Παρασκευή, 9 Μαΐου 33017

Μάθημα Γραμματικής
Πώς κλίνονται οι Δεικτικές Αντωνυμίες
Η Δεικτική Αντωνυμία  αυτός,αυτή,αυτό

                             Ενικός αριθμός
                     αρσενικό            θηλυκό           Ουδέτερο
Ονομαστικη     αυτός             αυτή               αυτό
Γενική              αυτού             αυτής              αυτού     
Αιτιατική          αυτόν            αυτή(ν)               αυτό

                         Πληθυντικός αριθμός
                    αρσενικό              θηλυκό             ουδέτερο
Ονομαστική     αυτοί                 αυτές                αυτά
Γενική              αυτών                αυτών               αυτών
Αιτιατική          αυτούς               αυτές               αυτά

Η Δεικτική Αντωνυμία (ε)τούτος,(ε)τούτη,(ε)τούτο

                                    Ενικός αριθμός
                          αρσενικό             θηλυκό            ουδέτερο
Ονομαστική     (ε )τούτος             (ε)τούτη         (ε)τούτο
Γενική             (ε)τούτου               (ε)τούτης        (ε)τούτου
Αιτιατική         (ε)τούτο(ν)             (ε)τούτη         (ε)τούτο

                                      Πληθυντικός
                         αρσενικό                   θηλυκό           ουδέτερο
Ονομαστική     ετούτοι                      ετούτες            ετούτα
Γενική              ετούτων                     ετούτων            ετούτων                                                    
Αιτιατική           ετούτους                    ετούτες             ετούτα 

Η Δεικτική Αντωνυμία εκείνος,εκείνη,εκείνο

                                             Ενικός αριθμός
                     Αρσενικό Γένος             Θηλυκό Γένος          Ουδέτερο Γένος
Ονομαστική         εκείνος                          εκείνη                   εκείνο
Γενική                   εκείνου                         εκείνης                  εκείνου
Αιτιατική                 εκείνο                          εκείνη(ν)                εκείνο  

                                          Πληθυντικός
                      Αρσενικό                        Θηλυκό                  Ουδέτερο
Ονομαστκή      εκείνοι                           εκείνες                    εκείνα
Γενική                εκείνων                        εκείνων                  εκείνων
Αιτιατική           εκείνους                        εκείνες                  εκείνα

Η Δεικτική Αντωνυμία τέτοιος,τέτοια,τέτοιο

                                 Ενικός αριθμός
                       αρσενικό                    Θηλυκό                     Ουδέτερο
Ονομαστκή    τέτοιος                      τέτοια                      τέτοιο
Γενιή              τέτοιου                      τέτοιας                    τέτοιου
Αιτιατική         τέτοιο                       τέτοια(ν)                 τέτοιο 

                                         Πληθυντικός
                   Αρσενικό               Θηλυκό                 Ουδέτερο
Ονομαστική  τέτοιοι              τέτοιες                      τέτοια
Γενική           τέτοιων            τέτοιων                      τέτοιων
Αιτιατική       τέτοιους           τέτοιες                       τέτοια

Η Δεικτική Αντωνυμία  τόσος,τόση,τόσο
               
                                     Ενικός ατιθμός
                    Αρσενικό             Θηλυκό             Ουδέτερο
Ονομαστική     τόσος               τόση                    τόσο
Γενική              τόσου               τόσης                  τόσου
Αιτιατική          τόσο                τόση                    τόσο


                                      Πληθυντικός
                     Αρσενικό        Θηλυκό            Ουδέτερο
Ονομαστική    τόσοι             τόσες                 τόσα
Γενική             τόσων           τόσων                τόσων
Αιτιατική        τόσους           τόσες                 τόσα                

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Μάθημα Γραμματικής
Αόριστες Αντωνυμίες
Αόριστες αντωνυμίες λέγονται  οι αντωνυμίες που χρησιμοποιούμε,όταν δε θέλουμε να μιλήσουμε ονομαστικά για ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα,γιατί δεν θέλουμε ή γιατί δεν το γνωρίζουμε.
Παράδειγμα
Περιμένει κάποιος στην πόρτα
Οι αόριστες αντωνυμίες είναι:

1)μία ή μια,ένας
Είναι η ίδια αντωνυμία  με το αριθμητικό  που χρησιμοποιούμε και σαν  αόριστο άρθρο.
Παράδειγμα
Μου έλεγε ένας

