη, όταν     τελείωνε  το  ξεσκόνισμα  καθόταν σε  ένα  περιποιημένο  και  καθαρό  πιάνο  και  έπαιζε  τα αγαπημένα  της  μουσικά  κομμάτια. Έπαιζε  τόσο  ωραία. Οι  μελωδίες  ήταν  τόσο  γλυκιές  που  κανένας  δεν  την  ενόχλησε  ποτέ. Πολλές  φορές  περνούσαν  γερμανικές  περίπολοι, άκουγαν  την  ωραία μουσική, κοντοστέκονταν  λίγο  να  απολαύσουν  τους  όμορφους  ήχους  κι  έπειτα  απομακρύνονταν  αθόρυβα. Schone  Musik! ja! ja! sehr  schon! sagen. Ωραία  μουσική!. Ναι! ναι! πολύ  ωραία! έλεγαν.
Εκείνο  το  πρωϊ  η  Μαρία  ένοιωσε  μια  ξαφνική  αδιαθεσία, μια  ζάλη  της  ήρθε  καθώς  σηκώθηκε  από  το  πιάνο. Κάθισε  πάλι,έπιασε  το  μέτωπο  της  κι  έκλεισε  με  το  χέρι  το  στόμα  της, ένοιωθε  ναυτία,  έγειρε  το  κεφάλι  της  πάνω  στα  πλήκτρα  και  ο  Στέφανος  δεν  ήταν  εκεί.
Μετά  από   πολύ  καιρό    τον  ειδοποίησαν  να  πεταχτεί  να  κουρδίσει  ένα  πιάνο  στο  σπίτι  μιας  φιλόμουσης   κυρίας. Είχε  φύγει  πολύ  πρωϊ. Ήταν  μεσημέρι,όταν  επέστρεψε  και  όπως  κάθε  ημέρα  την  αναζήτησε  στην  κουζίνα,όπου  ετοίμαζε  τις  άλλες  ημέρες  το  φαγητό.
Σήμερα  δεν  την  βρήκε  εκεί. Ανέβηκε  στα υπνοδωμάτια,ούτε  εκεί  ήταν. Άρχισε  να  τη  φωνάζει... Μαρία...Μαρία... πού  είσαι  αγάπη  μου; Καμία  απάντηση  δεν  άκουσε.Έτρεξε  στο  υπόγειο   και  κει  τη  βρήκε  ακουμπησμένη   πάνω  στα  πλήκτρα. Έτρεξε  κοντά  της,ανασήκωσε  το  μουτράκι  της, ήταν  ολόχλωμη.
-Μαρία  τι  έχεις,αγάπη  μου!
-Στέφανε! Δε  νοιώθω  καλά. Μια  ξαφνική  ζάλη  ένοιωσα  και  ναυτία.
-Έλα,αγάπη  μου! στηρίξου  επάνω  μου.  Πάμε  να  ξαπλώσεις Να  καλέσω  αμέσως τον  γιατρό. Ανέβηκαν  στο  υπνοδωμάτιο  την  βοήθησε  να  φορέσει  το  νυκτικό  της  και  την  έβαλε  να  ξαπλώσει. Κάλεσε  ο  Στέφανος  τον  Ευαγγελισμό  και  ζήτησε  έναν  γιατρό  παθολόγο  για  μία  κατ  οίκον  επίσκεψη. Ο  Γιατρός  πολύ  γρήγορα  έφθασε  στο  σπίτι. Εξέτασε  τη  Μαρία  και  είπε  στο  Στέφανο  ότι  η  γυναίκα  του  είναι  έγκυος. Ο Στέφανος  κόντεψε  να  τρελλαθεί  από  τη  χαρά  του. Αγκάλιασε  τον  γιατρό, τον ευχαριστούσε, τον  φιλούσε. Αγκάλιασε  την  Μαρία
-Ω! πόσο  ευτυχισμένο  με  κάνεις,της  είπε.
-Είναι  το  πρώτο  σας  μωρό;
Tα  μάτια  της  Μαρίας  άνοιξαν  διάπλατα
-Εγώ,γιατρέ,έχω  στην  πατρίδα  μου ακόμα  ένα  κοριτσάκι
-Από  πού  είστε  από  την  Πολωνία; από  πόλη  ή  από  χωριό;
-Kαι  από  πόλη  και  από  χωριό,γιατρέ. Έχω  ζήσει  και  στο  χωριό .
-Μην  ανησυχείτε,δεν  έχουν  ανάγκη  οι  Πολωνίδες,κύριε  Στέφανε,είπε  ο  γιατρός. Είναι  γερός  λαός. Το  κρύο, τα  χιόνια,ο  καθαρός  αέρας κάνει  ανθεκτικούς  τους  ανθρώπους.Η γυναίκα  σας  είναι  σκληραγωγημένη. Είναι  λίγο  κουρασμένη  βέβαια,αλλά  η  γερή  της  ιδιοσυγκρασία  θα  τη  βοηθήσει  να  ξεπεράσει  τους  δύσκολους  τρεις  πρώτους  μήνες της  εγκυμοσύνης.
-Πότε  θα  την  ξαναδείτε,γιατρέ;
-Kανονικά, τον  επόμενο  μήνα, αλλά  αν  χρειαστεί  κάτι  πιο  ενωρίς  μη  διστάσετε  να  με  καλέσετε. Να  μείνει  στο  κρεβάτι  λίγες  ημέρες  να  ξεκουραστεί  κι  έπειτα  να  επανέλθει  στις  καθημερινές  της  συνήθειες.Αν  συνεχίσουν  οι  ναυτίες  και  οι  πρωϊνοί  έμετοι  να  σας  γράψω  μια  συνταγή,ένα  φάρμακο...
-Όχι! όχι! ευχαριστώ,γιατρέ  μου,θα  φροντίσω  εγώ.
-Αγάπη  μου!,γιατί  δεν  αφήνεις  τον  γιατρό  να  γράψει  το  φάρμακο;
-Όχι! αγάπη  μου! φοβάμαι! μπορεί  να  έχει  παρενέργειες  και  να  βλάψει  το  μωρό  μας.
-Μη  φοβάστε! θα  κανονίσουμε  την  ποσότητα  ανάλογα  με  το  βάρος  της  κυρίας, τις  διατροφικές  συνήθειες  της  και  τα  λοιπά. Αν  όμως  φοβάστε  τόσο  πολύ...
-Ναι! γιατρέ μου,φοβάμαι, καλύτερα  με  τον  απλό  παραδοσιακό  τρόπο,  με  τα    παξιμάδια να απορροφηθούν   τα  υγρά  του  στομάχου.


Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Το  Ποίημα  του  Σαββατόβραδου

Πω! πω! πω! πω! πω!πω! πω!πω!
                                            μωρά!

Εγώ! την  κοιλίτσα  μου  την  αγαπώ
γιατί  από  κει  μέσα  βγήκε  ένα  μωρό!
Μόνο  ένα  μωρό;
Όχι! ένα! τέσσερα  θέλω  να  πω
μα   δεν   ομοιοκαταληκτώ.

Ας  το  πάρουμε  αλλιώς
Την  κοιλίτσα  της  την  αγαπά
γιατί  από  κει  μέσα  βγήκαν  τα  μωρά
Τέσσερα   μωρά  παρακαλώ!

Κι έχει  απέραντη  χαρά  γι  αυτό
θάθελε  να  ήταν  άλλα   οχτώ
σύνολο  ντουζίνας  δηλαδή
γιατί,γενικώς,τα  μωρά  τα  αγαπά  πολύ

Και  τον  άντρα  της;
Kαι  αυτόν  τον  αγαπά  πολύ
τώρα  όχι  πάρα  πολύ
γιατί  ο  άνδρας της  έγινε  μεγαλομανής
και  σε  μερικά  χρονάκια  θα  τον  πιάσει
τρεμουλής  και  θα  γίνει  γεροπαραλής
.


Σήμερα  στνεχίζουμε  αγαπημένοι  μου  μαθητές  υποψήφιοι  των  Πανελλαδικών  εξετάσεων  το  μάθημα  της  Λατινικής  γραμματικής.
Να  επαναλάβουμε  άλλη  μία  φορά  ακόμα  το  μάθημα  με  τους  ρηματικούς  τύπους  το   Γ ε ρ ο ύ ν δ ι ο, το  Γ ε ρ ο υ ν δ ι α κ ό, το  Ύ π τ ι ο  ή  Σ ο υ π ί ν ο.  Είναι  ένα  σημαντικό  μάθημα  της  Λατινικής  γραμματικής  και  άπτεται, αναφέρεται   στο  Συντακτικό  της  Λατινικής  Γλώσσας.
ΤΟ  ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ  GERUNDIUM
Το  Γ ε ρ ο ύ ν δ ι ο   το   G e r u n d i u m
Είναι  ρ η μ α τ ι κ ό   ο υ σ ι α σ τ ι κ ό  γένους  ο υ δ ε τ έ ρ ο υ  είναι  Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ής   Φ ω ν ής..
Κ λ ί ν ε τ α ι,όπως  τα  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά  της  β΄ κ λ ί σ η ς. στις  π λ ά γ ι ε ς  π τ ώ σ ε ι ς.
Γενική  -ndi
Δοτική -ndo
Αιτιατική -ndum
Aφαιρετική -ndo

Έτσι  έχουμε  στην  α'  συζυγία
 Γενική  amandi
Δοτική  amando
Αιτιατική  amandum
Aφαιρετική  amando

Στην  β΄συζυγία
Γενική  delendi
Δοτική delendo
Αιτιατική  delendum
Aφαιρετική delendo

Στην  γ' συζυγία
Γενική  legendi
Δοτική  legendo
Aιτιατική  legendum
Αφαιρετική  legendo

Στην  δ' συζυγία
Γενική  audiendi
Δοτική  audiendo
Αιτιατική  audiendum
Αφαιρετική  audiendo

Το Γερούνδιο  δεν  αποτελεί  κύρια  λέξη   της  πρότασης, όμως  έχει  αντικείμενο.

 Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή  του  γ ε ρ ο υ ν δ ί ο υ   λαμβάνεται  το  α π α ρ έ μ φ α τ ο. του  ενεστώτα  της  Οριστικής.
Οι   ά λ λ ε ς   π τ ώ σ ε ι ς  εξηγούνται  όπως  εξηγούνται  στα  Αρχαία  Ελληνικά  το   έ ν α ρ θ ρ ο   α π α ρ έ μ φ α τ ο, που  η  Λατινική  γλώσσα  στερείται.
Το  Γερούνδιο  ισοδυναμεί  με  το  έναρθρο  απαρέμφατο  της  Αρχαίας  Ελληνικής
Η  Γ ε ν ι κ ή  του  Γερουνδίου  τίθεται  με  ουσιαστικά  ή  επίθετα ως ετερόπτωτος  προσδιορισμός.
( Ο  ετερόπτωτος  προσδιορισμός  δηλώνει,όπως  και  στα  Αρχαία  Ελληνικά, τη σχέση  του  με  αλλα  ουσιαστικά  ή  άλλη  λέξη  που  ισοδυναμεί  με  ουσιαστικό.
Δηλώνει τη σχέση του με ρήμα.
Δηλώνει  σχέση  με  επίθετο ή επίρρημα ή άλλη λέξη  που ισοδυναμεί με επίθετο ή επίρρημα).
`Η  Δ ο τ ι κ ή του  Γερουνδίου  τίθεται  σαν   π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  κυρίως  των  επιθέτων
aptus-a-um= επιτήδειος,κατάλληλος
idoneus-a-um =επιτήδειος, κατάλληλος
utilis-is-e =χρήσιμος
και  των  επιθέτων  που  έχουν  παρόμοια  σημασία  ή  και  ρημάτων.
Όπως  τα  ρ ή μ α τ α
c r e a r e =απαρέμφατο  του  ρήματος  της α' συζυγίας  creo = γεννώ,δημιουργώ,εκλέγω,ποιώ
creo-creavi-creatum-creare.
d e l i g e r e= απαρέμφατο του ρήματος της  β' συζυγίας  deligo= εκλέγω
deligo- delegi- delectum-deligere
p r a e f i c e r e= απαρέμφατο  του  ρήματος της β' συζυγίας praificio = διορίζω  αρχηγό
peaificio- paefeci-praifectum-paeficere.
 Όπως  οι  φ ρ ά σ ε ι ς
diem  dicere= για να καλέσετε
operam  dare= δίνω  μια  προσπάθεια
tempus dare= δίνω  χρόνο
Όπως  το  ρήμα  e s s e  με  την  σημασία = είναι  ικανό.
Η  Α ι τ ι α τ ι κ ή  του  Γερουνδίου  λαμβάνεται  πάντοτε  εμπρόθετη  και  ουδέποτε λαμβάνεται ως αντικείμενο.
Η  Α φ α ι ρ ε τ ι κ ή  του  Γερουνδίου λαμβάνεται
   Α π ρ ό θ ε τ η   και  δηλώνει  το  όργανο  ή  τον  τρόπο.Αφαιρετική  του  οργάνου  ή  του  τρόπου
  Ε μ π ρ ο θ ε τ η   a, ab, cum, ex, in + αφαιρετική = της  αναφοράς ή της αφετηρίας.

Σήμερα  η  μεγάλη   εορτή  της  Ζωοδόχου  Πηγής
Τη  Ζωοδότρα  Πηγή  εορτάζει  σήμερα  η  χριστιανοσύνη.Το  καθαρό  νεράκι,το  πηγαίο,αμόλευτο  καθαρό  νεράκι. Θεοποιήθηκε  από  τους  πεπαιδευμένους  χριστιανούς  τους  μελετητές  της  Αρχαίας  φιλοσοφίας, του   Ηράκλειτου,που  θεωρεί  το  νερό  πρωταρχική  ουσία  ζωής.Θεωρεί  τη  Γη   πλεούμενο,ένα  μεγάλο  πλοίο  που  επιπλέει  στο  νερό.
Συνέχεια  των  Αρχαίων  Ελλήνων  Φιλοσόφων  οι Χριστιανοί  φιλόσοφοι  ασπάστηκαν  τις  γνώμες  τους. Πληροφορήθηκαν  τα νέα  από  τον  Ηράκλειτο  και  τον  Θαλή.  Ρίγος  τους  έπιασε  και  τρόμος,τρόμος  συγκίνησης  για  το  μεγαλείο  του  Θεού,που  έπλασε  τον  κόσμο  με  τα  νερά  και  τις  φωτιές . Προσευχήθηκαν  πολλές  φορές  στο  όνομα  του  και  ύστερα  σκέφτηκαν  και  ξανασκέφτηκαν  και  στράφηκαν  να  βρούν  τρόπους  να  εξευμενίσουν  τα  στοιχεία  της   φύσης  που  προξενούσαν  συγκίνηση  και  φόβο. Έμαθαν  πως  η  Γη  πλέει  στο  νερό  και  πως  πολλές  φορές  κλυδονίζεται  από  την  θαλασσοταραχή  που  προκαλεί  τους  σεισμούς.
Πώς  θα  μπορούσαν  να  τα  αποτρέψουν  ή  να  τα  περιορίσουν για  να  σωθούν, να  χαίρονται  το  μεγαλείο  της  φύσης,  ένα  μεγάλο  δώρο  του  Θεού.
Πώς  θα  μπορούσαν  να  τα  εξευμενίσουν; Mε  τη  θεοποίηση  τους  και  τις  προσευχές  που  έγραψαν  και  μελοποίησαν  ταλαντούχοι  υμνογράφοι  και  μελοποιοί  των  χριστιανικών  χρόνων.
Αυτά  όλα  βεβαίως  στο  μεταίχμιο  ανάμεσα  στους  δύο  κόσμους.Από  το  ένα  μέρος  οι  Αρχαίοι  Φιλόσοφοι  και  από την  άλλη  οι  Χριστιανοί  φιλόσοφοι. Η  ανακάλυψη  του  ενός  Θεού  και  η  μετάβαση  σε  ένα  υπέρτατο  τρόπο  ζωής,που  προσέδωσε  ιδαίτερη  λαμπρότητα   και  προσδοκία,απαντοχή  και  ελπίδα   στον  κόσμο, στον  χριστιανικό  κόσμο, ο  Χριστιανισμός.

Η  Παναγία  θεωρείται  η  Ζωοδόχος  Πηγή, η  Πηγή  της  Ζωής, η  μητέρα  του  Σωτήρα  Χριστού.
Η  πρώτη  Εκκλησία  η  αφιερωμένη  στην  Παναγία,μία  μικρή  Εκκλησία  λίγα  χιλιόμετρα  απόσταση  από  την  Κωνσταντινούπολη  στο  Μπαλουκλί  η  Παναγία  η  Μπαλουκλιώτισσα  με  το  Ιερό  Αγίασμα. Η Ζωοδόχος  Πηγή  του  Μπαλουκλί. Όπως  αναφέρει  ο  ιστορικός  Προκόπιος  η  ανακάλυψη  του  Άγιου  Νερού  τοποθετείται  στον  6ο μ.Χ. αιώνα και  αποδίδεται  στον  αυτοκράτορα  Ιουστίνο.
Ο  Ιουστίνος  σε  μια  εξοχική  τοποθεσία  με  πολλά  δένδρα  και  νερά  είδε,  σαν  όραμα,  ένα  μικρό  παρεκκλήσι  με  πολύ  κόσμο  και  έναν  ιερέα  μπροστά  σε  μια  πηγή
Είναι  η  πηγή  των  θαυμάτων,του  είπαν.
Η  παράδοση  αναφέρει,ότι  εκεί  έκτισε  ένα  μοναστήρι  μετά  το  χτίσιμο  της  Αγιάς  Σοφιάς  με  τα  υλικά  που  περίσεψαν.
Η παράδοση  αναφέρει  και  μία  άλλη  ιστορία  που  αναφέραμε  στο  περυσινό  αφιέρωμα.Είναι  η  ιστορία  του  τυφλού  ανθρώπου  που  ζητούσε  βοήθεια.Ο  μόνος  που  έσπευσε  προς  βοήθεια  του  ήταν  ο  μετέπειτα  αυτοκράτορας  του  Βυζαντίου,ο  Λέων  Α'  ο   Θραξ,ο οποίος  με  την  βοήθεια  της  Παναγίας  οδήγησε  τον  τυφλό  στην  πηγή  από  όπου  ανάβλυζε  το  αγίασμα  με  το  νερό  του  οποίου  έπλυνε  τα  μάτια  του  ο  τυφλός  και  ανέβλεψε.Στην  ίδια  τοποθεσία  όταν  ο  Λέων  έγινε  Αυτοκρατορας  ανήγειρε  μεγαλοπρεπή  ναό.
Ο Ναός  αυτός κατέρευσε  το  έτος  1500 μ.Χ. και  το  έτος  1833 μ.Χ. Ο Πατριάρχης  Κώνστάντιος  ο  Α'  με  άδεια  του  Σουλτάνου  τον  ανοικοδόμησε  πάνω  στα  ερείπια  του  παλαιού  ναού.
Η  Αγιογραφία  η  σχετική  με  την  Ζωοδόχο  Πηγή  παρουσιάζει  την  Παναγία  μέσα  σε  ένα  συντριβάνη  από  όπου  ξεχειλίζουν  και  χύνονται  τα  αγιασμένα  νερά.Γύρω   από  το  συντριβάνι  εικονίζεται  ο  αυτοκράτορας  και  γύρω  του  πολλοί  άρρωστοι. Σε  μία  άκρη  ο  αγιογράφος  ζωγράφισε  μία  δεξαμενή  γεμάτη  με  ψάρια
Μπαλουκλί = τόπος  με  ψάρια.
Πάνω  από  την  Παναγία  δύο  άγγελοι που  κρατούν  ένα  ειλητάριο  την  στεφανώνουν
Στο  ειλητάριο  γράφει  " Χαίρε  ότι  υπάρχεις  βασιλέως  καθέδρα,χαίρε  ότι  βαστάζεις  τον  Βαστάζοντα  πάντα".
Η  Ζωοδόχος  Πηγή  στο  Μπαλουκλί  δεν  είναι  η  μοναδική. Οι  ευλαβείς  χριστιανοί  μετέδωσαν την  αγάπη  τους  και  την  πίστη  τους  σε  όλους  τους  Ορθόδοξους  χριστιανούς  σε  όλο  τον  κόσμο. Την  Παναγία  την  Ζωοδόχο  Πηγή  τιμούν  σε  πολλά  μέρη  του  κόσμου, με  την  ίδρυση Εκκλησιών   αφιερωμένων  στην  Ζωοδόχο  Πηγή,όπου  προσέρχονται  οι  πιστοί  να  λάβουν  το  θαυματουργό  αγίασμα .
Τα  θαύματα  που  επιτελούνται  δίνουν  δύναμη  στον  άνθρωπο  και  ελπίδα  στην  αρρώστια  και  στις  άλλες  αντιξοότητες  της  καθημερινής  ζωής. Δυναμώνεται  η  πίστη    στον  Θεό.
ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ

Το  απολυτίκιον
Η  αναβλύζουσα  θείον  ύδωρ  αθάνατον.
Η  Προέχουσα  ρείθρα  ζωής  αέναα.
Τοις  προστρέχουσι   πιστώς, τη
 Ζωοδόχω  σου  Πηγή  και  ταύτα
αρυομένοι,βραβεύεις   νυν  τε
Παρθένε  και  ώσιν  και  θεραπείαν,
και  συμφορών  απολύτρωσιν.        

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Ο  Χριστιανισμός  σήμερα  εορτάζει  μία  μεγάλη  εορτή  με  παγκόσμιο  χαρακτήρα.
Τετάρτη  23  Απριλίου  2014  και  κάθε  χρόνο  την  ίδια  ημερομηνία  εορτάζουμε  τον   Μεγαλομάρτυρα  άγιο  Γεώργιο  τον Τροπαιοφόρο.
 Την  ίδια  ημερομηνία  με  μία  διαφορά,η οποία  εξαρτάται  από  την ημερομηνία  που  πέφτει  το  Πάσχα.
Αν  συμπέσει  η  ημέρα  23  Απριλίου  να  είναι  μέσα  στη   Μεγάλη  Εβδομάδα  της  νηστείας, έχει  τύχει  πολλές  φορές, τότε  η  εορτή  του  Αγίου  Γεωργίου  μετατίθεται  τη  δεύτερη  ή  την  τρίτη  ημέρα  μετά  το  Πάσχα,την εβδομάδα της Διακαινησίμου.Είναι  η  εβδομάδα  από  την  Κυριακή  του  Πάσχα  μέχρι  την  Κυριακή  του  Θωμά.
Εφέτος  η  εορτή  έπεσε  στην  κανονική  της  ημερομηνία.
Ειορτάσαμε το  Πάσχα   προχθές  Κυριακή  στις  20  Απριλίου  και  σήμερα Τετάρτη  23  Απριλίου  εορτάζουμε  τον  Άγιο  Γεώργιο αυτόν  τον  νέο  που  μαρτύρησε  303  χρόνια  μετά  την  γέννηση  του  Χριστού  σε  πολύ  νεαρά  ηλικία  και  στη  συνέχεια  αγίασε.
Μεγαλομάρτυρες  ονομάζουμε  όλους  τους  αγίους  που  μαρτύρησαν  προς  χάριν  του  Χριστού  για  την  πίστη  τους  προς  τον  χριστιανισμό,που  υπέστησαν  μύρια  όσα  μαρτύρια  και  διωγμούς  από  τους  ειδωλολάτρες  της  εποχής  εκείνης.
(Οι  χριστιανοί  που  έζησαν  εκείνη την εποχή,η οποία  βρισκόταν  στο  μεταίχμιο  της   μετάβασης  από  την  ειδωλολατρεία  προς  τον  χριστιανισμό,υπέφεραν  από  τους  Διωγμούς  των  ειδωλολατρών,που  η  εξέλλιξη  του  χριστιανισμού  είχε  πολύ  εξοργίσει ).
Ονομάστηκε  και  Τροπαιοφόρος. Είναι  πιθανόν να  είναι  ο  μοναδικός  άγιος  που  φέρει  αυτή  την  ονομασία
Η  λέξη  τροπαιοφόρος  έχει  την  έννοια  του  θριαμβευτή, την έννοια  του  νικητή.
Νικητής  ήταν  ο  άγιος  Γεώργιος,όσον  αφορά  την  επικράτηση  του  χριστιανισμού  και  θριαμβευτής  όσον  αφορά  την  διάρκεια  του  χριστιανισμού  ανά  τους αιώνας  τους  χριστιανικούς..  .Ο άγιος  Γεώργιος  γεννήθηκε  στην  Σεβαστούπολη  της  Μικρής  Αρμενίας  από  τον  Έλληνα  πατέρα  του  τον  Γερόντιο  συγκλητικό επί  Αυτοκρότορα  Διοκλητιανού  και   από  την χριστιανή  μητέρα  του,  την  Πολυχρονία.
 Παρόλο  που  βαπτίστηκε  χριστιανός, όταν μεγάλωσε  έγινε  ειδωλολάτρης  γι  αυτό  και  κατετάγη  στον  Ρωμαϊκό  στρατό  του  αυτοκράτορα   Διοκλητιανού, του  οποίου  απετέλεσε  επίλεκτο  μέλος.
Από  τον  Διοκλητιανό  έλαβε  πολλές  διακρίσεις.
Πρώτα  ο  Ατοκράτορας  του  έδωσε  το  αξίωμα  του  Τριβούνου, έπειτα  τον  έχρισε  Δούκα, όπως λέμε,διοικητής, με  τον  τίτλο  του Κόμη, όπως  λέμε, συνταγματάρχης,στο  τάγμα  των  Ανικιώρων  της  αυτοκρατορικής  φρουράς, κατ'  εκλογήν,
εκτιμώντας  τον  ηρωϊσμό  και  την  τόλμη  του  Γεωργίου.
Τα  νάματα  όμως  της  χριστιανής  μητέρας  του  δεν  του  επέτρεπαν  να  παραμένει  στις   τάξεις  του  Ρωμαϊκού  στρατού.
Η καρδιά  του  γεμάτη  από  αγάπη  προς  το  Χριστό  και  τις  χριστιανικές  διδασκαλίες  δεν  του  επέτρεπαν  να  συμμετέχει  στους    διωγμούς    των  χριστιανών.
Η ρήση  του  Χριστού   "αγαπάτε  αλλήλους",να  αγαπάει  ο   ένας  τον  άλλον,έπιασαν  τόπο  στο  νεαρό  έφηβο.
Οι  διωγμοί  των  χριστιανών  άρχισαν  το  έτος  303  μ.Χ. με  τον  Γεώργιο  να  δηλώνει  την  πίστη  του  στον  Χριστό  με  τόλμη  και  να  αποσκιρτά,να εγκαταλείπει  την  ειδωλολατρεία  προς  χάριν  της  χριστιανικής  πίστης.
 Απομακρύνθηκε, συνεπώς,και από τον Ρωμαϊκό  στρατό.
 Ο  Διοκλητιανός  έπνεε μένεα  εναντίον  του.
Οργίστηκε  τόσο  πολύ  που  κατεδίωξε  τον  Γεώργιο,τον  αγαπημένο  του  στρατιωτικό.
Ο  Διοκλητιανός  για να τον δελεάσει να επιστρέψει  στην  ειδωλολατρεία  και  στον  Ρωμαϊκό  στρατό  έταζε  στον  Γεώργιο εδάφη  και  πλούτη.
Εκείνος όμως  ήταν  ανένδοτος.
Το αμετάκλητο  της   συμπεριφοράς του  είχε  ως  συνέπεια  τα  φρικτά  βασανιστήρια  στα  οποία  υπεβλήθη,όπως αναφέρει  η  χριστιανική  παράδοση.
Την  αρχή  τον  ελόγχισαν,τον   τρύπησαν   με  λόγχη  και  άντεξε.
Έπειτα  ξέσκισαν  το  σώμα  του  με  μαχαίρια  πάνω  σε  ένα  σιδερένιο  τροχό  καρφωμένα,και  άντεξε.Τον έριξαν  μέσα  σε  μια  λακούβα  με  βραστό  ασβέστη  και  άντεξε.
Του  φόρεσαν  πυρωμένα   σιδερένια  παπούτσια  και  πάλι  άντεξε,
Άντεξε με  τη  βοήθεια  του  Θεού  όλα  τα  βασανιστήρια  που  υπέστη.
Δε μπόρεσε  να  αντέξει  τον  αποκεφαλισμό.
Τον  αποκεφάλισαν  την  Παρασκευή  23  Απριλίου  303 μ.Χ.
Ο πιστός  υπηρέτης  του  ο  Πασικράτης  πήρε  το  ιερό  σώμα  του  και  το  λείψανο  της  μητέρας  του,η οποία  μαρτύρησε  την  επόμενη  ημέρα  και  όπως   παρήγγείλε  ο  Γεώργιος  τα  μετέφερε ο Πασικράτης  στην πόλη  Λύδδα  της  Παλαιστίνης, στον  τόπο  καταγωγής  της  μητέρας  του,όπου ενταφιάστηκαν.
Από  εκεί  τα  παρέλαβαν  οι  Σταυροφόροι  και  τα  μετέφεραν  στην  Δύση.
Τις  επόμενες  ημέρες  μαρτύρησαν  και  οι  συνδεσμώτες  του  ο  Ευσέβιος, ο Νέων, ο Λεόντιος,ο Λογγίνος.  Όπως  αναφέρει  η  θρησκευτική  παράδοση  η υπέρτατη  πίστη  του  Γεωργίου παρακίνησε  να  βαπτιστούν  χριστιανοί  πολλοί  στρατιωτικοί  μεταξύ  αυτών  ο  Ανατόλιος και ο Πρωτολέων,ο  Βίκτωρ και ο Ακίνδυνος, ο  Ζωτικός και ο Ζήνων,ο Χριστόφορος  και  ο Σεβιριανός,ο Θεωνάς, ο Καισάριος  και  ο Αντώνιος.Μαρτύρησε και  η  σύζυγος  του  αυτοκράτορα  Διοκλητιανού  η   Αλεξάνδρα  και  μαζί της  μαρτύρησαν  οι  δούλοι  της  η Απολλώ, ο Ισαάκιος  και  ο  Κοδράτος. Όλοι  έγιναν  άγιοι   και  εορτάζουν  από  τις  20  Απριλίου  μέχρι  και  τις  24  Απριλίου.
Στον  εορτολογικό  αυτό  κύκλο  περίοπτη  θέση  κατέχει  ο  Άγιος  Γεώργιος,ο  άγιος  της  χριστιανοσύνης.
Επιφανής άγιος  όχι μόνον  της  Ορθόδοξης  Εκκλησίας.
 Τον   άγιο  Γεώργιο  τιμούν η Αγγλικανική,η  Αρμενική, η Καθολική  και η Λουθηρανική  Εκκλησία.
ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Nα  μην  καθυστερούμε  αγαπημένα  μου  παιδιά  υποψήφιοι  των  πανελλαδικών  του  2014.
Τι  και αν  είναι  η  δεύτερη  ημέρα  του  Πάσχα. Εμείς  στο  καθήκον  μας.
Να  δώσουμε  μερικά  παραδείγματα  για  την  περαιτέρω  κατανόηση  των  συνθέτων  με  το  s u m  ρημάτων.