2)κανένας ή κανείς,καμία ή καμια
Κλίνεται,όπως το ένας,μία ένα μόνο στον ενικό αριθμό.
Η αντωνυμία κανείς έχει δύο σημασίες.
α)  Η πρώτη σημασία είναι κ ά π ο ι ο ς,όταν η πρόταση δεν έχει άρνηση.
Παράδειγμα
Αν με ζητήσει κανείς ή αν με ζητήσει κάποιος
Πέρασε από το σπίτι καμια μέρα ή πέρασε από το σπίτι κάποια μέρα.
Αν δεις κανένα παιδί στο δρόμο ή  αν δεις κάποιο παιδί στο δρόμο
β)Η δεύτερη σημασία είναι  ο ύ τ ε  έ ν α ς   και  κ ά π ο ι ο ς,όταν η πρόταση είναι αρνητική.
Παράδειγμα
Αν δεν το πήρε κανείς ή αν δεν το πήρε κάποιος,θα βρεθεί.Δεν το πήρε κανείς.Δεν το είδε κανείς ή δεν το είδε ούτε ένας.
                                                                                                                                                              

3)Η αντωνυμία κ ά π ο ι ο ς,κ ά π ο ι α,κ ά π ο ι ο
Παράδειγμα
Ήρθε κάποιος
 Κάποια μέρα θα συναντηθούμε
Είδα κάποιον στο δρόμο

4)Η αντωνυμία  μ ε ρ ι κ ο ί,μ ε ρ ι κ έ ς,μ ε ρ ι κ ά
Όταν αναφερόμαστε σε λίγα πρόσωπα ή πράγματα.
Κλίνεται μόνο στον πληθυντικό.
Παράδειγμα
Μερικοί το πίστεψαν
Ήταν μερικές γυναίκες
Ήρθαν  μερικά παιδιά

5) Οι αντωνυμίες  κ ά τ ι  και κ α τ ι τ ί
και οι δύο αντωνυμίες είναι άκλιτες.
Παράδειγμα
Διάβασα σε  κάτι βιβλία
Κάτι θα έγινε.Ξέρω κι εγώ; κατιτί.
 Ήταν κάτι άνθρωποι.

6) Η αντωνυμία τ ί π ο τ ε  ή  τ ί π ο τ α
η αντωνυμία αυτή είναι άκλιτη και έχει δύο σημασίες.
α) Η πρώτη σημασία.Πες μας τίποτε ή κάτι.
Έμαθες τίποτε νέα ή έμαθες κάτι νεότερο;
β)Δεν ξέρω τίποτε
Τι θέλεις; Τίποτε

7) H  αντωνυμία  κ ά μ π ο σ ο ς,κ ά μ π ο σ η, κ ά μ π ο σ ο
Παράδειγμα
'Ηταν κάμποσος κόσμος
Πέρασε κάμποση ώρα
Έχω κάμποσα βιβλία

8) Οι αντωνυμίες  κ ά θ ε -κ α θ έ ν α ς,κ α θ ε μ ί α ή κ α θ ε μ ι α
Η αντωνυνία  κ ά θ ε  είναι άκλιτη και τη χρησιμοποιούμε σαν επίθετο  με ονόματα κάθε πτώσης.
Παράδειγμα
Ο κάθε άνθρωπος ή κάθε άνθρωπος
Το κάθε παιδί ή κάθε παιδί
Κάθε βδομάδα
Η πρόοδος κάθε παιδιού.

9) Η αντωνυμία  κ α θ έ ν α ς
κλίνεται στον ενικό,όπως το  έ ν α ς
Παράδειγμα
Ο καθένας με τη σειρά του
Καθεμία  τη δουλειά της
Δεν λέμε ο καθένας άνθρωπος.Λέμε ο κάθε άνθρωπος

10) Η αντωνυμία κ  α θ ε τ ί  είναι ουδετέρου γένους.Είναι άκλιτη και τη συναντούμε με άρθρο και χωρίς άρθρο στην ονομαστική και στην αιτιατική.
Παράδειγμα
Θα ακούσω το καθετί που θα πεις ή θα ακούσω καθετί που θα πεις.

11) Οι αντωνυμίες ο,η,το  δ ε ί ν α- ο,η,το  τ ά δ ε και με χωρίς άρθρο.
Συνήθως και οι δύο αντωνυμίες βρίσκονται στον ενικό και στα τρία γένη.
Λέμε και αυτές τις αντωνυμίες,όταν δεν θέλουμε να ονομάσουμε τα πρόσωπα ή τα πράγματα.
Παράδειγμα
Ήρθε ο δείνα και μου λέει να πας στο τάδε μέρος.

12) Η αντωνυμία  ά λ λ ο ς, ά λ λ η, ά λ λ ο
Παράδειγμα
Ο άλλος δεν ήρθε
Η άλλη μέρα ήταν βροχερή
Το άλλο βιβλίο ήταν καλύτερο.


Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Μάθημα Γραμματικής
Ερωτηματικές Αντωνυμίες
Ερωτηματικές αντωνυμίες ονομάζονται οι αντωνυμίες που χρησιμοποιούμε ,όταν ρωτούμε.
Παράδειγμα
Ποιός μιλεί;
Οι  ερωτηματικές αντωνυμίες είναι:
 α)  Το άκλιτο τί;
Παράδειγμα
Τί κάνετε;
β) Η αντωνυμία  ποιός; ποιά;ποιό;
Παράδειγμα
Ποιός έρχεται;
Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε, αντί της γενικής της΄ερωτηματικής  αντωνυμίας ποιός;
χρησιμοποιούμε τη γενική της αντωνυμίας από την αρχαία ελληνική γλώσσα τίς-τίνος;στον ενικό και σπανιότερα τη γενική πληθυντικού τίνων;
Παράδειγμα
Τίνος είναι το σπίτι;
Τίνων παιδί είναι ο μικρός;
γ) Η ερωτηματική  αντωνυμία  πόσος;πόση; πόσο;
Παράδειγμα
Πόσες μέρες πέρασαν;
Να προσέξουμε να μην συγχέουμε στην ορθογραφία  το ουδέτερο της ερωτηματικής αντωνυμίας ποιό;με το επίρρημα πιο (ποιό;-πιο)
Παράδειγμα
Ποιό βιβλίο;Eίναι ερωτηματική αντωνυμία
Αυτό είναι πιο μικρό. Είναι ποσοτικό επίρρημα.