Παράδειγμα   με  το  ρήμα absum
Massilia  urbs  non  longe  ab  ostiis  Rodhani  abest= Η  πόλις  Μασσαλία  δεν  ευρίσκεται  σε  μακρά  απόσταση  από  τις  εκβολές  του  Ροδανού.
To  abest  είναι  γ' πρόσωπο  ενικού  οριστικής  του  ρήματος  absum= είμαι  απών
absui- afui-abesse


Παράδειγμα  με  το  ρήμα  obsum
Utinam  ne  Alcibiades  civitati  suae  obfuisset= Είθε  ο  Αλκιβιάδης  να  μην  είχε  βλάψει  το  κράτος  του
Το  obfuisset είναι  γ΄ πρόσωπο  ενικού  υπερσυντέλικος  υποτακτικής  του  ρήματος  obsum,obfui ή offui, obesse= βλάπτω

Παράδειγμα  με  το  ρήμα  prosum
Utinam  semper  patriae  meae  prosim= Είθε να  ωφελώ  πάντοτε  την  πατρίδα  μου
Το  prosim  είναι  α' ενικό  ενεστώς  υποτακτικής  του  ρήματος prosum,profui,prodesse= ωφελώ

Άλλο  ένα  παράδειγμα με  το  ρήμα  obsum  και  το  prosum
Εloquentia  sine  sapientia  magis  obfuit  civitativus  quam  profuit=  H  ευγλωττία  χωρίς  σοφία  μάλλον 
έβλαψε  τις  πολιτείες παρά  τις  ωφέλησε
Το  obfuit  είναι  γ' ενικό  οριστικής  παρακειμένου  του  ρήματος οbsum, obfui  και  offui,obesse=βλάπτω
Το  profuit  είναι  γ'  ενικό  οριστικής  παραλειμένου του  ρήματος  prosum,profui,prodesse= ωφελώ

Άλλο  ένα  παράδειγμα  με  το  ρήμα  possum
Αgamemnon  diu  metuit, ne  ad  Trojam  proficisci  non  posset= O  Aγαμέμνων  επί  πολύ  φοβήθηκε, μήπως  δεν  μπορούσε  να  βαδίσει  εναντίον  της  Τροίας
Το  posset  είναι  γ΄ ενικό παρατατικός  υποτακτικής  του  ρήματος  possum,potui, posse= μπορώ

Άλλο  ένα  παράδειγμα  με  το  ρήμα  prosum
Nihil  magis  proderit  in  exercitu  quam  diskiplina = Τίποτα  δεν  θα  ωφελήσει περισσότερο  στο  στρατό παρά  η  πειθαρχία
Το  proderit  είναι  γ' ενικό  μέλλοντος  οριστικής  του  ρήματος  prosum,profui,prodesse= ωφελώ

Καλή  Επιτυχία


Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Το  Κυριακάτικο  Μυθιστόρημα

Πλησίαζαν  Χριστούγεννα,η  γιορτή  της  γέννησης  του  Θεανθρώπου,όταν  ετέλεσαν  τους  γάμους  των  ο  Στέφανος  με  την  Μαρία. Ήταν  πόλεμος. Οι  κατακτητές  είχαν  καταλάβει  και  την  πρωτεύουσα   από  τον  Απρίλιο  μία  Κυριακή   του 1941.
Οι  Έλληνες  αξιωματούχοι  δήλωσαν  πως  η  Αθήνα  ήταν  μια  ανοχύρωτη  πόλη  και  πως  δεν  είχαν  σκοπό  να  προβάλουν  αντίσταση..
Οι  γιορτές  είχαν  παραμεριστεί. Τα  άλλοτε  ολόφωτα  σπίτια,η  χαρούμενη  ατμόσφαιρα,οι  μυρουδιές  από  τα  γλυκίσματα  ανήκαν  πια  στο  παρελθόν.
Η καμπάνα  για  τον  εσπερινό  σε  λιγοστές  εκκλησίες  εσήμαινε.
Τα  παλληκάρια  είχαν  φύγει  για  τον  πόλεμο.
Οι  γέροντες  ιερείς  με  λιγοστές  ηλικιωμένες  γυναίκες,γιαγιάδες  οι  πιο  πολλές,συγκεντρώνονταν  στην  εκκλησία  για  να  προσευχηθούν.
Επικρατούσε  ανέχεια  από  την  έλλειψη  των  μέσων  βιοπορισμού  στους  εναπομείναντας.
Τα  τρόφιμα  λιγόστευαν  και  η  ασιτία  είχε  ενσκύψει  στους  κατοίκους.
Ο  Στέφανος  με  την  προνοητικότητα  που  τον  διέκρινε  στον  χαρακτήρα  του,με τα  πρώτα  μηνύματα  της  επερχόμενης  πολεμικής  σύρραξης,έσπευσε  στις  βιοτεχνίες να  προμηθευθεί  τα  απαραίτητα, κυρίως  μακαρόνια,πελτέδες,λάδι  και  τυρί,τουλάχιστον  για  τα  πρώτα  χρόνια,έλεγε.
Το  γαμήλιο  τραπέζι  καθώς  και  η  γιορτή  για  το  χρήσμα  της  γυναίκας  του   από  Ελίζα  σε  Μαρία,στους  λιγοστούς  καλεσμένους, έγινε  με  μακαρονάδα  σαλτσερή  και  τριμμένο  τυρί.
Τα  παράθυρα  και  οι  πόρτες  ήταν  καλά  σφαλισμένες  και  τα  κεριά  που  άναψαν   προσέδιδαν  ομορφιά  στην  όλη  ατμόσφαιρα.Τα  τραγούδια  σιωπηλά  μόλις  ακουγόταν  μέχρι  την  αυλή  του  σπιτιού.Οι  καλεσμένοι  ευχαριστήθηκαν  φαγητό  αυτό  το  βράδυ
Το  μικρό  γλέντι  στο  σπίτι  του  Στέφανου  θύμιζε  λίγο  τις  παλιές  καλές  ημέρες.
Ανάμεσα  στις  ευχές  που  έδιναν  στους  νιόπαντρους  ακούγονταν  και  οι  κατάρες  των  αγανακτισμένων  προς  τον  εχθρό.
Έφυγαν  και  οι  τελευταίοι  καλεσμένοι.
Έμειναν  μόνοι  ο  Στέφανος  και  η  Μαρία.
- Να  μαζέψω  τα  πιάτα,είπε  η  Μαρία.
-Όχι,αγάπη  μου,είπε  ο  Στέφανος και  αύριο  μέρα  είναι.
Τα...ποντίκια, του  είπε  γελώντας.
-Μη  στενοχωριέσαι,Μαρία  μου,δεν  έχει  το  σπίτι  μου  ποντίκια.Είναι  καθαρό.
Ο Στέφανος  πήρε  αγκαλιά  την  γυναίκα  του  και  καθώς  ανέβαιναν  την  ξύλινη  σκάλα , με  χαμηλή  φωνή, έλεγε,πως  δεν  πρόλαβε  να  τακτοποιήσει   όλο  το  σπίτι,γιατί  τον  πρόλαβε  ο  πόλεμος,όμως  τα  δωμάτια,που  είναι  κλειστά, είναι  άδεια. Έχω  πετάξει  ό,τι  άχρηστο  αντικείμενο  υπήρχε. Κράτησα  τα  παλιά  πράγματα  των  γονέων  μου. όσα  είχαν  χρησιμότητα,όσα  ήταν  γερά.
Τα  δωμάτια  αυτά  είναι  άδεια  από  πράγματα,αλλά  δεν  πρόλαβα  να  τα  βάψω  με  πρόλαβαν  τα  κανόνια  και  τα  πολυβόλα  του  εχθρού.
Στέφανε! μην  έχεις  άγχος,σε  πιστεύω,του  είπε  και  τον  φίλησε.
Έφτασαν  στο  υπνοδωμάτιο  του  Στέφανου.Εκεί  θα  ήταν  η  κεβατοκάμαρη  τους.
-Εδώ  θα  είναι  η  κρεβατοκάμαρα  μας,είπε  ο  Στέφανος,που  είχε  τακτοποίσει  το  δωμάτιο  από  την  προηγούμενη  ημέρα.
-Το  δωμάτιο  είναι  μεγαλύτερο.
-Στέφανε! είναι  μεγαλύτερο  αλλά  θα  έχει  περισσότερο  κρύο. Το  δικό  μου  δωμάτιο  είναι  πιο  μικρό  και  πιο  ζεστό,είπε  στο  Στέφανο  η  Μαρία..
-Μη  στενοχωριέσαι,αγάπη  μου,δεν  θα  κρυώνουμε, η  αγάπη  μας  θα  μας  ζεσταίνει.Κοντά  ο  ένας  στον  άλλο, αγκαλιά,θα  δεις  πως  θα  ιδρώνουμε.
Η  Μαρία  με  αργές  κινήσεις  άρχισε  να  ξεκουμπώνει  το  νυφικό  της.Άνοιξε  την  ντουλάπα  πήρε  από  την  κρεμάστρα  το  νυχτικό  της, το  φόρεσε   και  στη  θέση  του  κρέμασε  το  νυφικό  της.Ήταν  ένα  μπεζ  φόρεμα  με  βαμβακερή  δαντέλλα  στο  μπούστο,στο  γιακά,στις  μανσέτες  και  στις  άκρες  των  μανικιών.
Μία  σειρά  καφετιά   λαμπυρίζοντα  φωτάκια  προσέδιδαν  στο  φόρεμα μία  ιδιαίτερη  λάμψη.
Ήταν  από  τα  καλύτερα  και  σοβαρότερα  ενδύματα  της.
-Στην  εκκλησία  ήσουν   πανέμορφη  με  το  όμορφο  αυτό  φόρεμα, Μαρία.
-Με  το  νυχτικό,πώς  είμαι? ρώτησε  γελώντας
-Με  το  νυχτικό  είσαι  ακόμα  πιο  όμορφη.
- Ο  Στέφανος  είχε   βγάλει  το  κοστούμι  του και  είχε  μείνει  με  τα  εσώρουχα,ένα  μποξεράκι  και  μία  αθλητική  φανέλλα.Την  αγκάλιασε. Θα  κρυώσεις,του  είπε,φόρεσε  κάτι. Πού  είναι η  πιζάμα  σου;
-Δεν  κρυώνω,Μαρία  μου,θα  με  ζεστάνεις  στην  αγκαλιά  σου.
Ξάπλωσαν. Το  σκοτάδι ήταν  πηχτό  μέσα  στο  δωμάτιο,  στο  δρόμο  είχε   συσκότιση  και  από  τις  γρίλιες του  παράθυρου  δεν  έμπαινε  καμία  αναλαμπή  φωτός.Μόνο  το  ρολόϊ,που  φωσφόριζαν οι  αριθμοί  και  οι  δείχτες  του, που  έδειχναν  την  ώρα,φώτιζαν  αμυδρά  το  δωμάτιο.
Μπήκαν  κάτω  από  τις  κουβέρτες.
 Αγκαλιασμένους  και  πλέρια  ευτυχισμένους  τους  βρήκε  η  επόμενη  ημέρα.

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ
Την  Ιερή  και  Μεγάλη  Κυριακή  γιορτάζει  σήμερα  20  Απριλίου  2014  η Ορθοδοξία.
Αναστήθηκε  ο  Ιησούς  Χριστός  και  είναι  ένα  από  τα  σημαντικότερα  γεγονότα  της  εποχής  που  έζησε  μετά  από  το  θαυμαστό  γεγονός  της  γέννησης  του, της  γέννησης  του  Θεανθρώπου.
Το  γεγονός  της  Ανάστασης   έχει  τόσο  μεγάλη    απήχηση  στον  χριστιανικό  κόσμο  από  τότε. Γιορτάζεται  κάθε  χρόνο  σε  διαφορετική  ημερομηνία,η  οποία  εξαρτάται  από  την  πανσέληνο  μετά  την ισημερία  της  21ης  Μαρτίου.
Η  πρώτη  Κυριακή  μετά  την  πανσέληνο  είναι  Πάσχα.
Από  αυτό  το  σκεπτικό  βγαίνει  το  συμπέρασμα,ότι  η  ημερομηνία,που  εορτάζεται  το  Πάσχα  κυμαίνεται  ανάμεσα  στις  4 Απριλίου  και  τις  8  Μαϊου.
Την  απόφαση   της  εορτής  του  Πάσχα  αυτήν  την  ημερομηνία   έλαβε  η  Α'  Οικουμενική  Σύνοδος  στη  Νίκαια  το   325 μ.Χ.
Λένε  οι  ειδικοί επιστήμονες  ότι  η  λέξη  Πάσχα  προέρχεται  από  την  Εβραϊκή  λέξη  Pasah  ή  Patisah, που  σημαίνει  πέρασμα  και  πράγματι  αναφέρεται  στο  γεγονός  της  απελευθέρωσης  των  Εβραίων  από  τους  Αιγυπτίους  και  το  πέρασμα  τους  από  την  Ερυθρά  Θάλασσα. 
Στην  Ελλάδα  την  ημέρα  του  Πάσχα  έχει  την  τιμητική  του  ο  οβελίας. Σουβλίζουν  αρνιά  και  γλεντούν  όλη  την  πασχαλιάτικη  ημέρα  με  παραδοσιακά  τραγούδια  και  χορούς
Δόξα  σοι,Κύριε, δόξα  σοι.
ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ.
                 KAΛΟ   ΠΑΣΧΑ
Μεγάλο  Σάββατο  σήμερα. Η  Μεγάλη   εβδομάδα  του  θείου  δράματος  των  παθών  του  Κυρίου  Ημών  Ιησού  Χριστού  σε  λίγες  ώρες  τελειώνει.

Χριστός   Ανέστη  εκ  νεκρών
θανάτω  θάνατο  πατήσας
και  τοις  εν  τοις  μνήμασι
η  ζωή  χαρισάμενος.

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Το  Ποίημα  του  Σαββατόβραδου

Να  με  παίρναν  τώρα  δα  
του  ονείρου  τα  παιδιά!
κι  απαλά  να  με  αποθέσουν
εκεί  όπου  η  ψυχή  μου  λαχταρά
στο  μικρό  μου   το  χωριό!
με  τα  κάτασπρα  σπιτάκια
και  το  καθαρό   νερό!
Τώρα  τρέχω  με  χιλιόμετρα
εκατό!.... 
φθάνω  φθάνω  στο  χωριό  μου
το  μικρό!....
να  αναστήσω  τον  καλό  μου
τον  Χριστό!.... 

Καλή  Ανάσταση
Σήμερα  Μεγάλη  Παρασκευή  του  έτους  2014  Απριλίου  18  βρισκόμαστε  στην  πέμπτη  ημέρα  της Ιερής Εβδομάδας  των  Παθών  του  Κυρίου  Ημών  Ιησού  Χριστού.
Το  πρωϊ στις  Εκκλησίες  ψάλλονται  οι  Μεγάλες  Ώρες,που  περιέχουν  Ευαγγέλια,Ευχές,τροπάρια  και  ψαλμούς.
Στον  εσπερινό  της  Μεγάλης  Παρασκευής γίνεται  η  αποκαθήλωση  του  σώματος  του  Εσταυρωμένου ( αυτή  την  επωνυμία  πήρε  ο  Χριστός  με την σταύρωση Του ). Τοποθετούν   το  Ιερό  Άμφιο,όπου  απεικονίζεται  η  ταφή  του  Χριστού, μέσα  στο  Ιερό  Κουβούκλιο,τον Επιτάφιο,που  είναι  στολισμένος  με  παντός  είδους  λουλούδια  από  τους  αγρούς   και  από  τους  κήπους,καλλιεργημένα  λουλούδια.
Την  εσπέρα  της  Μεγάλης  Παρασκευής  ψέλνεται  ο  Όρθρος  του  Μεγάλου  Σαββάτου. Η  υμνολογία  αναφέρεται  στην  ταφή  του  Κυρίου  από  τους   μαθητές  του,τον  Ιωσήφ  και  τον  Νικόδημο, τους  κατά  κάποιο  τρόπο "κρυφούς" μαθητές,  που  η  ιδιότητα  τους ως  μαθητές   δεν  ήταν   επίσημη...  και  αυτό...  από τον  φόβο  των  Ιουδαίων.
Την  Μεγάλη  Παρασκευή  στις  Εκκλησίες  ψάλλονται  το  τροπάρια
" Ο Ευσχήμων  Ιωσήφ"  και  το  τροπάριο  "Ότε  κατήλθες  προς  τον  θάνατον"
και  τα  Εγκώμια  που  είναι  λόγια  επαινετικά  που  δίδονται  με  ψαλμωδικό  τρόπο. 


Ο Ευσχήμων  Ιωσήφ
από  του  ξύλου  καθελών
το  άχραντο  σου  σώμα,
σινδώνη  καθαρά
ειλήσας  και  αρώμασιν,
εν  μνήματι  καινώ
κηδεύσας  απέθετο.

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Μεγάλη  Πέμπτη  σήμερα  του  έτους  2014  Απριλίου  17.
Είναι  η  τέταρτη  ημέρα  της  εβδομάδας  των  Παθών  του  Ιησού  Χριστού.
Βρισκόμαστε  στην  ημέρα  που  επιτελείται  η  κορύφωση  του  Θείου  Δράματος,η κορύφωση  των  Παθών  Του.
Ο Κύριος  Ημών  Ιησούς  Χριστός  διανύει  τις  τελευταίες  ώρες  της  ζωής  του  και  λίγο  πριν  αντιμετωπίσει  τον  σταυρικό  θάνατο  για  την  σωτηρία  της  ανθρωπότητας  θέλησε  να  παραθέσει  δείπνο  προς  τιμήν  των  μαθητών  του.
Προσκάλεσε  αυτούς  κρυφά  σε  κάποιο  σπίτι  στα  Ιεροσόλυμα ,στο  υπαιρώο του  οποίου,στο  πατάρι  αυτού  του  σπιτιου  έγινε  ο  δείπνος,που  είναι  γνωστός  ως  ο  Μυστικός  Δείπνος.
Ο Χριστός  πριν τον Δείπνο  ζήτησε  να  πλύνει  τα  πόδια  των  μαθητών  του  θέλοντας   να  διδάξει  στους  μαθητές  του  την ταπείνωση  και  την  προσφερόμενη  προς  τους συνανθρώπους  μας. βοήθεια.
Εκείνη  την  εποχή  επικρατούσε  αυτό  το  έθιμο,οι  δούλοι  να  πλένουν  τα  πόδια  των  κυρίων  των πριν  τα  δείπνο.
Το  έθιμο  στη  Βυζαντινή  εποχή  καλούσε  τους  Βασιλείς  να  πλένουν  τα  πόδια  των  πολιτών  τους.
Το  γεγονός  αυτό  του  πλυσίματος  των  ποδιών  των  μαθητών  από  τον  δάσκαλο  τους,από  τον  Ιησού  Χριστό,ονομάζεται   Ιερός  Νιπτύρας.
Τέσσερα  είναι  τα  γεγονότα  που  συνέβησαν  λίγο  πριν  την  Σταύρωση ,όπως  περιγράφονται  στα  Ευαγγέλια
Το  πρώτο  είναι  ο  Μυστικός  Δείπνος,΄κατά  τον  οποίον  παρέδωσε  στους  μαθητές  του  το  Μυστήριο  της  Θείας  Ευχαριστίας "λάβετε  φάγετε  τούτο  εστί  το  σώμα  μου" και
 " πίετε  εξ  αυτού  πάντες  τούτο  γαρ  εστί το  αίμα  μου  το  της  Καινής  Διαθήκης  το  περί  πολλών  εκχυνόμενον  εις  άφεσιν  αμαρτιών".
Το  δεύτερο  γεγονός  είναι  Ο  Ιερός  Νιπτύρας.
Το  πλύσιμο  των  ποδιών  των  12  Αποστόλων μαθητών  από  τον  δάσκαλο  τους  τον Ιησού  Χριστό.
Το  τρίτο  γεγονός  είναι  η  Υπερφυής  Προσευχή.
Μετά  το  τέλος  του  Δείπνου  ο  Ιησούς  με  τους  μαθητές  του  μετέβησαν  στο  Όρος  των  Ελαιών για  να  προσευχηθεί  στον  Πατέρα  του.
Το  τέταρτο  γεγονός  είναι  η  Προδοσία  του  Ιούδα με  το  περιβόητο  φιλί  του Ιούδα ως  ένταλμα  της  σύλληψης  του
Την  Μεγάλη  Πέμπτη  στις  Εκκλησίες  διαβάζονται  και  τα  Δώδεκα  Ευαγγέλια  στα  οποία  πριγράφονται  τα  Άγια  Πάθη  του  Χριστού.
Μετά  το  πέμπτο  Ευαγγέλιο  βγαίνει  ο  σταυρός,τον οποίον  σπεύδουν  οι  χριστιανοί  να  προσκυνήσουν  με  πολύ  συγκίνηση.
Στις  Εκκλησσίες  παραμένουν  οι  χριστιανοί  σε  ολονυκτία ψέλνοντας  ύμνους και  στολίζοντας  τον  Επιτάφιο..