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Η Κυρία μαμά μου
Η καλύτερη μαμά είναι η δική μου και ας έτρωγα ξύλο πολύ. Αλλά εντάξει είχε εκατό παιδιά στη τάξη και ήταν κουρασμένη πολύ. Το είπε και ο ιερέας,που πήγε να εξομολογηθεί, να πάρει συγχώρεση που έδερνε τα παιδιά πολύ
Τι δουλειά κάνεις,παιδί μου, ρώτησε ο ιερέας  Είμαι ,πάτερ μου,δασκάλα , η μαμά απαντά. Οι αμαρτίες σου,παιδί μου,έχουν συγχωρεθεί .Έχεις τόσα παιδιά,που σε παιδεύουν. Εσύ δεν έχεις αμαρτίες ο  καλός παππούλης  απαντά.
Νευρίαζε  η μαμά με το παραμικρό και δεν μου έδινε την ευκαιρία να δικαιολογηθώ,γιατί έγινε αυτό που δεν της άρεσε να κάνω ή να πω. Μα την αγαπούσα και τη λάτρευα πολύ και καταλάβαινα  τον αγώνα της για τη ζωή
Ήθελε διευθύντρια να γίνει. Τα μαλλιά της είχανε ασπρίσει πολύ ενωρίς,από τα εικοσιπέντε της τα χρόνια
γι αυτό νευρίαζε εύκολα πολύ
Από τις τροφές δεν έπαιρνε μαγνήσιο σε ποσότητα  κανονική  για τον οργανισμό της. Δεν έτρωγε  σπανάκι,δεν έτρωγε αρακά,δεν έτρωγε μπανάνες ,δεν έπινε πολύ νερό, δεν έτρωγε αμύγδαλα πολλά, Μοναχά,όταν ήταν έγκυος τον αδελφό μου  και βγήκε ένα παιδί με κάτι βλεφαρίδες...να μεγάλες. Δεν έτρωγε σοκολάτα,δεν έπινε γάλα,μοναχά  στο χωριό στις διακοπές.Ήταν μία vegeterian woman και συνάμα πολύ αισθηματική.Άφηνε δικαιοδοσίες στους άνδρες να αποκτήσουν την ιδιότητα την διευθυντική. Ο Επιθεωρητής μία ημέρα δεν της έκανε έκθεση καλή. Δεν του...έκατσε,ούτε το χέρι της δεν άφισε,δεν το έπιασε,το τράβηξε πέρα. Ε!μαμά και συ,ήσουν πολύ πιστή ή ήσουν φοβική ή τον ήθελες exclusif.
Είχε τον μπαμπά που ήταν όλα τα λεφτα.Όταν ήταν αρραβωνιασμένοι πήγαιναν  στο πάρκο.Καθιστοί σε ένα παγκάκι την ετάϊζε πασατέμπο,σπόρους κολοκύθας.Είχε γνώσεις ο μπαμπάς.΄Ήταν οπαδός και εκείνος της υγιεινής της διατροφής.Η μαμά έκλαιγε πολύ,γιατί έπαψε τότε να πηγαίνει στο ζαχαροπλαστείο και να γεύεται πάστες που αγαπούσε πολύ.Οι πασατέμποι είναι ένας ξηρός καρπός,που βοηθά να μην ασπρίζουν τα μαλλιά,αν τους τρως προληπτικά.Η Μαμά  μου  έτρωγε τροφές με Κάλιο πολλές και παραμελούσε τις άλλες με το Μαγνήσιο.Ήθελε να μοιάζει με τον Θεό,αφού παιδιά του είμαστε και μεις,όπως δίδασκε στα θρησκευτικά.΄'Ηθελε να μοιάζει με τον Θεό.Ήθελε να κάνει θαύματα.Έκανε θαύματα.Έπαιρνε τα παιδάκια της πρώτης τάξης,συνέχεια στην πρώτη τάξη δίδασκε πολλά χρόνια, δεν ήταν το σχολείο μονοθέσιο,εξαθέσιο  ήταν. Μάθαινε τα παιδάκια της πρώτης  γράμματα και αριθμούς και είχε όλη την ευθύνη τους στο σχολειό και στο σπίτι μετά,γιατι οι γονείς τότε λιγοστοί γνώριζαν ανάγνωση και γραφή.Ήταν στο μεροκάματο.Η μαμά επιτελούσε έργο Θεϊκό.Λειτούργημα ανθρωπιστικό.
Ο μπαμπάς δεν είχε άσπρες τρίχες πολλές στα μαλλιά μέχρι τα βαθειά του γηρατειά.
Η Μαμά μου  ήταν σαν παιδούλα τόσα χρόνια με μικρά παιδιά.Δίδασκε και των μαθητών της τα παιδιά,που δεν είχαν αλλάξει γειτονιά.Την αγαπούσαν πολύ και γνώριζαν πόσο ήταν υπομονετική και ανθεκτική.Από τα  εικοσιδύο της και για έτη τριάντα επτά έφθασε σιγά σιγά να έχει πολλά χρόνια εκατό παιδιά στη τάξη. Ήταν όλα τους εντάξει.Αν καθυστερούσε στη τάξη να μπει όλα τα παιδιά εκδήλωναν  την αγωνία τους διαφορετικά.Εγώ δε μιλούσα και προσευχόμουν κρυφά.Τα περισσότερα παιδιά μιλούσαν τόσο πολύ,που έλεγε η τάξη πως γινόταν "χάβρα των Ιουδαίων",μου έλεγε στο σπίτι.Απέξω ακουγόταν οι φωνές τους και οι κουβέντες οι πολλές "χάβρα Ιουδαίων"ελεγε μετά,όταν μιλούσαν όλοι μαζί,της θύμιζαν περιστατικά από τα χρόνια της τα διδασκαλικά. Μόλις όμως η δασκάλα  εμφανίζονταν στην πόρτα  της τάξης έπαυε κάθε κουβέντα και έπεφτε σιωπή.Να ακούσουν τη δασκάλα και να μάθουν αυτά που είχε να τους πει.Μαμά,σε ευγνωμονώ,που μου έμαθες όχι μόνο το Ζεῖν αλλά και το Εὖ Ζεῖν.
Ήταν η καλύτερη μαμά του κόσμου.Όλες   τις γκρίνιες της συγχωρούσα και τη θαύμαζα πολύ.Τώρα την ευγνωμομώ για το θάρρος της αυτό.Έφυγε από ένα χωριουδάκι,ένα μικρό κοριτσάκι τότε που δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ,ούτε  λεωφόροι, για να ζήσει το όνειρό της.Να γίνει μία καλή δασκάλα να εξυψώσει την Ελλάδα,την  πατρίδα της.\
 
Το Ποίημα του Σαββατόβραδου

Στην Εθνική ασφαλιστική
Περιμένω τον υπάλληλο, που
έχει επιληφθεί του θέματος μου
περιμένω  αρκετή ώρα.
Θα μου δώσει τα χρήματα;
Γύρω  φωνές από άλλους υπαλλήλους
κουβέντες,κουδουνίσματα τηλεφώνων
κι εγώ περιμένοντας και μη έχοντας
τι άλλο να κάνω
γράφω τούτα τα λόγια στο χαρτί.
Το κουδούνι στο γραφείο του χτυπά
χτυπά  ξαναπάλι
δεν το  σηκώνει κανείς.
Κι εγώ καθισμένη με ύφος αυστηρό
με την πλάτη όρθια,με το ένα πόδι
πάνω στο άλλο,περιμένω
Πόση ώρα  ακόμα  δεν ξέρω.