Σήμερον  κρεμάται επί  ξύλου
ο εν  ύδασι την γην   κρεμάσας.
Στέφανον  από  αγκάθια   περιτίθεται,
ο  των  αγγέλων  Βασιλεύς.
Ψευδήν  πορφύραν  περιβάλλεται,
ο  περιβάλλων  τον  ουρανόν  εν  νεφέλαις.
Ράπισμα  κατεδέξατο,
ο  εν  Ιορδάνη  ελευθερώσας  τον  Αδάμ.
Ήλοις  προσηλώθη,
ο   Νυμφίος  της  Εκκλησίας.
Λογχοις  εκεντήθη,
ο Υιός  της  Παρθένου
Προσκυνούμεν τα Πάθη  σου  Χριστέ
Δείξον  και  την  ένδοξον  σου  Ανάστασιν.

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Να  ασχοληθούμε  σήμερα  αγαπημένοι  μου  υποψήφιοι   μαθητές  και  μαθήτριες  των  πανελλαδικών  εξετάσεων  με  το  ρήμα  s u m =είμαι. Είναι  το  αντίστοιχο  ρήμα  στη   Νέα  Ελληνική  γλώσσα  το  ρήμα  Ειμί= είμαι.
Εμείς  περιοριζόμαστε  στο  Λατινικό  ρήμα  sum= είμαι  και  εξετάζουμε  τα  άλλα  ρήματα  τα  σύνθετα  από   το  sum, χωρίς  τις  ιδιορρυθμίες  του  possum.
1) absum= είμαι  απών
absum
afui και abfui
abesse
Η Μετοχή  του  ρήματος  sum  είναι absens=απών και  είναι  εύχρηστη.
2) adsum=  βοηθώ,παρίσταμαι
adsum
adfui και affui
adesse
3) dessum= απουσιάζω
dessum
defui
deese
4) insum =ενυπάρχω
insum
infui
inesse
5) intersum= λαμβάνω  μέρος
intersum
inderfui
interesse
6) obsum= βλάπτω
obsum
obdui  και  offui
obesse
7) praesum= διευθύνω
praisum
praifui
praisesse
Η Μετοχή  praisens = παρών  είναι  εύχρηστη
8) prosum =είμαι  επωφελής,λυσιτελώ
prosum
profui
prodesse
9) subsum =υπόκειμαι,βρίσκομαι  από  κάτω
δεν  έχει  Παρακείμενο
subesse
10) supersum = υπολείπομαι, καθυστερώ
supersum
superfui
superesse
Nα  πούμε  ότι   από  τα  σύνθετα  του  s u m  το   5  το  6  το 7  το  8  και  το  9   συντάσσονται  με  δοτική..
Να  πούμε  για  το  prossum  ότι  στον  Ενεστώτα, στον  Παρατατικό  και  στον  Μέλλοντα, το  α'  συνθετικό  πριν  από  σύμφωνο  έχει  την  μορφή   pro-  ή  prod- πριν  από  φωνήεν,γιατί  η  αρχική  μορφή  του  α' συνθετικού  ήταν  prod-.
Μετά  από  αυτό  έχουμε:
Τον  Ενεστώτα  της  Οριστικής
prosum
prodes
prodest
prosumus
prodestis
prosunt

Τον Παρατατικό  της  Οριστικής
proderam
proderas
proderat
proderamus
proderatis
proderant

Toν  Μέλλοντα  της  Οριστικής
prodero
proderis
proderit
proderimus
proderitis
proderunt

Toν  Ενεστώτα  της  Υποτακτικής
prosim
prosis
prosit
prosimus
prositis
prosint

Τον  Παρατατικό  της  Υποτακτικής
prodessem
prodesses
prodesset
prodessemus
prodessetis
prodessent

Toν  Ενεστώτα  της  Προστακτικής
prodes
prodeste

Toν  Μέλλοντα  της  Προστακτικής
prodesto
prodestote

Felix  Pascha
Μεγάλη  Τετάρτη  σήμερα  του  έτους  2014  μηνός  Απριλίου. Η  τέταρτη  ημέρα  από  την  έναρξη  της  εβδομάδας  των  Παθών  του  Ημών  Ιησού  Χριστού.
Στις  εκκλησίες  μας  τελείται σήμερα  το  απόγευμα  το  έβδομο  από  τα  7  Μυστήρια. Το  Μυστήριο  του  Αγίου Ευχελαίου.
Οι  ιερείς  διαβάζουν  7  Ευαγγέλια  και  7  Ευχές  για  να  ευλογήσουν  το  λάδι,όπως  και  την  εποχή  του  Χριστού.
Μετά;  το  τέλος  της  ακολουθίας  του  Ευχελαίου  ο  ιερέας  "λαδώνει" τους  πιστούς  στα τέσσερα  σημεία  του  προσώπου  γι  αυτό  και  άλλοι  λένε "σταυρώνει" τους  πιστούς, στο  μέτωπο,στο  πηγούνι, στα   μάγουλα  και  στις  παλάμες.
Από  τα  χρόνια  του  Χριστού  έλαβε  η  χρήση  του  ελαίου τον   συμβολικό  της  χαρακτήρα .
Από τα  χρόνια  εκείνα  του  Χριστού  το  έλαιο  συμβολίζει  το  "Θείον  Έλαιον",την  πνευματική  δύναμη  και  την  δωρεάν  του  Θεού.
Ο Χριστιανισμός  χρησιμοποιεί  το  έλαιον  ως  Ορατή  Θεώρηση  του  Αοράτου  Κάλλους δίδοντας  του  ένα  μυστηριακό   χαρακτήρα.
Η   θεραπευτική  ικανότητα του  ελαίου  ενισχύεται  με  την  Ευλογία  και  την  Χάρη  του  Θεού  με  τις  Ευχές  και  τις  Προσευχές  των  Ιερέων.
Το  Ευχέλαιο  προορίζεται  για  την  κάθαρση,την  απαλλαγή  από τις  βλαβερές  ουσίες του  οργανισμού   και  λειτουργεί  σαν  ευλογία  για  την  συγχώρηση  των  αμαρτιών.

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Μεγάλη  Τρίτη  σήμερα.
 Η  Δεύτερη  Μεγάλη  Ημέρα  των  Παθών  του  Ιησού  Χριστού.
Το  εσπέρας  της  Μεγάλης  Τρίτης  ψάλλεται  ο  όρθρος  της  Μεγάλης  Τετάρτης.
Η  Μεγάλη  Τετάρτη   είναι   αφιερωμένη  στην αμαρτωλή  γυναίκα  που  αναφέρεται  στο  κατά  Λουκάν  Ευαγγέλιο   7-47.
 Την   αμαρτωλή,που  μετανοιωμένη  έπλυνε  τα  πόδια  του  Κυρίου  με  τα  δάκρυα  της, τα  άλειψε  με  μύρο  και  τα  σκούπισε  με  τα  μακριά  μαλλιά  της.
Όλη  αυτή  η ένδειξη  αγάπης  προς  τον  Ιησού  Χριστό  παρακίνησαν τον  Ιησού  να   συγχωρήσει   την  αμαρτωλή  αυτή  γυναίκα  με  τη  γνωστή  φράση
" Αφέοντες  σοι   αι  αμαρτίαι  ότι  πολύ  ηγάπησας"
Σήμερα   κλίνουμε   το    p o s s u m    στην  Υποτακτική  Έγκλιση.

                                   ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤΩΣ         ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ        ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ        ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
possim                possem                      potuerim                          potuissem
possis                 posses                        potueris                           potuisses
possit                 posset                         potuerit                            potuisset
possimus            possemus                    potuerimus                       potuissemus
possitis               possetis                       potueritis                         potuissetis
possint               possent                        potuerint                          potuissent


                                 TO  ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ         ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
posse                 potuisse

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΕΝ  ΈΧΟΥΝ
Τα  ανώμαλα  ρήματα  possum,volo,malo

ΜΕΤΟΧΗ   ΔΕΝ  ΕΧΕΙ
Το  malo  .


                                             
Μεγάλη  Δευτέρα  σήμερα  η  πρώτη  ημέρα  της  Μεγάλης  Εβδομάδας  των  Παθών  του  Ιησού  ΧΡΙΣΤΟΎ.
Την  εσπέρα  της  Μεγάλης  Δευτέρας  τελείται  η  τελετουργία  της  Ακολουθίας  του  Νυμφίου

Δικαιοσύνην  μάθετε,οι  ενοικούντες  επί  της  Γης.
Αλληλούϊα,Αλληλούϊα,Αλληλούϊα.

Ιδού  ο  Νυμφίος  έρχεται  εν  τω  μέσω  της  νυκτός
και  μακάριος  ο  δούλος  ον  ευρίσει  γρηγορούντα
και  ανάξιος  ο  δούλος  ον  ευρίσει  ραθυμούντα.
Βλέπε  ουν, ψυχή  μου, μη υπό  του  ύπνου  κατενεχθείς
αλλά  ανάνηψον  κράζουσα`
Άγιος, Άγιος, Άγιος  ει  ο  Θεός, δια  της
 Θεοτόκου, ελέησον  ημάς.

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Σήμερα  στη  Λατινική  Γραμματική  εξετάζουμε  το  ρήμα  p o s s u m. Yπάγεται  στα  Ανώμαλα  Ρήματα.
possum=  μπορώ.
Οι  αρχικοί  χρόνοι
possum
potui
posse
Το  ρήμα  είναι  σύνθετο  από το βοηθητικό  ρήμα  sum  και  με  α΄ συνθετικό τη  ρίζα  pot (pote,potis= κύριος,δυνατός ) potis+ sum.=possum
To  possum  δεν  έχει  Προστακτική
Την  μετοχή  του    potens  παίρνουμε  σαν  επίθετο.
Aπό τον Ενεστώτα  της  Οριστικής   possum  σχηματίστηκαν  οι  τύποι  possim,possem,posse.
Ο  Παρακείμενος  potui  σχηματίζεται  όπως  το  habui, το monui  και  άλλα  παρόμοια.

                            ΠΩΣ  ΚΛΙΝΕΤΑΙ  ΤΟ  POSSUM

                                      ΕΓΚΛΙΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ           ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ         ΜΕΛΛΩΝ                  ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ      
  possum                    poteram                      potero                               potui            
  potes                       poteras                       poteris                               potuisti             
 potest                       poterat                       poterit                                potuit
 possumus                 poteramus                  poterimus                           potuimus       
 potestis                    poteratis                     poteritis                              potuistis           
 possunt                    poterant                     poterunt                              potuerunt

 ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ                      ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ  ΜΕΛΛΩΝ
        potueram                                               potuero
        potueras                                                 potueris
        potuerat                                                 potuerit
        potueramus                                            potuerimus
        potueratis                                               potueritis
        potuerant                                                potuerint

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ                     ΜΕΤΟΧΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ                              ΕΝΕΣΤΩΣ
posse                                          potens
ΜΕΛΛΩΝ
δεν  έχει
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
potuisse 
Η   Κυριακή των  Βαϊων  γιορτάζεται  στις  χριστιανικές  εκκλησίες  σήμερα .Είναι η  Κυριακή  πριν  από  την  Κυριακή  της  Ανάστασης του  Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.
"Ωσανά! εν τοις υψίστοις ευλογημένος ο ερχόμενος" ζητωκράυγαζαν οι Ιουδαίοι κατά την θριαμβευτική είσοδο του  Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα.
Υποδέχτηκαν τον Ιησού με  Βάγια,είναι τα Βάϊα,τα κλαδιά του Φοίνικα,που κρατούσαν στα χέρια.
Με  Βάγια είχαν στρώσει τον δρόμο  και με τα ιμάτια τους , από όπου θα περνούσε "επί  πώλου  όνου  καθήμενος".
Τις επόμενες ημέρες  ο ίδιος όχλος που εκείνη την Κυριακή  υποδέχονταν τον Ιησού θριαμβευτικά,  οι ίδιοι  άνθρωποι ήταν που φώναζαν "Σταύρωσον σταύρωσον αυτόν".
Αυτό  ομολογεί η παράδοση, ότι ήταν οι ίδιοι οι ειδωλολάτρες Ιουδαίοι.
 Η ενέργεια  αυτή  έχει  την επέκταση της μέχρι την σημερινή εποχή.
 Είναι η ζητωκραυγή  Ζήτω ο βασιλεύς κι έπειτα οι ίδιοι φωνάζουν  Κάτω  ο βασιλεύς.
Είναι ο ανώριμος  λαός,που δεν ξέρει τι θέλει τελικά.

Μεγαλυνάριον
Επί  πώλου  όνου  εις  την  Σιών  εισήλθες,
Σωτήρ  μου,
υπό παίδων και των βρεφών αινούμενος,
Λόγε,
το  Ωσαννά  βοώντων,ευλογητός
 ο ήκων,
σώσαι  τον άνθρωπον.
ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Το  Κυριακάτικο  Μυθιστόρημα

- Νερό.Νίνα,νερό, η Κάθυ  λιποθύμησε.
- Καλά,κύριε,τη βλέπω, μην ανησυχείς.
-Τρέξε  γρήγορα στην κουζίνα και πες  στον  Τόμας  να  με  βοηθήσει  να  τη  μεταφέρουμε  στο  κρεβάτι της Helgas. Είναι λίγο βαριά η γλυκιά μου  και  δεν  θα  μπορέσω  μοναχός μου να τη σηκώσω.
Η Νίνα έτρεξε στην κουζίνα να φέρει ένα ποτήρι νερό είπε στον Τόμας γρήγορα  να  έλθει  στο σαλόνι. Πήρε ο Ερρίκος  το ποτήρι  και προσπάσθησε να δώσει νερό στη Κάθυ να συνέλθει.Η Κάθυ με την πρώτη ρουφηξιά  πετάχτηκε  πάνω και στη προσπάθεια της να σηκωθεί, με το χέρι της,άθελα της, έσπρωξε το χέρι του Ερρίκου και το ποτήρι με το νερό πετάχτηκαν πέρα.
- Φέρτε μου κρασί θέλω ποτό να πιω και να ξεχάσω.
-Έλα Κάθυ πώς κάνεις έτσι? Ο Άντριου ήταν με την μάνα μου τι φοβάσαι? Είναι  μεγάλη  γυναίκα.
- Δεν είδες,Ερρίκο, με πόσο  πάθος  τη  φιλούσε? Εγώ έχω καιρό να τον δω με τη δικαιολογία  ότι  έχει  πολύ  δουλειά.
-Αλήθεια η μάνα μου τι θέλει εκεί γιατί ήρθε στην Αμερική? Βέβαια είναι η κόρη μου εκεί. Πώς να δικαιολογήσω αυτή την ενέργεια της.Για ποιό λόγο  συνάντησε τον Άντριου.Δεν  ξέρω τι να υποθέσω.
- Ερρίκο,ο Άντριου,είναι αντίθετος με τον δεσμό του Bill με την Σημέτα.Έχει βαλθεί από καιρό να τους χωρίσει.
-Θέλει ο Άντριου να τους χωρίσει? Γιατί,Κάθυ?
-Ερρίκο, ο άνδρας μου είναι ολίγον ξεροκέφαλος και επίμων στις ιδέες του. Από καιρό του μπήκε η ιδέα  και θέλει ο Bill να  περιμένει να μεγαλώσει η 10χρονη  κόρη του συνεταίρου  του  για να την παντρευτεί. Λέει συνεχώς  και κάνει τα αδύνατα δυνατά  να πετύχουν τα σχέδια του. Λέει,ότι αυτό είναι το συμφέρον της επιχείρησης. Η συνεχής  άνθηση της επιχείρησης,η ανανέωση της με τα νέα μέλη,τους απογόνους, που θα προέλθουν από αυτό το γάμο.
- Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα  αυτά  στο κοριτσάκι μου. Είναι  στα  καλά  του  ο Άντριου?
-Αυτό λέμε κι εμείς Ερρίκο.Εγώ και ο Bill είμαστε τελείως αντίθετοι με αυτές τις φαντασιώσεις του Άντριου.
΄Εχουμε πολλές  φορές μιλήσει  ανοιχτά  με τον Άντριου γι αυτό το θέμα δηλώνοντας την αντίθεση μας  στις  παράλογες  σκέψεις   που  κάνει.
-Γι αυτό Κάθυ  σε αγνοεί, Δε συμφωνείς μαζί του και δε θέλει να σε βλέπει  Όμως τι φταίει το κοριτσάκι μου να αντιμετωπίζει  τις παράλογες ιδέες   του Άντριου και αυτόν τον παλιοχαρακτήρα που έχει.Γιατί το κοριτσάκι μου να αντιμετωπίζει  έναν άνθρωπο,έναν τεχνοκράτη,  με την καρδιά του άδεια από αισθήματα  και τη σκέψη του γεμάτη  από  ιδέες πλουτισμού. Η μάνα μου πώς βρέθηκε εκεί. Οι τόσες άσχημες κουβέντες που εκστόμισε, πώς τόλμησε.
-Ερρίκο,το μακρινό ταξίδι της έδωσε τη δύναμη και το θάρρος.
-Πώς βρέθηκε εκεί? Η Σημέτα,όπως φαίνεται, πήρε  τηλέφωνο  τη  γιαγιά της  εκφράζοντας της τα παράπονα της.
- Ερρίκο,νομίζω,ότι τα είπε όλα στο βίντεο που είδαμε.
-Τι  ξεφτίλα, Θεέ μου. Ευτυχώς που δεν είπαν το όνομα της.
-Ναι! Ερρίκο , δεν ανέφεραν όνομα.Είπαν ο διαπληκτισμός της ηλικιωμένης Ελληνίδας...
- Ευτυχώς!... γιατί θα γινόμουν ρεζίλι  στους  συναδέλφους μου.
-Ο πλουτοκράτης ο άνδρας μου έγινε ρεζίλι.
Ερρίκο! θέλω να πιω και να μεθύσω να ξεχάσω την απονιά του Άντριου.
-Νίνα! ένα μπουκάλι κρασί!
-Έλα στην υγειά μας πλουτοκράτισσα!
-Στην υγεία μας εργατοπατέρα!

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Σε  ένα  ειδησεογραφικό  site διάβασα  την  είδηση: Φοιτητές  Β' κατηγορίας  όσοι  εισάγονται  με  κατατακτήριες.
Προβάλλουμε  τις  αντιρρήσεις  μας   και  διαμαρτυρόμεθα    γιατί   τα  παιδιά είναι  αξιέπαινα. Πέτυχαν  σε  μία  δεύτερη  σχολή  επιλογής  τους με  επιτυχία  και  μετά  τη  λήψη  ενός  πρώτου  πτυχίου  επιδιώκουν  να  αποκτήσουν  ένα  δεύτερο.
Διαμαρτυρόμεθα  γιατί  δεν   απολαμβάνουν  τα  προνόμια  των  φοιτητών...Α' κατηγορίας  και  δεν  είναι  η  μοναδική  φορά,που  δεν  τους  επιτρέπουν  να  ολοκληρώσουν  τις  σπουδές  τους,αφού  τους  στερούν  το  δικαίωμα  της  μετεγγραφής  και  όλων  των  άλλων  προνομίων  που  απολάβουν  σήμερα  οι  υπόλοιποι  φοιτητές.
Σκληρές  λέξεις  από  το  στόμα  σκληρών  ανθρώπων,που  μόνο σε   παιδιά   μικρής  ηλικίας  μπορείς  να  συναντήσεις. 
Τα  παιδιά  τα  προερχόμενα  από  κατατακτήριες  σε  μία  δεύτερη  σχολή  δεν  είναι  Β'  κατηγορίας φοιτητές,αν  τα  αφήσετε   να  δείξουν  αυτό  που  είναι  σαν  προσωπικότητες και δεν παρεμβάλλετε    εμπόδια  στις  προσπάθειες  τους.
Τα  παιδιά  τα  προερχόμενα  από  κατατακτήριες  αντιθέτως  είναι  παιδιά  πολύ  διαβασμένα  όμως  πολύ  ενοχλημένα  από  αυτούς  τους  κακεντρεχείς,  τους  γεμάτους  μοχθηρία  ανθρώπους.
Δεν  είναι  η  πρώτη  φορά  που  δεν  αφήνουν  τα  παιδιά  απρόσκοπτα,ανενόχλητα,  να  προχωρήσουν χωρίς  να  τα  επικρίνουν  τόσο  σκληρά.
Ξεδιπλώνουν  όλες  τις  αιχμές  των  βελών  τους  και  της  κακίας  τους  εκεί  ακριβώς  που  δεν  πρέπει,στα  παιδιά  που  από  ευαισθησία  ξεκινούν  έναν  κοπιώδη  δεύτερο  αγώνα  μέσα  σε  μία  κοινωνία,που παραμένει  στο  θέμα  των  παιδιών  πάντοτε  η  ίδια,που   αρνείται  να  υποστηρίξει  τις  προσπάθειες  των  νέων  ανθρώπων,  που με  θυσίες  επιδιώκουν  να  προσφέρουν  στον  εαυτό  τους  και  στις  οικογένειες  τους  ένα  καλύτερο  μέλλον
Το  Ποίημα  του  Σαββατόβραδου

Περπατούσαμε  εκεί  κάτω
                            στη  θάλασσα
στα  δρομάκια  με  τις  κλειστές
πόρτες   των  μπορντέλων  με  το
κόκκινο  φωτάκι  απ' έξω.
Βυθισμένοι  ο  καθένας στις σκέψεις
                                                  του.
Κοιταζόμασταν  στα  μάτια   και
                          χαμογελούσαμε.
Φανταζόμαστε πίσω από τις κλειστές
                                               πόρτες,
τον  αγοραίο  έρωτα,τον  παράνομο
έρωτα,τις  αγκαλιές,τα φιλιά.
Η  καρδιά  μας  γέμιζε  ζεστασιά
μες το μεσοχείμωνο.

Ρένα  Φουρεσίδου
Σήμερα  Σάββατο  12  Απριλίου  2014  βρισκόμαστε   μία  εβδομάδα  πριν  την  Ανάσταση  του  Θεανθρώπου  Κυρίου  Ημών  Ιησού  Χριστού.
 Γιορτάζουμε  την  Ανάσταση  του  φίλου  του  Λάζαρου.
 Σήμερα  είναι  το  Σάββατο  του  Λαζάρου.
Η  ημερομηνία  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένη  με  το  Πάσχα.
Ονομάζεται   Σάββατο  του  Λαζάρου  και  γιορτάζεται  μία  εβδομάδα  πριν  το  Μεγάλο .Σάββατο .
Τα  παλαιά  χρόνια  τα  παιδιά  δεν  έλεγαν  τα  Κάλαντα  μόνο  τα  Χριστούγεννα   την  Πρωτοχρονιά  και  την παραμονή  των  Φώτων.Έλεγαν  τα  Κάλαντα   και  το  Σάββατο  του  Λαζάρου.
 Το  προνόμιο  στα κάλαντα  του  Λαζάρου  είχαν  οι Λαζαρίνες,κορίτσια  που   τραγουδούσαν   τα  κάλαντα  πηγαίνοντας  από  σπίτι  σε  σπίτι  κρατώντας  το  καλαθάκι  τους  το  στολισμένο  με  λουλούδια  όπου    τοποθετούσαν  τα  αυγά  και  τα   γλυκίσματα  που  οι  νοικοκυρές  τους  χάριζαν.
Η ευχή  που  έδιναν  στους  νοικοκυραίους  έλεγε
Λαζαρος  στην  πόρτα  σου
να  γεννά  η  κότα   σου.
Όταν  όμως  οι  οικοδεσπότες  δεν  ήταν  φιλόξενοι  και  δεν υποδέχονταν  τα  παιδιά  με  ευχαρίστηση  τότε   τα  κάλαντα  που έλεγαν   ήταν  σκωπτικά  με  δυσάρεστο  περιεχόμενο.
ΧΡΟΝΙΑ   ΠΟΛΛΑ 
                  Η  ΓΝΩΡΙΜΙΑ   ΜΕ  ΤΟΥΣ   ΑΡΧΑΙΟΥΣ  ΗΜΩΝ  ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ

                                                    ΟΙ  ΣΟΦΙΣΤΕΣ

Ο  ΑΝΤΙΦΩΝ. Γεννήθηκε  στην  Αθήνα,όπου  έζησε  και  ασκούσε  το  διδασκαλικό  έργο  του  τον 5ο  π.Χ. αιώνα. Είναι  ένας  από τους  πλέον  οξυδερκής  σοφιστές, ο πλέον  διορατικός. Το στοιχείο  αυτό  της  προσωπικότητας  του   έδινε     την  δυνατότητα  στον  σοφιστή  Αντιφώντα    να  διακρίνει  την   ξεκάθαρη  ουσία  των  πραγμάτων.
Από τα βιβλία  που  συνέγραψε   διασώζονται  μόνο  μερικά  αποσπάσματα  των οποίων  το  περιεχόμενο  είναι  πολύ  διδακτικό. Ένα  από  αυτά  τα  αποσπάσματα  αποτελεί  το  περιεχόμενο  του  βιβλίου  του,που  επιγράφεται  "Αλήθεια".Το  έργο  αυτό  του  Αντιφώντα  αποτελείται  από  δύο  βιβλία  Στο  πρώτο  βιβλίο  τα  ζητήματα  με τα οποία  ασχολείται   ο  σοφιστής  είναι  γνωσιοθεωρητικά  μεταξύ των  άλλων  ζητημάτων  προτείνει  την  λύση  για  το  μαθηματικό   πρόβλημα  που απασχολούσε  πάντοτε  τους  σκεπτόμενους  ανθρώπους,το  πρόβλημα  του  τετραγωνισμού  του  κύκλου.
Στο  δεύτερο  βιβλίο  του  ασχολείται  με  ανθρωπολογικά  και  κοσμολογικά  προβλήματα και  με  την  σοφιστική   σκέψη  και  την  θέση    όλων  των  σοφιστών  στην  αντίθεση  νόμου-φύσης.
Ο  Αντιφών  δηλώνει  ξεκάθαρα  ότι  " τα  περισσότερα  θεσπίσματα του  δικαίου  αντιστρατεύονται  τη  φύση "
Η  άποψη  του  Αντιφώντα  είναι  ότι  οι  πράξεις  των  ανθρώπων  κατευθύνονται  από  το  "ωφέλιμον",το " ξυμφέρον" αυτό που οφελεί  και  συμφέρει  τον  άνθρωπο,η φύση  του  οποίου  όμως  εμποδίζεται  από  τους  περιορισμούς  του  νόμου
Η  συνηγορία  του  Αντιφώντα  υπέρ  της  φύσης  τον  οδηγεί  στην  ριζοσπαστική  θέση,ότι  οι άνθρωποι  είναι  ίσοι.  Οπότε   δεν  είναι  σωστή  η  διάκριση  σε  ανθρώπους κοινωνικά  ανώτερους  και  κατώτερους, επομένως   η  διαφορά  σε  Έλληνες  και  βαρβάρους  δεν  είναι  σωστό  να  επικρατεί, είπε  ο  Αντιφών.    

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Να φέρουμε  ένα  παράδειγμα  με   ένα  Αποθετικό  ρήμα  από  το  Λατινικό  κείμενο
 Ο Μενήπιος  Αγρίππας:
 Sexto decimo  anno   post  reges  exactos  seditionem  populus  fecit  questus se a senatu  et  consulibus tributis et  militia  premi.
Μετάφραση
Sexto   decimo  anno =Κατά  το  16ο  έτος
post  reges  exactos= μετά την έξωση των βασιλέων
seditionem   fecit=   εστασίασε
populus= ο λαός
questus  se= παραπονούμενος 
premi= ότι κατεπιέζετο
a  senatu= υπό της συγκλήτου
et= και
consulibus = των υπάτων
tributis= εκ των συνεισφορών
et=και
militia =της στρατεύσεως

Το  questus  είναι  μετοχή  του αποθετικού  ρήματος
queror - questus  sum- i = παραπονούμαι
Οι  συνεισφορές ( tributa )    κατεβάλλοντο  από τις φυλές ( tribus ) για την συντήρηση  του  στρατού,γιατί οι Ρωμαίοι  στρατιώτες  μέχρι  το  400 π.Χ. περίπου  δεν ελάμβαναν κανένα μισθό από το δημόσιο ταμείο   μόνο  από τις συνεισφορές  των ίδιων των πολιτών και  κάθε μία φυλή παρείχε  χρηματική  βοήθεια  στους δικούς της φτωχούς στρατιώτες.
Ο Μενήπιος  Αγρίππας  Ύπατος  Ρώμης τον 5ο π.Χ. αιώνα  ήταν ένας μετριοπαθής  και πολύ δημοφιλής πολιτικός ,στον οποίον η Ρωμαϊκή Σύγκλητος  ανέθεσε   να μεσολαβήσει  για  να καταπαύσουν οι  70 και πλέον έτη αναταραχές μεταξύ των Ρωμαίων και των Σαβίνων.Είναι γνωστή η ιστορία  της  αρπαγής των γυναικών των Σαβίνων από τους Ρωμαίους. Οι  Σαβίνοι ένας αρχαίος πολεμικός  λαός της Κάτω Ιπαλίας ήλθαν σε σύγκρουση με τους Ρωμαίους για τον γνωστό λόγο.Οι Πληβείοι είχαν αναλάβει κυρίως το βάρος των πολεμικών αυτών επιχειρήσεων και τώρα στην εκ νέου πολεμική σύρραξη των Σαβίνων εναντίων των Ρωμαίων  κατάκοποι κρύφτηκαν  για να μη συμμετάσχουν.Τοτε έστειλε η Ρωμαϊκή Σύγκλητος τον Αγρίππα  ως μεσολαβητή,ο οποίος κατόρθωσε να  πείσει  τους  πληβείους  με ένα συμβολικό μύθο που  μιλούσε  για   τα   αποτελέσματα της καλής  συνεργασίας των μελών της κοινωνίας,τα οποία παρομοίαζε με την λειτουργία του στομάχου στον ανθρώπινο οργανισμό και την προσφορά του στα άλλα μέλη  του ανθρωπίνου σώματος με αποτέλεσμα οι πληβείοι να δεχτούν να πολεμήσουν για να  σώσουν την πόλη τους.


Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Συνεχίζουμε  με τα  Η μ ι α π ο θ ε τ ι κ ά  Ρ ή μ α τ α   τα  semideponentia  όπως  ονομάζονται  Λατινικά.Τα Ημιαποθετικά  έχουν άλλους χρόνους παρμένους  από το ενεστωτικό  θέμα  κατά την Ενεργητική  φωνή  και τους χρόνους του Παρακειμένου   κατά την Μέση. π.χ.
audeo =τολμώ
audeo,ausus  sum ( ausum )-ere ή τους εκ του ενεστώτος  χρόνους  κατά την Μέσην φωνήν, τους δε εκ του Παρακειμένου κατά την Ενεργητική. π.χ.
devertor=αποτρέπω,καταλύω.
deverti ( deverteram, devertero ),deversum ( ύπτιον ),deverti ( απαρέμφατο  ενεστώτος ).
Το αποθετικό  ρήμα  audeo  όπως  και το ρήμα  soleo  είναι  Β'συζυγίας.
Γ ΄ συζυγίας  είναι  τo  confido, το devertor  και  το  revertor
Στα  κείμενα  της  εξεταστέας  ύλης  το ημιαποθετικό  ρήμα  revertor  πηγαίνει  πέρα  δώθε.Στο κείμενο  21  είναι αποθετικό, στο 31 είναι ημιαποθετικό,στο 34 είναι ημιαποθετικό  και στο 48 είναι  αποθετικό και ημιαποθετικό.